پیامبر حضرت محمد چند ساله بود که مادرش درگذشت...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب