رشد و توسعه صنعت دفاعی سبب روی آوردن دشمن به ترور شده استدر حالی که دانشمندان و فرهیختگان ایرانی به پشتوانه ایمان و تلاش، پیشتاز شده و از حصار تحریم و تهدید به فراز توانمندی دست یافته‌اند، دشمن درصدد ضربه زدن به بدنه علمی و پژوهشی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برآمده است. به گزارش گروه حماسه و مقاومت تیتر جالب، سعید اوحدی رئیس بن...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب