متن آهنگ کرخت نفیر

متن آهنگ کرخت نفیرمتن آهنگ کرخت نفیر
یه پا که خوبم یه پا دیگه رو هم
میذارم میگم بین این آدما چه بی روحم
مغزمون مملو از افکار پوشالی
ببین تاریک قلبم مثل مردای سومالی سیاه
یه دستم سیگارم، یرم به بیراه
چی بوده دیدگاه کی مهم بود اینجا
سیزده دی ماه رخ داد سیما
اندوه به ایران وصل بود یا ارمن به این خاک
منم که دیدم آدمارو بی رحم تر
از قبل میان فقط یکی یکی میرن
میرن از میهن، مشغول خویشتن
پریم از ریز گرد میاد فقط شیون صداش
دردا رو دونه دونه حس کردم رو تنم
فهمیدم خودمو دارم مابقی دشمنم
دایره حال خوشم میشدش گر تر از قبل
منم ک پُر رو بودم درگیر بردن از غم
از اول تا آخر این مسیرو تاختم
فقط خودم بود به خودم میکرد باور
نداشتم ترسی برا باختن اما باختم
رزومم فقط میشد خرابی و ساختن
دریدن حقمو شخم زدن روحمو لخت
تیتر همه اخبارا پرمیشد از خبر بهت
درگیر وان یکادن علی اطلوع تا سر ظهر
ظاهراً حامی صلح ولیکن عامل ظلم
کشتی آرزو هام، میشد غرق تر
منم که شاهد این اتفاق تلخم
میکنم لش من میگیرم سنگر
پشت تموم این نواقص سر هم
به سمت قعر دریا رو به حرکت
وصله به قلبم این لنگر
بندازید تورو توو آب سید کنید حرفامو
سعی کنید جمعی باشید نمیکشید دردامو
به جرم جنون تو ادبیات لزوماً
پیش میاد بگم ک سکوت به ازحروف
وقتی ک عموم نمیکردش رجوع
به مکاتب علوم شدیم شاهد این غروب
تاریکی طلوع میکرد و ولی دیدم
تنها وجه اشتراک مسئول با مردم فقط حرف میم
اینجا که دست و پا تا کله گیر
فک بزنیم سر به نیست
میشیم و نوشیدم من جرعه ی مرگمو
اومدم پشت میک بگم از حق یه ریز
قبرمو کندم، رفیقم چند نخ سیگار خوندم من اشهد
غریبه لبخند بام
اینجا ک نموند دیگ بالی برا پرواز
منم ک هموار درگیر همتا
جلومم درها بستست انگار از آسمون هم میبارید غم باز
میچرخید دور سرم انگار اومد طواف
* شرافت و وقتی ریشش خشکید
شاکیم شکایتم هم قد خورشید
گشتم من نکردم حس بوی از امید
صراحت جرمم بود و حماقت جزئی از من
وسط منهتم فکرا تشنه *
مفاهیم جندست منم ک نسبت
به دور و برم دلسرد شدم رسید آخر انتهای قصم
متن آهنگ نفیر به نام کرخت

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب