پل جهان آرا در خرمشهر | فیلم ریزش پل جهان آرا در خرمشهر شهریور ۱۴۰۱پل جهان آرا در خرمشهر | فیلم ریزش پل جهان آرا در خرمشهر شهریور ۱۴۰۱

FacebookTwitterEmail
Link
Embed
Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

.a{fill:#000;opacity:0.65;}.b{fill:#fff;opacity:1.0;}

play-rounded-fill

.fp-color-play{opacity:0.65;}.controlbutton{fill:#fff;}

play-rounded-outline

.fp-color-play{opacity:0.65;}.controlbutton{fill:#fff;}

play-sharp-fill

.controlbuttonbg{opacity:0.65;}.controlbutton{fill:#fff;}

play-sharp-outline

.fp-color-play{opacity:0.65;}.rect{fill:#fff;}

pause-sharp-outline

.fp-color-play{opacity:0.65;}.rect{fill:#fff;}

pause-sharp-fill

.fp-color-play{opacity:0.65;}.rect{fill:#fff;}

pause-rounded-outline

.fp-color-play{opacity:0.65;}.rect{fill:#fff;}

pause-rounded-fill

00:00

© 2018 Flowplayer ABAbout FlowplayerGPL based license

بخشی از پل جهان آرا در خرمشهر ریخته، پلی با بار ترافیکی بالا در این روزها که برنامه اربعین با بی نظمی در حال برگزاری است.
شهردار خرمشهر در جواب خبرنگار ۱۰ ساعت پس از ریختن پل با تندی گفته عملی حلش می کنم. منظورش این است وقتی پل ریخت برای جمع آوری کشته ها اقدام می کنند!

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب