تصاویر | مراسم برافراشتن پرچم طالبان در کابلمراسم برافراشتن پرچم طالبان در کابل مراسم برافراشتن پرچم طالبان در کابل

 

مراسم برافراشتن پرچم طالبان در کابل مراسم برافراشتن پرچم طالبان در کابل

 

مراسم برافراشتن پرچم طالبان در کابل مراسم برافراشتن پرچم طالبان در کابل

 

مراسم برافراشتن پرچم طالبان در کابل مراسم برافراشتن پرچم طالبان در کابل

 

مراسم برافراشتن پرچم طالبان در کابل مراسم برافراشتن پرچم طالبان در کابل

 

مراسم برافراشتن پرچم طالبان در کابل مراسم برافراشتن پرچم طالبان در کابل

 

مراسم برافراشتن پرچم طالبان در کابل مراسم برافراشتن پرچم طالبان در کابل

 

مراسم برافراشتن پرچم طالبان در کابل مراسم برافراشتن پرچم طالبان در کابل

 

مراسم برافراشتن پرچم طالبان در کابل مراسم برافراشتن پرچم طالبان در کابل

 

مراسم برافراشتن پرچم طالبان در کابل مراسم برافراشتن پرچم طالبان در کابل

 

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب