کربن در چرخه خود در هوا به صورت چه مولکولی است علوم نهممهدی

بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

کربن در چرخه خود در هوا به صورت چه مولکولی است علوم نهم را از سایت تکست لس دریافت کنید.

سوالات و پاسخ های فصل 3

به نام قادر متعال فصل 3 کلاس نهم- (( توجه: سوالات همرا ه با پاسخ می باشد و نیازی به ارسال جواب نیست ))فقط جهت خواندن دانش اموزان و آمادگی جهت امتحان می

سوالات و پاسخ های فصل 3 - علوم نهم

به نام قادر متعالفصل 3 کلاس نهم-   ((  توجه: سوالات همرا ه با پاسخ می باشد و نیازی به ارسال جواب نیست ))فقط جهت خواندن دانش اموزان و آمادگی جهت امتحان می باشد .1-انســان ها چگونه ســبب برهــم خــوردن چرخه هــای طبیعــی شــده اند؟ بــا مصــرف بی رویــه و غیرمنطقــی منابــع 2- یكــی از عوامــل موثــر بــر چرخــه هــای طبیعــی مصــرف ســوخت هــای فســیلی اســت. 3-چند نمونه چرخه هــای طبیعــی رانام ببرید.چرخه آب ؛سنگ؛ غــذا، زندگــی گیاهــان و جانــوران؛کربن و... 4- ارتباط چرخه ها بر یکدیگر را توضیح دهید. (تــوازن چرخه هــا در كــره زمیــن چه موقع به هــم می خــورد؟)چرخه هــا ی طبیعی بــا یكدیگــر ارتبــاط دارنــد. به طــوری كــه تغییــری هرچنــد انــدك در یكــی از چرخه هــا، بــر فعالیت هــای طبیعــی چرخــه هــای دیگــر اثــر می گــذارد و در نتیجــه تــوازن چرخه هــا در كــره زمیــن به هــم می خــورد. 5-چرخه چیست؟چرخه، مجموعه  ای از تغییرهاست كه هیچ گاه به پایان نمی رسد و بارها و بارها تكرار می شود. 6- خداوند چرا این چرخه ها آفریده است؟آفریدگارهستی باقرار دادن چرخه های طبیعی؛زمین راگاهواره ای مناسب برای زندگی جانداران قرار داده است7-یكــی از تبعــات بــر هــم خوردن چرخه هــای طبیعــی را نام ببریدو در بــاره ایــن رویــداد و عوامــل موثــر بــرآن و نتایــج احتمالــی آن چندسطر بنویسید.بازشــدن زود هنــگام شــكوفه هــای درختــان در زمســتان یكــی از تبعــات بــر هــم خوردن چرخه هــای طبیعــی اســت. 8-ادامــه حیــات جانــداران به چه چیزی بســتگی دارد؟بــه رعایــت تــوازن در چرخه هــای طبیعــی 9- اهمیت چرخه ها را بنویسید. (به ما چه کمکی می کنند؟)بــه مــا كمــك خواهــد كــرد تــا بتوانیــم روشهــای زندگــی خــود را بهبــود ببخشــیم و محیــط بهتــری بــرای زندگــی فراهــم كنیــم.10-چرخــه كربــن چیست؟چرخــه كربــن، نوعی چرخه ی طبیعــی که درآن تغییرهــای گوناگونــی در هــوا كــره، ســنگ كــره و آب كــره انجــام می شــود و كربــن بــه شــكل كربن دی اكســیدمصــرف یــا تولیــد می شــود. به طــوری كــه مقــدار كربــن در مجمــوع ثابــت باقــی می مانــد. 11-هرگونــه تغییــر در چرخــه کربن،چه مشــكلاتی را می توانــد ایجــاد می کند؟می توانــد مقــدار كربن دی اكســید را در هــوا تغییــر دهــد و مشــكلاتی را ایجــاد كنــد.12-شــكل زیــر الگویــی ســاده از چرخــه كربــن را نشــان مــی دهــد. در ایــن بــاره توضیح دهید.                                      كربن ذخیره شده درهوا كرهكربن ذخیره شده درجاندارانكربن ذخیره شده در آب، خاك سوخت های فسیلی-شكل زیر چرخه ای از كربن را نشان می دهد. با توجه به آن به پرسش ها پاسخ دهید.الف.در مــوارد مشخص شــده بــا «1»، «2»، «3» و... آیــا گاز كربن دی اكســید مصــرف می شــود یــا تولیــد؟ب. كدامیك از بخش های نشان داده شده، در چرخة طبیعی كربن وجود ندارد؟پ. مصــرف ســوخت های فســیلی چــه تأثیــری روی چرخه هــای طبیعــی دیگــر می گــذارد؟توضیــح دهیــد. 14-ســوخت های فســیلی شــامل.............و.............و............. كــه در طــی میلیــون هــا ســال تشــكیل شــده اســت. زغال ســنگ، نفــت خــام و گاز طبیعــی15- در اثــر ســوختن،ســوخت هایی که دارای كربــن هســتند چه ماده ای وارد هوا می شود؟ مقادیــر بســیار زیــادی گاز 2 CO بــه هواكــره وارد مــی كننــد. 16-یكــی از نتایــج افزایــش بیــش از انــدازه كربــن دی اكســید درهــواكــره رانام ببرید، افزایــش دمــای كــره زمیــن ودر نتیجــه ذوب شــدن یــخ هــای قطبــی و ایجــاد تغییــرات قابــل توجــه در فصــل هــا 17-چرا كشــورهای جهــان ؛پروتكلــی را امضــا كــرده انــد تــا دولــت هــا مقــدار كربــن دی اكســید تولیــد شــده توســط كشورشــان را كنتــرل كننــد؟زیرا پیــش بینــی مــی شــود كــه اگــر تولیــد كربــن دی اكســید بــا آهنــگ فعلــی پیــش بــرود تــا ســال 2050(1430)حــدود یــك ســوم همــه گونــه هــای جانــوری منقــرض خواهنــد شــد. امــا كاهــش آهنــگ تولیــد كربــن دی اكســید مــی توانــد مانــع از تحقــق ایــن بحــران شــود. 18-نفــت خــام چیست؟نفــت خــام، مایــع غلیــظ و ســیاه رنگی اســت.19- شناخت نفت خام سبب چه چیز هایی شد؟ شــناخت نفــت خــام به تدریــج ســبب شــد اســتفاده از آن گســترش پیــدا كنــد و در مــدت كوتاهــی راه و روش زندگــی انســانها تحــت تأثیــر ایــن مایــع ســیاه رنگ قــرارگرفــت. بــه طــوری كــه صنعــت حمــل و نقــل متحــول شــد و انــواع خودروهــا و هواپیماهــا پــا بــه عرصــه گذاشــتند و مســافرت بــرای انســان بســیار آســان تــر گشــت. از ســوی دیگــر صنایــع غذایــی، دارویــی، بهداشــتی و كشــاورزی بــه خوبــی رشــد كردنــد. از ایــن رو انســان هــا توانســتند بــر اكثــر بیمــاری هــا غلبــه كننــد یــا آن هــا را بــه كلــی ریشــه كــن گرداننــد. در نتیجــه ســطح بهداشــت همگانــی بــالا تــر رفــت و جمعیــت جهــان افزایــش یافــت و فنــاوری هــای جدیــد گســترش پیــدا كــرد. همــه ایــن موفقیــت هــا حاصــل شــناخت و اســتفاده نفــت خــام بــود. 20- چه استفاده هایی از نفت می شود؟تامیــن انــرژی ؛ ســاختن فــراورده های نــو
برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع : oloomashena.blogfa.com

فصل سوم علوم نهم :: آموزشگاه آنلاین پازلینک

به دنبال محیطی بهتر برای زندگی    1- انسانها با مصرف بی رویه و غیرمنطقی منابع سبب برهم خوردن چرخه طبیعی شده اند .   2- چند نمونه از چرخه های طبیعی را نام ببرید ؟ 1) چرخه کربن 2) ...

فصل سوم علوم نهم

‎‎پنجشنبه, ۰۶ آذر ‎۱۳۹۹

آموزش دروس پایه هفتم

آموزش دروس پایه هشتم

آموزش دروس پایه نهم آموزش دروس پایه دهم

آموزش دروس پایه یازدهم

آموزش دروس پایه دوازدهم

آموزش دبیرستان و کنکور

آموزش‌های رایگان

آموزش مهارت‌های مطالعه

آموزش زبان‌های خارجی

آموزش فتوشاپ و کورل تبلیغات اینترنتی

 به دنبال محیطی بهتر برای زندگی 

1- انسانها با مصرف بی رویه و غیرمنطقی منابع سبب برهم خوردن چرخه طبیعی شده اند .

2- چند نمونه از چرخه های طبیعی را نام ببرید ؟

1) چرخه کربن 2) چرخه آب 3) چرخه سنگ 4) چرخه گیاهان

3- ارتباط چرخه ها بر یکدیگر را توضیح دهید ؟

چرخه های طبیعی همه با یکدیگر ارتباط دارند و هیچ کدام مستقل از دیگری عمل نمی‌کند به طوری که تغییری هرچند اندک در یکی از چرخه ها در فعالیت های طبیعی چرخه های دیگر اثر می گذارد و در نتیجه توازن چرخه ها در کره زمین به هم می‌خورد

4-  چرخه را تعریف کنید ؟

مجموعه ای از تغییر هاست که هیچ گاه به پایان نمی‌رسد و بارها و بارها تکرار می شود

توجه : چرخه ها ابتدا و انتها ندارند

5- خداوند چرا این چرخه ها را آفریده است ؟

آفریدگار هستی با قرار دادن چرخه های طبیعی زمین را گاهواره ای مناسب برای زندگی جانداران و انسان قرار داده است

6- در چرخه کربن تغییر های گوناگونی در چه چیزهایی به وجود می آید ؟

تغییر های گوناگونی در هواکره ، سنگ کره و آب کره رخ می دهد و کربن به شکل کربن دی اکسید مصرف یا تولید می شود

7- کربن در چرخه خود در هوا به صورت مولکول کربن دی اکسید است

8- گیاهان چگونه در چرخه کربن مشارکت می کنند ؟

گیاهان با گرفتن کربن به صورت کربن دی اکسید و فتوسنتز و تبدیل آن به مواد غذایی کربن موجود در هوا را به بدن جانداران انتقال می دهند

9- مهمترین عامل منفی موثر بر چرخه طبیعی چه‌ نام‌ دارد ؟

مصرف سوخت های فسیلی

10- نتایج افزایش بی اندازه کربن دی اکسید در هوا را بنویسید

افزایش دمای کره زمین و در نتیجه ذوب شدن یخ های قطبی و ایجاد تغییرات قابل توجه در فصلها است

11- الف) نفت خام چیست ؟

مایعی غلیظ و سیاه رنگ است که مخلوطی از صدها ترکیب به نام هیدروکربن می باشد

ب) چه موادی در نفت خام یافت می شود ؟

گوگرد و نمک و آب

12- شناخت نفت خام سبب چه چیزهایی شد ؟

سبب شد تا استفاده از آن گسترش یابد و در مدت کوتاهی راه و روش زندگی انسان ها ، تحت تاثیر این ماده سیاه رنگ قرار گیرد

13- سه کاربرد نفت و فرآورده های نفتی را بنویسید ؟

1) صنعت حمل و نقل 2) صنایع کشاورزی 3) تولید پلاستیک

14- نفت خام ترکیب چه چیزهایی است ؟

مخلوطی از صدها ترکیب به نام هیدروکربن است

15- هیدروکربن از چه عناصری تشکیل شده است ؟

از دو عنصر کربن و هیدروژن

16- ساده ترین هیدروکربن CH4 (متان) است که در آن هر اتم کربن با چهار اتم هیدروژن پیوند کووالانسی تشکیل داده است

17- چند نمونه هیدروکربن نام‌ ببرید

متان ، بوتان ، اکتان

18- چرا نقطه جوش بوتان بالاتر از نقطه جوش متان است ؟

چون بوتان کربن بیشتری دارد

19- هر چه تعداد کربن در هیدروکربن ها بیشتر باشد نیروی ربایشی مولکولی و نقطه جوش چه تغییری میکند ؟

هر چه تعداد کربن در هیدروکربن ها بیشتر باشد نیروی ربایش مولکول ها بیشتر و نقطه جوش نیز افزایش می‌یابد

20- دستگاه تقطیر را تعریف کنید ؟

دستگاهی که مخلوط دو مایع را بر اساس اختلاف نقطه جوش از یکدیگر جدا می‌کند

21- اساس کار تقطیر ساده چیست ؟

اختلاف نقطه جوش دو مایع

22- تقطیر ساده برای جداسازی دو مایعی که اختلاف نقطه جوش آنها زیاد است به کار می رود

23- چگونه می توان اجزای نفت خام را از هم جدا کرد ؟

با تقطیر در برج تقطیر و با توجه به اختلاف نقطه جوش اجزای نفت خام با همدیگر

24- الف) در پالایشگاه‌ها به چه روشی اجزای نفت را از هم جدا می کند ؟

با روش تقطیر

ب) نام وسیله ای که این کار را انجام می‌دهد چیست ؟

برج تقطیر 25- برش نفتی چیست ؟

مخلوطی از چند هیدروکربن که نقطه جوش نزدیک به هم دارند برش نفتی نامیده می‌شود

26- در برج تقطیر برخی از مولکولها در حال گازی باقی می مانند و از بالای برج به عنوان برش گاز خارج می‌شوند

27- هر برش نفتی نسبت به برش بالاتر خود نقطه جوش بالاتری دارد یعنی موادی که در برش نفتی بالاتر هستند تعداد کربن کمتری دارند

28- گرانروی ماده خروجی از کدام برش نفت بیشتر است ؟

برش نفتی پایین تر

هرچه برج نفتی پایین‌تر باشد نقطه جوش ماده و تعداد کربن های موجود در ماده بیشتر است درنتیجه گرانروی بیشتری دارد

29- دو نوع الیاف را نام ببرید ؟

الیاف طبیعی مانند پنبه و پشم

الیاف مصنوعی مانند پلاستیک ها

30- نام دیگر اتن چیست ؟

اتیلن 31- اتیلن چیست ؟

گازی بی رنگ است که به طور طبیعی به وسیله برخی میوه‌های رسیده آزاد می‌شود ولی از نفت خوام هم جدا می‌شود و می‌توان از آن فراورده های جدیدی ساخت

32- سه خصوصیت اتن (اتیلن) را بنویسید ؟

1) فرمول آن C2H4 است

2) حالت آن گازی است

3) بی رنگ و بی بو است

33- چه استفاده هایی از اتن می شود ؟

می توان برای تبدیل میوه های نارس به رسیده و همچنین برای تولید پلاستیک استفاده کرد

34- نمونه هایی از داروهایی که از نفت خام استخراج می‌شود را نام ببرید ؟

آسپرین و استامینوفن

35- پلی اتیلن چیست و چگونه بدست می آید ؟

فراورده ای است که طی یک تغییر شیمیایی از اتم به دست می‌آید . در این تغییر تعداد زیادی از مولکولهای کوچک اتن کنار هم قرار گرفته و به مولکولهای بزرگ پلی تن تبدیل می‌شوند

36- تبدیل اتم به پلی تن یک تغییر شیمیایی است و به واکنش پلیمری مشهور است

37- پلیمری شدن را تعریف کنید ؟

هرگاه مولکولهای کوچک با شکستن پیوند در مولکول خود با پیوند کووالانسی جدید به همدیگر متصل شوند و زنجیره بلند کربنی تشکیل دهند به این واکنش پلیمری شدن می گویند

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع : puzzelink.ir

پاسخ گفت و گو کنید صفحه 27 کتاب علوم نهم: چرخه ساده کربن

دانلود نمونه سوال مقطع دوره اول متوسطه پایه نهم رشته درس علوم تجربی جزوه و درسنامه

پاسخ گفت و گو کنید صفحه 27 کتاب علوم نهم: چرخه ساده کربن

علوم تجربی نهم دوره اول متوسطه آبان

شکل زیر الگویی ساده از چرخۀ کربن را نشان می‌دهد. در این باره در کلاس گفت‌و‌گو کنید.

- چرخه چیست؟ - چرخه کربن چیست؟

در چرخه کربن به جای کربن، کربن دی اکسید وارد چرخه می شود. کربن دی اکسید هوا، بوسیله گیاهان گرفته می شود و در پدیده فتوسنتز وارد مواد آلی (ترکیبات کربن دار) می شود. سپس این مواد آلی بوسیله خوردن وارد بدن جانوران می شود. در اثر تنفس و تجزیه (گیاهان و جانوران) دوباره این کربن دی اکسید از مواد آلی آزاد شده و به هوا برمی گردد. این چرخه ادامه پیدا می کند.

در این جا یک مسیر دیگر هم داریم و این مربوط به موادی است که در اثر کمبود اکسیژن پوسیدگی ناقص دارند مثل زغال سنگ. این مواد در اثر سوختن کربن دی اکسید را به هوا وارد می کنند.

- چرخه کربن چگونه تعادل زیستی در کره زمین را به وجود می‌آورد؟

- مداخله انسان در چرخه کربنی

فیلم چرخش کربن دی اکسید در اطراف کره زمین را از لینک زیر دانلود کنید.

https://gama.ir/learnfiles/detail/669

برای دانلود ثبت نام کنید ( وارد شوید ) و کیف پول خود را شارژ کنید.

740 تومان دانلود فایل PDF 1,200 تومان دانلود فایل WORD

باز نشر محتواها در فضای مجازی، ممنوع است.

پیش نمایش صفحه اول فایل

تعداد صفحات فایل : 2
برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع : gama.ir

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب