دلایل نیاز به سونوگرافی پستاندر این ویدئو به این سوال پاسخ داده می‌شود که چرا با وجود ماموگرافی به سونوگرافی پستان نیز احتیاج است؟...

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب