فیلم کتک زدن مسافر پرواز نجف-تهران توسط مهماندار هواپیمایی قشم ایرکتک زدن مسافر پرواز نجف-تهران توسط مهماندار هواپیمایی قشم ایر

این اقدام درحالی است که پرواز مذکور با تاخیر 6 ساعته نجف را به مقصد تهران ترک کرده است./خبر

تصوراتی که از مهماندار هواپیما داشتم بهم ریخت
این از شاگرد اتوبوس ها و کامیونها هم بی اعصاب تر و قلچماق تره که

video

Please enable JavaScript

.a{fill:#000;opacity:0.65;}.b{fill:#fff;opacity:1.0;}

play-rounded-fill

Link
Embed
Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب