ژورنال ۴۲ مدل مانتو اداری ۱۴۰۱ – ۲۰۲۲ مناسب محیط رسمی و اداریبیش از ۴۰ مدل مانتو اداری ۱۴۰۱ – ۲۰۲۲ یا به بیان بهتر جدیدترین ژورنال مدل مانتو شلوار اداری ۱۴۰۱ را برای این قسمت از مطالب مدل مانتو در سایت دو نقطه انتخاب کرده ایم. پس در ادامه جدیدترین مدل های مانتو اداری در سال ۲۰۲۲۱۴۰۱ را مورد بررسی قرار می دهیم.

مدل مانتو اداری ۱۴۰۱

همانند دیگر مدل های مانتو ۲۰۲۲ و ۱۴۰۱ که با هم انواع آنها را در قسمت مدل لباس سایت دو نقطه مورد بررسی قرار دادیم برای مانتوهای اداری هم مدل های جدید و شیکی همزمان با سال ۲۰۲۲ و ۱۴۰۱ وارد بازار شده است و شما عزیزان می توانید با مشاهده شیکترین مدل های مانتو اداری سال جدید هر کدام از آنها که با سلیفه تان مطابقت داشت را برای خرید انتخاب کنید.

باید به این نکته نیز توجه داشته باشید که در انتخاب مدل مانتو اداری باید محدودیت هایی را نیز در نظر بگیرید و مانتویی که برای محیطی رسمی مانند محیط کار انتخاب می کنید مناسب آنجا باشد. به همین دلیل ما کار شما را بسیار آسان کردیم و مدل های مانتویی را برایتان انتخاب کرده ایم که در محیط های اداری کاربرد داشته باشند و مناسب اینگونه محیط باشند. البته این مانتوها در عین اداری بودن بسیار شیک و زیبا هستند.

.u6690b0974c7c64456edfa797e4ae18c3 , .u6690b0974c7c64456edfa797e4ae18c3 .postImageUrl , .u6690b0974c7c64456edfa797e4ae18c3 .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .u6690b0974c7c64456edfa797e4ae18c3 , .u6690b0974c7c64456edfa797e4ae18c3:hover , .u6690b0974c7c64456edfa797e4ae18c3:visited , .u6690b0974c7c64456edfa797e4ae18c3:active { border:0!important; } .u6690b0974c7c64456edfa797e4ae18c3 .clearfix:after { content: ""; display: table; clear: both; } .u6690b0974c7c64456edfa797e4ae18c3 { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #E67E22; } .u6690b0974c7c64456edfa797e4ae18c3:active , .u6690b0974c7c64456edfa797e4ae18c3:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #D35400; } .u6690b0974c7c64456edfa797e4ae18c3 .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .u6690b0974c7c64456edfa797e4ae18c3 .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #ECF0F1; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .u6690b0974c7c64456edfa797e4ae18c3 .postTitle { color: #2C3E50; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .u6690b0974c7c64456edfa797e4ae18c3 .ctaButton { background-color: #D35400!important; color: #ECF0F1; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://donoghte.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .u6690b0974c7c64456edfa797e4ae18c3:hover .ctaButton { background-color: #E67E22!important; } .u6690b0974c7c64456edfa797e4ae18c3 .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .u6690b0974c7c64456edfa797e4ae18c3 .u6690b0974c7c64456edfa797e4ae18c3-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .u6690b0974c7c64456edfa797e4ae18c3:after { content: ""; display: block; clear: both; }
  45 مدل پالتو 2019-98 بسیار شیک و خوش استایل دخترانه و زنانه

مانتو اداری ۲۰۲۲ اینستاگرام

این روزها مدل های جدید و فراوانی از مانتو در اینستاگرام به چشم می خورد که مورد توجه افراد زیادی قرار دارد. به همین دلیل شیکترین مدلهای مانتو اداری ۲۰۲۲ اینستاگرام را که مورد استقبال بسیاری از خانم ها قرار گرفته است نیز سعی کردیم در این کالکشن جدید مانتو اداری ۱۴۰۱ و ۲۰۲۲ قرار دهیم. بنابراین تا حد امکان سعی شده از سایت ها و پیج های معتبر در زمینه مدل مانتو استفاده شده و جدیدترین مدل های مانتو اداری را برایتان قرار دهیم.

مدل مانتو اداری ۲۰۲۲مدل مانتو اداری ۲۰۲۲

مدل مانتو اداری ۲۰۲۲

مدل مانتو اداری ۱۴۰۱مدل مانتو اداری ۱۴۰۱

مدل مانتو اداری ۱۴۰۱

مدل مانتو شلوار اداری ۲۰۲۲مدل مانتو شلوار اداری ۲۰۲۲

مدل مانتو شلوار اداری ۲۰۲۲

مدل مانتو اداری کرپ ۱۴۰۱مدل مانتو اداری کرپ ۱۴۰۱

مدل مانتو اداری کرپ ۱۴۰۱

مدل مانتو اداری شیک ۲۰۲۲مدل مانتو اداری شیک ۲۰۲۲

مدل مانتو اداری شیک ۲۰۲۲

مدل مانتو کوتاه اداری ۱۴۰۱مدل مانتو کوتاه اداری ۱۴۰۱

مدل مانتو کوتاه اداری ۱۴۰۱

مدل مانتو جدید اداری آبی کاربنیمدل مانتو جدید اداری آبی کاربنی

مدل مانتو جدید اداری آبی کاربنی

مدل مانتو اداری ۲۰۲۲ اینستاگراممدل مانتو اداری ۲۰۲۲ اینستاگرام

مدل مانتو اداری ۲۰۲۲ اینستاگرام

مدل مانتو شلوار اداری ۱۴۰۱ رنگ طوسیمدل مانتو شلوار اداری ۱۴۰۱ رنگ طوسی

مدل مانتو شلوار اداری ۱۴۰۱ رنگ طوسی

مانتو کوتاه مدل اداری ۲۰۲۲مانتو کوتاه مدل اداری ۲۰۲۲

مانتو کوتاه مدل اداری ۲۰۲۲

مدل مانتو اداری ایرانی ۱۴۰۱مدل مانتو اداری ایرانی ۱۴۰۱

مدل مانتو اداری ایرانی ۱۴۰۱

مدل مانتو اداری سرمه ای ۲۰۲۲مدل مانتو اداری سرمه ای ۲۰۲۲

مدل مانتو اداری سرمه ای ۲۰۲۲

مدل مانتو اداری ۱۴۰۱ با پارچه فاستونیمدل مانتو اداری ۱۴۰۱ با پارچه فاستونی

مدل مانتو اداری ۱۴۰۱ با پارچه فاستونی

مدل مانتو اداری ۲۰۲۲ ترکمدل مانتو اداری ۲۰۲۲ ترک

مدل مانتو اداری ۲۰۲۲ ترک

مدل مانتو جدید اداری سال ۱۴۰۱مدل مانتو جدید اداری سال ۱۴۰۱

مدل مانتو جدید اداری سال ۱۴۰۱

مانتو دو رنگ قرمز مشکی اداری ۲۰۲۲مانتو دو رنگ قرمز مشکی اداری ۲۰۲۲

مانتو دو رنگ قرمز مشکی اداری ۲۰۲۲

مدل مانتوی اداری طوسی ۲۰۲۲مدل مانتوی اداری طوسی ۲۰۲۲

مدل مانتوی اداری طوسی ۲۰۲۲

انواع مانتو اداری جدید

مدل مانتو اداری خط دار ۱۴۰۱مدل مانتو اداری خط دار ۱۴۰۱

مدل مانتو اداری خط دار ۱۴۰۱

مدل مانتو اداری خیلی شیک ۱۴۰۱مدل مانتو اداری خیلی شیک ۱۴۰۱

مدل مانتو اداری خیلی شیک ۱۴۰۱

مانتو مشکی مدل جدید اداری ۲۰۲۲مانتو مشکی مدل جدید اداری ۲۰۲۲

مانتو مشکی مدل جدید اداری ۲۰۲۲

.u549d4b1cec262dcd3d3e51cad21c7378 , .u549d4b1cec262dcd3d3e51cad21c7378 .postImageUrl , .u549d4b1cec262dcd3d3e51cad21c7378 .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .u549d4b1cec262dcd3d3e51cad21c7378 , .u549d4b1cec262dcd3d3e51cad21c7378:hover , .u549d4b1cec262dcd3d3e51cad21c7378:visited , .u549d4b1cec262dcd3d3e51cad21c7378:active { border:0!important; } .u549d4b1cec262dcd3d3e51cad21c7378 .clearfix:after { content: ""; display: table; clear: both; } .u549d4b1cec262dcd3d3e51cad21c7378 { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #E67E22; } .u549d4b1cec262dcd3d3e51cad21c7378:active , .u549d4b1cec262dcd3d3e51cad21c7378:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #D35400; } .u549d4b1cec262dcd3d3e51cad21c7378 .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .u549d4b1cec262dcd3d3e51cad21c7378 .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #ECF0F1; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .u549d4b1cec262dcd3d3e51cad21c7378 .postTitle { color: #2C3E50; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .u549d4b1cec262dcd3d3e51cad21c7378 .ctaButton { background-color: #D35400!important; color: #ECF0F1; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://donoghte.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .u549d4b1cec262dcd3d3e51cad21c7378:hover .ctaButton { background-color: #E67E22!important; } .u549d4b1cec262dcd3d3e51cad21c7378 .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .u549d4b1cec262dcd3d3e51cad21c7378 .u549d4b1cec262dcd3d3e51cad21c7378-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .u549d4b1cec262dcd3d3e51cad21c7378:after { content: ""; display: block; clear: both; }
  ۵۳ مدل مانتو ۲۰۲۰ جدید بسیار شیک و جذاب برای خانمهای باکلاس

مدل مانتو اداری اسلامی ۲۰۲۲مدل مانتو اداری اسلامی ۲۰۲۲

مدل مانتو اداری اسلامی ۲۰۲۲

مدل مانتو ۱۴۰۱ اداری قهوه ای رنگمدل مانتو ۱۴۰۱ اداری قهوه ای رنگ

مدل مانتو ۱۴۰۱ اداری قهوه ای رنگ

جدیدترین مدلهای مانتو اداری ۱۴۰۱جدیدترین مدلهای مانتو اداری ۱۴۰۱

جدیدترین مدلهای مانتو اداری ۱۴۰۱

مانتو اداري شيك و جديدمانتو اداري شيك و جديد

مانتو اداري شيك و جديد

مدل مانتو اداری در اینستاگراممدل مانتو اداری در اینستاگرام

مدل مانتو اداری در اینستاگرام

مدل مانتوی فرم اداری جدیدمدل مانتوی فرم اداری جدید

مدل مانتوی فرم اداری جدید

مدل مانتو اداری زنانه جدید ۲۰۲۲مدل مانتو اداری زنانه جدید ۲۰۲۲

مدل مانتو اداری زنانه جدید ۲۰۲۲

مدل مانتو اداری ساده ۱۴۰۱مدل مانتو اداری ساده ۱۴۰۱

مدل مانتو اداری ساده ۱۴۰۱

مانتو اداری ایرانی ۱۴۰۱مانتو اداری ایرانی ۱۴۰۱

مانتو اداری ایرانی ۱۴۰۱

مدل مانتو اداری ۲۰۲۲ گشادمدل مانتو اداری ۲۰۲۲ گشاد

مدل مانتو اداری ۲۰۲۲ گشاد

مدل مانتو فرم اداری ۲۰۲۲ زنانهمدل مانتو فرم اداری ۲۰۲۲ زنانه

مدل مانتو فرم اداری ۲۰۲۲ زنانه

مدل مانتو اداری ساده ۲۰۲۲مدل مانتو اداری ساده ۲۰۲۲

مدل مانتو اداری ساده ۲۰۲۲

مدل مانتو اداری دخترانه ۲۰۲۲مدل مانتو اداری دخترانه ۲۰۲۲

مدل مانتو اداری دخترانه ۲۰۲۲

مدل مانتو اداری ۱۴۰۱ ابی نفتیمدل مانتو اداری ۱۴۰۱ ابی نفتی

مدل مانتو اداری ۱۴۰۱ ابی نفتی

مدل جدید مانتو اداری و دانشجویی ۲۰۲۲مدل جدید مانتو اداری و دانشجویی ۲۰۲۲

مدل جدید مانتو اداری و دانشجویی ۲۰۲۲

مدل مانتو اداری مجلسی ۱۴۰۱مدل مانتو اداری مجلسی ۱۴۰۱

مدل مانتو اداری مجلسی ۱۴۰۱

جدیدترین مدل مانتو اداری ۲۰۲۲جدیدترین مدل مانتو اداری ۲۰۲۲

جدیدترین مدل مانتو اداری ۲۰۲۲

مانتو فرم اداری سرمه ای ۱۴۰۱مانتو فرم اداری سرمه ای ۱۴۰۱

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب