۴۲ مدل مانتو دامنی ۱۴۰۱ – ۲۰۲۲ جدید فوق العاده شیک و با کلاسبیش از ۴۲ مدل مانتو دامنی ۱۴۰۱ جدید، فوق العاده شیک و با کلاس را برای خانم های شیک پوش آماده کرده ایم. مانتو دامنی یکی از جدیدترین مدلهای مانتو می باشد که ترکیبی از مانتو و دامن می باشد. شیکترین مدلهای مانتو دامنی ۲۰۲۲ – ۱۴۰۱ دخترانه و زنانه سرهم و جدا را در این قسمت از سایت دو نقطه برای شما آماده کردیم.

مدل مانتو دامنی ۱۴۰۱

در این مطلب مدل های جدید مانتو دامنی ۲۰۲۲ – ۱۴۰۱ را برایتان به نمایش گذاشته ایم تا بتوانید برای انتخاب مدل مانتو دامنی مورد نظرتان راحتتر تصمیم گیری نمایید. تعدادی از این مدلها بصورت سرهمی یا وصل شده می باشند و تعدادی دیگر از آنها نیز بصورت جدا می باشند و مانتو و دامن با یکدیگر ست شده اند.

مدلهای مانتو دامنی سرهمی

مدلهای مانتو دامنی سرهمی ۲۰۲۲ از همان زمان تولید مانتو به این صورت تهیه می شوند که قسمت مانتو و دامن به هم وصل هستند. بنابراین نیازی به ست کردن آنها با یکدیگر نیست و تولیدکنندگان از قبل این کار را انجام داده اند.

مدلهای مانتو دامنی جدا

مدلهای مانتو دامنی جدا یا در واقع ست مانتو و دامن در سال ۲۰۲۲ دارای تنوع زیادی می باشد و دست افراد برای ست کردن مانتو و دامن دلخواهشان کاملا باز است و می توانند هر کدام از آنها را بصورت جداگانه تهیه کنند.

.ua2898105fc0bdee8533594be92b87f5a , .ua2898105fc0bdee8533594be92b87f5a .postImageUrl , .ua2898105fc0bdee8533594be92b87f5a .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .ua2898105fc0bdee8533594be92b87f5a , .ua2898105fc0bdee8533594be92b87f5a:hover , .ua2898105fc0bdee8533594be92b87f5a:visited , .ua2898105fc0bdee8533594be92b87f5a:active { border:0!important; } .ua2898105fc0bdee8533594be92b87f5a .clearfix:after { content: ""; display: table; clear: both; } .ua2898105fc0bdee8533594be92b87f5a { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #E67E22; } .ua2898105fc0bdee8533594be92b87f5a:active , .ua2898105fc0bdee8533594be92b87f5a:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #D35400; } .ua2898105fc0bdee8533594be92b87f5a .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .ua2898105fc0bdee8533594be92b87f5a .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #ECF0F1; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .ua2898105fc0bdee8533594be92b87f5a .postTitle { color: #2C3E50; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .ua2898105fc0bdee8533594be92b87f5a .ctaButton { background-color: #D35400!important; color: #ECF0F1; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://donoghte.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .ua2898105fc0bdee8533594be92b87f5a:hover .ctaButton { background-color: #E67E22!important; } .ua2898105fc0bdee8533594be92b87f5a .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .ua2898105fc0bdee8533594be92b87f5a .ua2898105fc0bdee8533594be92b87f5a-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .ua2898105fc0bdee8533594be92b87f5a:after { content: ""; display: block; clear: both; }
  60 مدل مانتو عید 98 جدید و پرفروش نوروزی برای لاکچری پوشان

مدل مانتو دامنی ۲۰۲۲ اینستاگرام

مدلهای جدید مانتو دامنی ۲۰۲۲ در اینستاگرام نیز موجود است. تعداد زیادی از این مدلها بسیار شیک و زیبا هستند. این مدلهای مانتو دامنی را می توانید با صرف زمان کافی در اینستاگرام پیدا کنید. البته اگر زمان کافی برای انجام این کار را ندارید یا به هر دلیلی نمی توانید این کار را انجام دهید خبر خوبی برای شما داریم.

انتخاب مدل مانتو دامنی در اینستاگرام

ما برایتان جستجو در اینستاگرام را انجام داده ایم و شیکترین مدلهای مانتو دامنی ۲۰۲۲ اینستاگرام را برایتان در این قسمت جمع آوری کردیم تا شما با خیالی راحت از میان جدیدترین و شیکترین مدلها بهترین انتخاب را داشته باشید.

در ادامه توجه شما را به دیدن مدلهای جدید مانتو دامنی دخترانه و زنانه در سال ۲۰۲۲ جلب می نماییم.

مدل مانتو دامنی ۲۰۲۲مدل مانتو دامنی ۲۰۲۲

مدل مانتو دامنی ۲۰۲۲

مدل مانتو دامنی مجلسی ۲۰۲۲مدل مانتو دامنی مجلسی ۲۰۲۲

مدل مانتو دامنی مجلسی ۲۰۲۲

مدل مانتو دامنی دخترانه اسپرت ۲۰۲۲مدل مانتو دامنی دخترانه اسپرت ۲۰۲۲

مدل مانتو دامنی دخترانه اسپرت ۲۰۲۲

مدل مانتو دامنی سنتی ۱۴۰۱مدل مانتو دامنی سنتی ۱۴۰۱

مدل مانتو دامنی سنتی ۱۴۰۱

مدل مانتو و دامن رسمی زنانه ۲۰۲۲مدل مانتو و دامن رسمی زنانه ۲۰۲۲

مدل مانتو و دامن رسمی زنانه ۲۰۲۲

مدل مانتو دامنی جدید زنانه ۱۴۰۱مدل مانتو دامنی جدید زنانه ۱۴۰۱

مدل مانتو دامنی جدید زنانه ۱۴۰۱

مانتو دامنی مدل کراواتی دخترانه ۲۰۲۲مانتو دامنی مدل کراواتی دخترانه ۲۰۲۲

مانتو دامنی مدل کراواتی دخترانه ۲۰۲۲

مدل مانتو دامنی ۲۰۲۲ دخترانه در اینستاگراممدل مانتو دامنی ۲۰۲۲ دخترانه در اینستاگرام

مدل مانتو دامنی ۲۰۲۲ دخترانه در اینستاگرام

مدل مانتو دامنی بلند ۲۰۲۲ بسیار شیکمدل مانتو دامنی بلند ۲۰۲۲ بسیار شیک

مدل مانتو دامنی بلند ۲۰۲۲ بسیار شیک

مدل مانتو دامنی ۱۴۰۱ ایرانی زنانهمدل مانتو دامنی ۱۴۰۱ ایرانی زنانه

مدل مانتو دامنی ۱۴۰۱ ایرانی زنانه

مانتو دامنی مدل مجلسی جدید سال ۲۰۲۲مانتو دامنی مدل مجلسی جدید سال ۲۰۲۲

مانتو دامنی مدل مجلسی جدید سال ۲۰۲۲

مانتو و دامن بلند دخترانه جدیدمانتو و دامن بلند دخترانه جدید

مانتو و دامن بلند دخترانه جدید

.ua96d6738dcbf62e7f9dd05189e4b3377 , .ua96d6738dcbf62e7f9dd05189e4b3377 .postImageUrl , .ua96d6738dcbf62e7f9dd05189e4b3377 .centered-text-area { min-height: 80px; position: relative; } .ua96d6738dcbf62e7f9dd05189e4b3377 , .ua96d6738dcbf62e7f9dd05189e4b3377:hover , .ua96d6738dcbf62e7f9dd05189e4b3377:visited , .ua96d6738dcbf62e7f9dd05189e4b3377:active { border:0!important; } .ua96d6738dcbf62e7f9dd05189e4b3377 .clearfix:after { content: ""; display: table; clear: both; } .ua96d6738dcbf62e7f9dd05189e4b3377 { display: block; transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; width: 100%; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #E67E22; } .ua96d6738dcbf62e7f9dd05189e4b3377:active , .ua96d6738dcbf62e7f9dd05189e4b3377:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; background-color: #D35400; } .ua96d6738dcbf62e7f9dd05189e4b3377 .centered-text-area { width: 100%; position: relative; } .ua96d6738dcbf62e7f9dd05189e4b3377 .ctaText { border-bottom: 0 solid #fff; color: #ECF0F1; font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0; padding: 0; text-decoration: underline; } .ua96d6738dcbf62e7f9dd05189e4b3377 .postTitle { color: #2C3E50; font-size: 16px; font-weight: 600; margin: 0; padding: 0; width: 100%; } .ua96d6738dcbf62e7f9dd05189e4b3377 .ctaButton { background-color: #D35400!important; color: #ECF0F1; border: none; border-radius: 3px; box-shadow: none; font-size: 14px; font-weight: bold; line-height: 26px; moz-border-radius: 3px; text-align: center; text-decoration: none; text-shadow: none; width: 80px; min-height: 80px; background: url(https://donoghte.com/wp-content/plugins/intelly-related-posts/assets/images/simple-arrow.png)no-repeat; position: absolute; right: 0; top: 0; } .ua96d6738dcbf62e7f9dd05189e4b3377:hover .ctaButton { background-color: #E67E22!important; } .ua96d6738dcbf62e7f9dd05189e4b3377 .centered-text { display: table; height: 80px; padding-left: 18px; top: 0; } .ua96d6738dcbf62e7f9dd05189e4b3377 .ua96d6738dcbf62e7f9dd05189e4b3377-content { display: table-cell; margin: 0; padding: 0; padding-right: 108px; position: relative; vertical-align: middle; width: 100%; } .ua96d6738dcbf62e7f9dd05189e4b3377:after { content: ""; display: block; clear: both; }
  37 مدل مانتو کوتاه 2019-98 جدید و خوش استایل با کپهای جذاب

جدیدترین مدل مانتو مجلسی دامنی ۲۰۲۲جدیدترین مدل مانتو مجلسی دامنی ۲۰۲۲

جدیدترین مدل مانتو مجلسی دامنی ۲۰۲۲

مدل مانتو دامن زنانه بلند ۱۴۰۱ دو رنگمدل مانتو دامن زنانه بلند ۱۴۰۱ دو رنگ

مدل مانتو دامن زنانه بلند ۱۴۰۱ دو رنگ

مدل مانتو دامنی جدید مروارید کار شده مشکیمدل مانتو دامنی جدید مروارید کار شده مشکی

مدل مانتو دامنی جدید مروارید کار شده مشکی

مدل مانتو دامنی کوتاه ۲۰۲۲ دخترانهمدل مانتو دامنی کوتاه ۲۰۲۲ دخترانه

مدل مانتو دامنی کوتاه ۲۰۲۲ دخترانه

مدل مانتو دامنی جلو بسته ۲۰۲۲مدل مانتو دامنی جلو بسته ۲۰۲۲

مدل مانتو دامنی جلو بسته ۲۰۲۲

مانتو دامنی جدید ۱۴۰۱ سنتی دخترانهمانتو دامنی جدید ۱۴۰۱ سنتی دخترانه

مانتو دامنی جدید ۱۴۰۱ سنتی دخترانه

مانتو دامنی طرح گلدار شیک زنانه ۲۰۲۲مانتو دامنی طرح گلدار شیک زنانه ۲۰۲۲

مانتو دامنی طرح گلدار شیک زنانه ۲۰۲۲

مدل مانتو دامنی گل برجسته ۲۰۲۲ دخترانهمدل مانتو دامنی گل برجسته ۲۰۲۲ دخترانه

مدل مانتو دامنی گل برجسته ۲۰۲۲ دخترانه

مدل مانتو دامنی ۱۴۰۱

مانتو دامنی مشکی خال خالی زنانه ۱۴۰۱مانتو دامنی مشکی خال خالی زنانه ۱۴۰۱

مانتو دامنی مشکی نگین دار زنانه ۱۴۰۱

مدلهای مانتو دامنی جدید ۲۰۲۲ در رنگ های مختلفمدلهای مانتو دامنی جدید ۲۰۲۲ در رنگ های مختلف

مدلهای مانتو دامنی جدید ۲۰۲۲ در رنگ های مختلف

مانتوی دامنی ۲۰۲۲ جدید زنانهمانتوی دامنی ۲۰۲۲ جدید زنانه

مانتوی دامنی ۲۰۲۲ جدید زنانه

مانتو دامنی راه راه ۲۰۲۲ زنانه با طراحی جدیدمانتو دامنی راه راه ۲۰۲۲ زنانه با طراحی جدید

مانتو دامنی راه راه ۲۰۲۲ زنانه با طراحی جدید

ست مانتو و دامن چهارخونه رسمی دخترانه ۲۰۲۲ست مانتو و دامن چهارخونه رسمی دخترانه ۲۰۲۲

ست مانتو و دامن چهارخونه رسمی دخترانه ۲۰۲۲

مدل مانتو با دامن پیسه دار ۱۴۰۱ طرح سنتیمدل مانتو با دامن پیسه دار ۱۴۰۱ طرح سنتی

مدل مانتو با دامن پلیسه دار ۱۴۰۱ طرح سنتی

شیکترین مدل مانتو دامنی ۲۰۲۲شیکترین مدل مانتو دامنی ۲۰۲۲

شیکترین مدل مانتو دامنی ۲۰۲۲

مدل مانتو دامنی مجلسی زنانه سال ۲۰۲۲مدل مانتو دامنی مجلسی زنانه سال ۲۰۲۲

مدل مانتو دامنی مجلسی زنانه سال ۲۰۲۲

مدل جدید مانتو دامنی کوتاه دخترونه ۲۰۲۲مدل جدید مانتو دامنی کوتاه دخترونه ۲۰۲۲

مدل جدید مانتو دامنی کوتاه دخترونه ۲۰۲۲

مدل مانتو دامنی نخی ۲۰۲۲ تابستانهمدل مانتو دامنی نخی ۲۰۲۲ تابستانه

مدل مانتو دامنی جلو باز نخی ۲۰۲۲ تابستانه

مدل مانتو دامنی ترک ۲۰۲۲مدل مانتو دامنی ترک ۲۰۲۲

مدل مانتو دامنی ترک ۲۰۲۲

مدل مانتو دامنی مجلسی دکمه دار سال ۲۰۲۲مدل مانتو دامنی مجلسی دکمه دار سال ۲۰۲۲

مدل مانتو دامنی مجلسی دکمه دار سال ۲۰۲۲

مدلهای مانتو دامنی جدید ۱۴۰۱ با طرحهای سنتیمدلهای مانتو دامنی جدید ۱۴۰۱ با طرحهای سنتی

مدلهای مانتو دامنی جدید ۱۴۰۱ با طرحهای سنتی

مدلهای مانتو دامنی جدید ۱۴۰۱ با طرحهای سنتیمدلهای مانتو دامنی جدید ۱۴۰۱ با طرحهای سنتی

مانتو دامنی کار شده نگین دار زنانه ۲۰۲۲

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب