عاشقانه فرشته حسینی برای نوید با چشم‌های اشکیقاب هایی از اشک های فرشته حسینی هنگام تشویق نوید محمدزاده در جشنواره ونیز را ببینید....

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب