کلیپ بی توجهی حضار کاخ سفید به بایدن هنگام حضور اوباما...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب