معنی کلمات درس ستایش فارسی هشتممهدی

بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

معنی کلمات درس ستایش فارسی هشتم را از این سایت دریافت کنید.

معنی شعر و ارایه های ستایش ص 10 فارسی هشتم

​​​​​​ به نام خدایی که جان آفرید سخن گفتن اندر زبان آفرید معنای بیت: به نام خدایی آغاز می کنم که جان را آفرید .

معنی شعر و ارایه های ستایش ص 10 فارسی هشتم

چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ ساعت 20:29 توسط محمدمهدی اکبرنیا (معین 8) | نظرات

​​​​​​

به نام خدایی که جان آفریدسخن گفتن اندر زبان آفریدمعنای بیت: به نام خدایی آغاز می کنم که جان را آفرید . سخن گفتن را به انسان یاد داد.بیت 3 جمله است .

آرایه تلمیح : اشاره به »داستان ، حدیث ، آیه ، وقایع تاریخی « را در شعر تلمیح می گویند.

آرایه تلمیح دارد :اشاره به سوره الرحمن ( انسان را آفرید و به او قدرت تکلم داد)

در جمله اول فعل حذف شده است. استفاده از واژه »اندر« ویژگی تاریخی است.

سخن گفتن : مصدر است و مفعول جمله .

________________________________________

خداوند بخشندۀ دستگیر کریم خطا بخش پوزش پذیرمعنای بیت: خداوند بخشنده ای که انسان را یاری می دهد و خطا بخشی که پوزش ما را می پذیرد .

بیت 2 جمله است .

آرایه های ادبی : دستگیر : کنایه از یاری دهنده / واج آرایی » -ِ و ش «

________________________________________

پرستار امرش همه چیز و کس بنی آدم و مرغ و مور و مگسمعنی بیت : همۀ چیز و کس فرمانبردار امر و دستور خداوند هستند.

بیت 1 جمله است .

آرایه های ادبی : بین » مرغ مور مگس « مراعات نظیر یا تناسب وجود دارد.

بنی آدم و مرغ و مور و مگس : مجاز جز به کل (از همۀ موجودات)

جمله اسنادی است . / پرستار امرش : مسند جمله / هستند: فعل حذف شدۀ جمله / همه

چیز و کس (بنی آدم و مرغ و مور و مگس )مسندالیه

________________________________________

یکی را به سر برنهد تاج بختیکی را به خاک اندر آرد ز تختمعنی بیت : خداوند هر کسی را بخواهد به مقام و بزرگی می رساند و هر کسی را بخواهد به پستی وخواری می رساند.

بیت 2 جمله است .

آرایه های ادبی : آرایه ی کنایه : هر گاه نویسنده یا شاعر در باره ی امری پوشیده سخن بگوید به

طوری که معنای ظاهری عبارت مد نظر نباشد و معنای دورتر آن مد نظر باشد . می گوییم به کنایه

صحبت شده است. مانند : دست فالنی چسبناک است یعنی دزد است – گندم از گندم بروید جو ز جو یعنی نتیجه هر عملی به همان عمل بر می گردد .

بیت دو کنایه دارد .1- تاج بر سر نهادن کنایه از به بزرگی رساندن 2- از تخت به خاک آوردن کنایه از پست کردن

بین « بخت و تخت. » و« سر و َبر » : جناس ناقص حرفی /

آوردن دو یا چند کلمه که دقیقایا تقریباً در نوشتار به یک صورت باشند امامعنایآن ها متفاوت باشد. انواع جناس : الف( جناس تام : دو کلمه دقیقا مثل هم باشند ولی معنای آن ها متفاوت باشد.مانند : روان( رونده ) ، روان ( روح) باز ( پرنده ) ، باز (باز کردن ) ب ) جناس ناقص حرکتی : که دو کلمه در حرکات با هم فرق دارند مانند: مهر ( امضا ) و مهر (محبت)

ج) جناس ناقص اختالفی : دو کلمه در یک حرف با هم فرق دارند مانند: یاد ، یار – سر ، بر

د ) جناس ناقص افزایشی : یکی از کلمات از کلمه ی دیگر یک حرف اضافه دارد. مانند : دست و دوست

تاج بخت : اضافه تشبیهی

اضافه ی تشبیهی :وقتی در یک ترکیب اضافی کلمه ی دوم به کلمه ی اول شباهت داشته باشد .

البته گاهی کلمه ی اول به دوم شباهت دارد مانند: لب لعل به این ترکیب ، اضافه ی تشبیههی میگویند وهراضافه تشبیهی ،آرایه تشبیه را درنوشته بوجود می آورد.

بیت آرایه ی تلمیح دارد ، اشاره به سوره آل عمران آیه ی 22 (حکومت و فرمانروایی را به هر کس بخواهد می دهد واز هر کس بخواهد می گیرد)

نکات دستوری : تاج بخت: مفعول جمله اول / « را» در بیت اول فک اضافه ( ِ ) می باشد یکی را به سر یعنی به سریکی / «را » در مصراع دوم نشانه مفعول است.

________________________________________

گلستان کند آتشی بر خلیل گروهی بر آتش برد ز آب نیلمعنی بیت : خداوند آتش دشمن را برای ابراهیم به گلستان تبدیل کند. و گروه فرعونیان را از آب نیل به آتش جهنم ببرد.

بیت 2 جمله دارد.

آرایه های ادبی : آرایه تلمیح : اشاره به داستان عبور حضرت ابراهیم از آتش وغرق شدن فرعونیان

در آب نیل آرایه تضاد : بین آب و آتش /

نکات دستوری : آتش در بیت اول مفعول است . / خداوند : فاعل حذف شده هر دو بیت / خلیل :

متمم جمله اول گلستان کند : فعل جمله / گروهی : مفعول جمله دوم / آ ِب نیل : متمم / آتش : متمم / بردند : فعل جمله

________________________________________

به درگاه لطف و بزرگیش بر بزرگان نهاده بزرگی ز سرمعنای بیت: بزرگان بزرگی خود را در برابر لطف و بزرگی خداوند فراموش کرده اند.

بیت 1 جمله است.

آرایه های ادبی :آرایه کنایه دارد، « ازسر نهادن » کنایه از « فراموش کردن » / آرایه تکرار :تکرار واژه بزرگ

َسر ، َبر :آرایه جناس ناقص اختلافی

نکات دستوری : بزرگان : فاعل / بزرگی : مفعول / درگاه لطف و بزرگیش : متمم /

از سر نهادند : فعل ویژگی تاریخی : آوردن دو حرف اضافه » به و بر« برای یک متمم

________________________________________

جهان متفق بر الهیتشفرومانده بر کن ِه ماهیتشمعنای بیت : مردم جهان در خداوندی او هم فکر هستند اما در شناختن ذات وجودی خداوند ، ناتوان هستند.

بیت 2 جمله است .

آرایه ادبی : جهان : مجاز ظرف به مظروف / فرومانده : کنایه از ناتوانی

نکات دستوری : جهان : مسندالیه هر دو جمله / متفق : مسند / الهیتش : متمم /کنه ماهیتش : متمم / فرومانده : فعل

________________________________________

بشر ماورای جاللش نیافتبصر منتهای جمالش نیافتمعنی بیت: انسان از خداوند بزرگ تر و زیباتر چیزی را نیافت و انسان حقیقت جمال او را درک نمی کند .

بیت 2 جمله است .

آرایه های ادبی : جناس ناقص حرفی بین » َب َشر و َب َصر ، جالل و جمال « / موازنه بین کلمات دو

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع مطلب : karfannavari.blogfa.com

معنی لغات مهم و معنی شعر ستایش فارسی هشتم

دانلود نمونه سوال مقطع دوره اول متوسطه پایه هشتم رشته درس فارسی راهنمای گام به گام

معنی لغات مهم و معنی شعر ستایش فارسی هشتم

دوره اول متوسطه هشتم فارسی مهر

معنی لغات مهم و معنی شعر ستایش فارسی هشتم

شامل:

+ معنی لغت‌های مهم درس

+ معنی شعر

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

1,100 تومان دانلود فایل PDF 2,760 تومان دانلود فایل WORD

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

پیش نمایش صفحه اول فایل

تعداد صفحات فایل : 2
برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع مطلب : gama.ir

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب