پیام های زیبا برای تبریک بعثت رسول اکرم (ص)( متن و جمله ویژه عید مبعث )پیام تبریک بعثت رسول اکرم (ص) عید نجـات عـالم خلقـت مبارک استآوای وحـی و لیلـۀ بعثـت مبارک استعیـد نـزول سـورۀ اقـرأ بـه عقـل کلجشن کمال و علم و فضلیت مبارک است– مبعث پیامبر مبارک باد –**امشب ای غار حرا از هر شبی زیباتری مشرق نورانی خورشید عالم‌گ...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب