جملات کوتاهی از برتولت فریدریش برشت( سخنان زیبا و آموزنده برتولت برشت )جملات کوتاهی از برتولت فریدریش برشتموضوع غم انگیزدر خصوص زندگى کوتاه بودن آن نیست،بلکه غم انگیز آن است کهما زندگى را خیلى دیر شروع مى کنیم…!**آهای آیندگان، شما که از دل توفانی بیرون می جهیدکه ما را بلعیده است.وقتی از ضعف های ما حرف می زنیدی...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب