۴۰ مدل لباس مجلسی گیپور ۲۰۲۲ با تنخور بسیار شیک و با کلاسدر این مطلب بیش از ۴۰ مدل لباس مجلسی گیپور ۲۰۲۲ – ۱۴۰۱ جدید و با کلاس دخترانه و زنانه با تنخور بسیار شیک در انواع مدل کوتاه و بلند را برای شما نمایش می دهیم. همچون سالهای قبل در سال ۲۰۲۲ هم، لباس مجلسی گیپور از محبوبیت خاصی در بین خانم ها بخصوص دختران جوان برخوردار است.

قبلا هم در قسمت لباس مجلسی برای شما عزیزان مدل لباس عروس گیپور ۲۰۲۲ را در قالب مطلب دیگری در سایت دو نقطه قرار داده بودیم.

مدل لباس مجلسی گیپور ۲۰۲۲

لباس مجلسی گیپور می تواند همان چیزی باشد که هر خانمی می تواند برای داشتن پوششی مناسب و شیک در مجالس و مهمانی های خاص از آن استفاده کند. بنابراین مشخص می شود که این نوع مدل لباس مجلسی در سال ۲۰۲۲ و ۱۴۰۱ بسیار پر مصرف و پر استفاده می باشد.

مدل های لباس مجلسی گیپور در سال ۲۰۲۲ و ۱۴۰۱ دارای انواع مختلفی می باشد. این مدل لباس می تواند بصورت بالاتنه گیپور باشد یا بصورت پایین تنه گیپور. البته لباس های مجلسی گیپور دار زیبایی هم وجود دارند که بصورت کامل گیپور می باشند و حتی می توان از آن برای حضور در مراسم و مهمانی های خاص استفاده کرد.

.u2275de873da6fb38e07149a7a67f507f , .u2275de873da6fb38e07149a7a67f507f .postImageUrl , .u2275de873da6fb38e07149a7a67f507f .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .u2275de873da6fb38e07149a7a67f507f , .u2275de873da6fb38e07149a7a67f507f:hover , .u2275de873da6fb38e07149a7a67f507f:visited , .u2275de873da6fb38e07149a7a67f507f:active { border:0!important; } .u2275de873da6fb38e07149a7a67f507f .clearfix:after { content: ""; display: table; clear: both; } .u2275de873da6fb38e07149a7a67f507f { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #E67E22; } .u2275de873da6fb38e07149a7a67f507f:active , .u2275de873da6fb38e07149a7a67f507f:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #D35400; } .u2275de873da6fb38e07149a7a67f507f .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .u2275de873da6fb38e07149a7a67f507f .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #ECF0F1; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .u2275de873da6fb38e07149a7a67f507f .postTitle { color: #2C3E50; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .u2275de873da6fb38e07149a7a67f507f .ctaButton { background-color: #D35400!important; color: #ECF0F1; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://donoghte.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .u2275de873da6fb38e07149a7a67f507f:hover .ctaButton { background-color: #E67E22!important; } .u2275de873da6fb38e07149a7a67f507f .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .u2275de873da6fb38e07149a7a67f507f .u2275de873da6fb38e07149a7a67f507f-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .u2275de873da6fb38e07149a7a67f507f:after { content: ""; display: block; clear: both; }
  ۳۴ مدل کت شلوار زنانه و دخترانه ۲۰۲۲ جدید که شما را جذابتر میکند

پارچه گیپور را حتی می توان با پارچه های دیگری نظیر ساتن ترکیب کرد و لباس های مجلسی زنانه بی نظیری از این ترکیب ها بدست آورد. نکته جالب دیگری که می توان توجه ویژه ای به آن داشت این است که لباس مجلسی گیپور دار برای افراد چاق بسیار مناسب می باشد و تن خور خوبی برای این دسته از افراد دارد.

در ادامه مطلب توجه شما را به جدیدترین مدل های لباس مجلسی گیپور ۲۰۲۲ جلب می نماییم.

مدل لباس مجلسی گیپور ۲۰۲۲مدل لباس مجلسی گیپور ۲۰۲۲

مدل لباس مجلسی گیپور ۲۰۲۲

مدل لباس مجلسی گیپور کوتاه ۲۰۲۲مدل لباس مجلسی گیپور کوتاه ۲۰۲۲

مدل لباس مجلسی گیپور کوتاه ۲۰۲۲

مدل لباس مجلسی با گیپور 2018مدل لباس مجلسی با گیپور 2018

مدل لباس مجلسی با گیپور ۲۰۲۲

جدیدترین مدل لباس مجلسی گیپور سبزجدیدترین مدل لباس مجلسی گیپور سبز

جدیدترین مدل لباس مجلسی گیپور سبز

مدل لباس مجلسی بلند گیپور ۲۰۲۲مدل لباس مجلسی بلند گیپور ۲۰۲۲

مدل لباس مجلسی بلند گیپور ۲۰۲۲

مدل لباس مجلسی گیپور دار ۲۰۲۲مدل لباس مجلسی گیپور دار ۲۰۲۲

مدل لباس مجلسی گیپور دار ۲۰۲۲

مدل لباس مجلسی دخترانه گیپور ۲۰۲۲مدل لباس مجلسی دخترانه گیپور ۲۰۲۲

مدل لباس مجلسی دخترانه گیپور ۲۰۲۲

مدل لباس مجلسی گیپور و ساتنمدل لباس مجلسی گیپور و ساتن

مدل لباس مجلسی گیپور و ساتن

مدل جدید لباس مجلسی بلند گیپور سبزمدل جدید لباس مجلسی بلند گیپور سبز

مدل جدید لباس مجلسی بلند گیپور سبز

مدل لباس مجلسی گیپور پوشیده جدیدمدل لباس مجلسی گیپور پوشیده جدید

مدل لباس مجلسی گیپور پوشیده جدید

جدیدترین مدل لباس مجلسی گیپور ۲۰۲۲

مدل لباس بلند مجلسی بالاتنه گیپور ۲۰۲۲مدل لباس بلند مجلسی بالاتنه گیپور ۲۰۲۲

مدل لباس بلند مجلسی بالاتنه گیپور ۲۰۲۲

مدل لباس مجلسی جدید گیپور دو تیکهمدل لباس مجلسی جدید گیپور دو تیکه

مدل لباس مجلسی جدید گیپور دو تیکه

لباس گیپور مجلسی پوشیده ۲۰۲۲لباس گیپور مجلسی پوشیده ۲۰۲۲

لباس گیپور مجلسی پوشیده ۲۰۲۲

جدیدترین مدل لباس مجلسی گیپوریجدیدترین مدل لباس مجلسی گیپوری

جدیدترین مدل لباس مجلسی گیپوری

مدل لباس مجلسی گیپور جدیدمدل لباس مجلسی گیپور جدید

مدل لباس مجلسی گیپور جدید

مدل لباس ۲۰۲۲ مجلسی گیپورمدل لباس ۲۰۲۲ مجلسی گیپور

مدل لباس ۲۰۲۲ مجلسی گیپور

مدل لباس مجلسی گیپور اینستاگراممدل لباس مجلسی گیپور اینستاگرام

مدل لباس مجلسی گیپور ۲۰۲۲ اینستاگرام

مدل لباس ۲۰۲۲ مجلسی گیپور آستین دار چاک دارمدل لباس ۲۰۲۲ مجلسی گیپور آستین دار چاک دار

مدل لباس ۲۰۲۲ مجلسی گیپور آستین دار چاک دار

مدل لباس مجلسی گیپور جدید آبیمدل لباس مجلسی گیپور جدید آبی

مدل لباس مجلسی گیپور جدید آبی

.uda20d949410076b711eaa24f7ffba822 , .uda20d949410076b711eaa24f7ffba822 .postImageUrl , .uda20d949410076b711eaa24f7ffba822 .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .uda20d949410076b711eaa24f7ffba822 , .uda20d949410076b711eaa24f7ffba822:hover , .uda20d949410076b711eaa24f7ffba822:visited , .uda20d949410076b711eaa24f7ffba822:active { border:0!important; } .uda20d949410076b711eaa24f7ffba822 .clearfix:after { content: ""; display: table; clear: both; } .uda20d949410076b711eaa24f7ffba822 { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #E67E22; } .uda20d949410076b711eaa24f7ffba822:active , .uda20d949410076b711eaa24f7ffba822:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #D35400; } .uda20d949410076b711eaa24f7ffba822 .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .uda20d949410076b711eaa24f7ffba822 .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #ECF0F1; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .uda20d949410076b711eaa24f7ffba822 .postTitle { color: #2C3E50; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .uda20d949410076b711eaa24f7ffba822 .ctaButton { background-color: #D35400!important; color: #ECF0F1; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://donoghte.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .uda20d949410076b711eaa24f7ffba822:hover .ctaButton { background-color: #E67E22!important; } .uda20d949410076b711eaa24f7ffba822 .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .uda20d949410076b711eaa24f7ffba822 .uda20d949410076b711eaa24f7ffba822-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .uda20d949410076b711eaa24f7ffba822:after { content: ""; display: block; clear: both; }
  ۲۴ مدل لباس مجلسی گیپور کوتاه ۲۰۲۲ - ۱۴۰۱ فوق العاده شیک و جدید

لباس جدید مجلسی گیپور اسپرت سبز رنگلباس جدید مجلسی گیپور اسپرت سبز رنگ

مدل لباس مجلسی اسپرت دخترانه ۲۰۲۲ گیپور جدید سبز رنگ

مدل لباس مجلسی گیپور ۲۰۲۲ اسلامیمدل لباس مجلسی گیپور ۲۰۲۲ اسلامی

مدل لباس مجلسی گیپور ۲۰۲۲ اسلامی

مدل جدید لباس مجلسی گیپور بلند شیکمدل جدید لباس مجلسی گیپور بلند شیک

مدل جدید لباس مجلسی گیپور بلند شیک

مدل لباس مجلسی گیپور ۲۰۲۲ کوتاه دخترانهمدل لباس مجلسی گیپور ۲۰۲۲ کوتاه دخترانه

مدل لباس مجلسی گیپور ۲۰۲۲ کوتاه دخترانه

جدیدترین مدل لباس مجلسی گیپور برای افراد چاقجدیدترین مدل لباس مجلسی گیپور برای افراد چاق

جدیدترین مدل لباس مجلسی گیپور برای افراد چاق

مدل لباس ۲۰۲۲ مجلسی گیپور اروپاییمدل لباس ۲۰۲۲ مجلسی گیپور اروپایی

مدل لباس ۲۰۲۲ مجلسی گیپور اروپایی

مدل لباس مجلسی گیپور ترکیه ۲۰۲۲مدل لباس مجلسی گیپور ترکیه ۲۰۲۲

مدل لباس مجلسی گیپور ترکیه ۲۰۲۲

جدیدترین مدل لباس مجلسی گیپور ۲۰۲۲جدیدترین مدل لباس مجلسی گیپور ۲۰۲۲

جدیدترین مدل لباس مجلسی گیپور ۲۰۲۲

مدل لباس مجلسی گیپور حاشیه دار ۲۰۲۲مدل لباس مجلسی گیپور حاشیه دار ۲۰۲۲

مدل لباس مجلسی گیپور حاشیه دار ۲۰۲۲

جدیدترین مدل لباس مجلسی گیپور حنابندانجدیدترین مدل لباس مجلسی گیپور حنابندان

جدیدترین مدل لباس مجلسی گیپور حنابندان

مدل جدید لباس مجلسی گیپور خشکمدل جدید لباس مجلسی گیپور خشک

مدل جدید لباس مجلسی گیپور خشک

مدل لباس مجلسی گیپور آستین بلند ۲۰۲۲مدل لباس مجلسی گیپور آستین بلند ۲۰۲۲

مدل لباس مجلسی گیپور آستین بلند ۲۰۲۲

مدل لباس گیپور مجلسی پوشیده ۲۰۲۲مدل لباس گیپور مجلسی پوشیده ۲۰۲۲

مدل لباس گیپور مجلسی پوشیده ۲۰۲۲

لباس مجلسی گیپور در اینستالباس مجلسی گیپور در اینستا

لباس مجلسی گیپور در اینستا

لباس دخترانه کوتاه گیپور ۲۰۲۲ مجلسیلباس دخترانه کوتاه گیپور ۲۰۲۲ مجلسی

لباس دخترانه کوتاه گیپور ۲۰۲۲ مجلسی

مدل لباس مجلسی گیپور پشت باز ۲۰۲۲مدل لباس مجلسی گیپور پشت باز ۲۰۲۲

مدل لباس مجلسی گیپور پشت باز ۲۰۲۲

لباس مجلسی گیپور شیک آبی سال ۲۰۲۲لباس مجلسی گیپور شیک آبی سال ۲۰۲۲

لباس مجلسی گیپور شیک آبی سال ۲۰۲۲

مدل لباس مجلسی گیپور ۲۰۲۲ مشکی آستین بلندمدل لباس مجلسی گیپور ۲۰۲۲ مشکی آستین بلند

<

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب