متن آهنگ خبری آمده پازل بندمتن آهنگ خبری آمده پازل بند
خبری آمده این مرتبه از جای غریبی
خبری روشن و بی واسطه از سمت حبیبی
خبر از مصر برای پدری رفته به کنعان
پسر افتاده به زندان زلیخای نجیبی
به سر اندیشه ی عشق است نه آنی که بمیرد
که در این واقعه رفته است مسیحی به صلیبی
خبری آمده چون سوره به هفتاد و دو آیه
که در اینگونه خبرها ابداً نیست فریبی
همه دیدند، در این دشت، حضور قدمت را
همه بردند، از آن رایحه ی سیب نصیبی
همه دیدند، در این دشت، حضور قدمت را
همه بردند، از آن رایحه ی سیب نصیبی
همه دیدند در این دشت حضور قدمت را
همه بردند از آن رایحه ی سیب نصیبی
ماه بی واهمه طی کرد در این قصه چه راهی
تهِ گودال و سر نی چه فرازی چه نشیبی
شب تنهایی دنیاست چه اندوهِ بزرگی
صبح فرداست بدونِ تو چه فردایِ عجیبی
چه فردایِ عجیبی …
همه دیدند، در این دشت، حضور قدمت را
همه بردند، از آن رایحه ی سیب نصیبی
همه دیدند، در این دشت، حضور قدمت را
همه بردند، از آن رایحه ی سیب نصیبی
همه بردند از آن رایحه ی سیب نصیبی
متن آهنگ پازل بند به نام خبری آمده

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب