به دور تا دور هر شکل چه میگویندمهدی

بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

به دور تا دور هر شکل چه میگویند را از این سایت دریافت کنید.

آموزشی کلاس سوم و اما حالا چهارم

نمونه سوال های ریاضی نیم سال اول کلاس سوم دبستان - - آموزشی کلاس سوم و اما حالا چهارم

نمونه سوال های ریاضی نیم سال اول کلاس سوم دبستان

(رياضي سوم دبستان - مبحث اندازه گيري محيط  )

اندازه گيري پاره خط و محيط

اين عبارتها را كامل كنيد

1 )  اندازه ي هر پاره خط را ..............  آن پاره خط مي گويند .

2 )  اندازه ي دور هر شكل را ..............  آن شكل مي گويند .

3 )  به هر مثلث كه .............. هم اندازه داشته باشيد ، مثلث متساوي الاضلاع مي گوييم .

4 )  هر مثلث كه دو ضلع هم اندازه داشته باشد را مثلث .............. مي ناميم .

5 )  چهارضلعي كه هم ضلع هاي برابر دارد و هم قطرهاي برابر ..............  نام دارد .

6 ) هر مثلثي كه ضلع هاي هم اندازه داشته باشد مثلث .............. نام دارد .

7 ) محيط مربعي به ضلع 6 سانتيمتر با محيط مثلث متساوي الاضلاعي كه ضلع آن ..............  سانتيمتر است برابر مي باشد .

8 ) محيط مثلث متساوي الاضلاع  .............. برابر ، طول ضلع آن است .

9 ) به قسمتي از خط راست كه دو سر مشخص داشته باشد  .............. مي گويند .

نام درس : رياضي ( سال سوم دبستان - مبحث اندازه گيري محيط _ صفحه2 )

اندازه گيري پاره خط و محيط

مسئله هاي زير را حل كنيد

1) محيط مثلث متساوي الساقيني  14 سانتيمتر است . اگر ضلع سوم آن 4 سانتيمتر باشد  دو ضلع ديگر آن چند سانتمتر هستند ؟

2 ) محيط يك مثلث متساوي الاضلاع 24 سانتيمتر است . اگر محيط اين مثلث با محيط مربعي برابر باشد . طول هر ضلع اين مربع چقدر است ؟

3 ) محيط مربعي 20 سانتيمتر است . اندازه يك ضلع آن چند سانتيمتر است ؟

4) عرض مستطيلي 6 سانتيمتر و طول آن دو برابر عرض آن است . اندازه طول را حساب كنيد ؟

محيط مستطيل چقدر است ؟

5) زهرا يك تكه سيم به طول 16 سانتيمتر را به شكل مربع در آورد . اندازه طول هر ضلع مربع چند سانتيمتر است ؟

6) زيبا با يك تكه سيم به طول 15 سانتيمتر يك مثلث متساوي الاضلاع درست كرد . اندازه طول هر ضلع مثلث چند سانتيمتر است ؟

7) مثلث متساوي الساقيني داريم كه اندازه هر ساق آن 8 سانتمتر و ضلع سوم آن 2 سانتيمتر است . محيط اين مثلث را حساب كنيد ؟

8) محيط مربعي به ضلع 6 سانتيمتر چند سانتيمتر مي شود ؟

9 ) محيط مثلث متساوي الاضلاعي كه طول هر ضلع آن 4 سانتمتر باشد ، چند سانتيمتر مي شود ؟

10) قاعده مثلث متساوي الساقيني 6 سانتيمتر و هر ساق آن 10 سانتيمتر است . محيط آن چند سانتيمتر است ؟

11) اندازه ضلع مربعي 4 متر است . محيط آن چند متر است ؟ محيط آن چند سانتيمتر است ؟

12) مقوايي به شكل مستطيل داريم  اندازه ضلع بزرگ مستطيلي 8 متر و ضلع كوچك آن 4 متر است . محيط اين مقوا چقدر است ؟

13) محيط يك هشت ضلعي منتظم كه اندازه هر ضلع آن 7 سانتيمتر است را حساب كنيد  .

نام درس : رياضي ( سال سوم دبستان - مبحث اندازه گيري محيط _ صفحه3 )

اندازه گيري پاره خط و محيط

سوالهاي تستي

1 ) براي محيط مثلث متساوي الاضلاع . ....

الف) اندازه يك ضلع را در سه ضرب مي كنيم

ب ) اندازه يك ضلع را بر سه تقسيم مي كنيم

ج ) اندازه سه ضلع را با هم جمع مي كنيم

د ) دو مورد الف و ج درست است

2) در كدام شكل محيط آن اندازه يك ضلع در تعداد الاضلاع است ؟

الف) مربع                                         ج  ) مثلث

ب  ) لوزي                                         د  ) همه موارد

3) محيط چند ضلعي منتظمي داريم كه سه برابر اندازه ضلع آن است . نام اين چند ضلعي كدام است ؟

الف) مربع                                         ج  ) مثلث متساوي الاضلاع

ب  ) لوزي                                         د  ) مثلث متساوي الساقين

4)  محيط مثلث متساوي الاضلاعي 24 متر است اندازه يك ضلع آن چند سانتمتر است ؟

الف) 8 متر                                        ج  ) 72 متر

ب  ) 800 سانتيمتر                             د  ) 600 سانتيمتر

5) محيط هر شكل يعني ؟

الف) پيرامون آن                                  ج  ) طول اطراف آن

ب  ) دور تا دور آن                                د  ) هر سه مورد درست است

6) مثلثي كه دو ضلع هم اندازه داشته باشد ؟

الف) مثلث متساوي الاضلاع                  ج  ) مثلث مختلف الاضلاع

ب  ) مثلث قائم الزوايه                          د  ) مثلث متساوي الساقين

7) به مثلثي كه هر سه ضلع آن هم اندازه نباشد كدام مثلث است ؟

الف) مثلث متساوي الاضلاع                  ج  ) مثلث مختلف الاضلاع

ب  ) مثلث قائم الزوايه                          د  ) مثلث متساوي الساقين

8) كدام تعريف پاره خط است ؟

الف) قسمتي از خط راست كه يك سر آن بسته باشد .

ب  ) قسمتي از خط راست كه دو سر آن بسته باشد .

ج  ) قسمتي از خط راست كه دو سر آن بسته نباشد .

9) هر پاره خط چند نقطه وسط دارد ؟

الف) يك                                            ج  ) دو

ب  ) سه                                           د  ) چهار

10 ) محيط هر مثلث متساوي الاضلاع چند برابر طول ضلع آن است ؟

الف) يك                                            ج  ) دو

ب  ) سه                                           د  ) چهار

11 ) كدام يك از چهار ضلع هاي زير ضلع هاي هم اندازه دارند ؟

الف) مربع                                         ج  ) مستطيل

ب  ) لوزي                                         د  ) مورد الف و ب درست است

ب

12) نام شكل مقابل چيست ؟     الف   ج

الف) مثلث (الف _ ب _ ج)                    ج  ) مثلث متساوي الاضلاع

ب  ) مثلث متساوي الساقين                د  ) مورد الف و ج درست است

13) چهار ضلع برابر دارم اما قطرهايم نامساوي است . من چه شكلي هستم ؟

الف) مربع                                         ج  ) مستطيل

ب  ) لوزي                                         د  ) مورد الف و ب درست است

14) چهار ضلع برابر دارم و قطرهايم نيز با هم مساوي است. من چه شكلي هستم ؟

الف) مربع                                         ج  ) مستطيل

ب  ) لوزي                                         د  ) مورد الف و ب درست است

15) قطرهاي من با هم مساوي است ولي ضلع هايم با هم برابر نيستند . من چه شكلي هستم ؟

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع : f-hosaini.blogfa.com

درس رياضي _ مقطع سوم دبستان _ محيط ص1

.

نام درس : رياضي ( سال سوم دبستان - مبحث اندازه گيري محيط _ صفحه1 )

اندازه گيري پاره خط و محيط

اين عبارتها را كامل كنيد

1 )  اندازه ي هر پاره خط را ..............  آن پاره خط مي گويند .

2 )  اندازه ي دور هر شكل را ..............  آن شكل مي گويند .

3 )  به هر مثلث كه .............. هم اندازه داشته باشيد ، مثلث متساوي الاضلاع مي گوييم .

4 )  هر مثلث كه دو ضلع هم اندازه داشته باشد را مثلث .............. مي ناميم .

5 )  چهارضلعي كه هم ضلع هاي برابر دارد و هم قطرهاي برابر ..............  نام دارد .

6 ) هر مثلثي كه ضلع هاي هم اندازه داشته باشد مثلث .............. نام دارد .

7 ) محيط مربعي به ضلع 6 سانتيمتر با محيط مثلث متساوي الاضلاعي كه ضلع آن ..............  سانتيمتر است برابر مي باشد .

8 ) محيط مثلث متساوي الاضلاع  .............. برابر ، طول ضلع آن است .

9 ) به قسمتي از خط راست كه دو سر مشخص داشته باشد  .............. مي گويند .

اين مطالب متعلق به سايت www.koodakan.org     مي باشد و هر گونه استفاده بدون مجوز ممنوع است

صفحه اصلي سايت كودكان ، نوجوان > انجمن > انجمن رياضي > سوم دبستان

طراحي  توسط سايت كودكان دات او آر جي  ، هر نوع كپي برداري از مطالب و تصاوير پيگرد قانوني دارد
برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع : www.koodakan.org

مساحت به چه می‌گویند؟

مساحت به چه می‌گویند؟

ثبت نام   ورود

پربازدیدها: #نمونه_دولتی_نهم#مدرسه_یاب#آزمون‌ساز

** فصل 5: محیط و مساحت ریاضی سوم دبستان

مساحت به چه می‌گویند؟

1 )

اندازه‌ی سطح هر چیز یا هر شکل را می‌گویند.

2 )

اندازه‌ی دور هر شکل را می‌گویند.

3 )

مجموع ضلع‌های هر شکل را می‌گویند.

4 )

اندازه‌ی یک ضلع هرشکل را مساخت می‌گویند.

گزارش خطا یک تست دیگه بزن یک آزمون کامل بده

تحلیل ویدئویی تست

1400/11/9 مریم یعقوب زاده

پاورپوینت دوره کامل آموزشی، ریاضی سوم دبستان

مدرس: سیدمحمد جعفری

مدت دوره: 334 اسلاید (8 فایل)

ریاضی

1390 تست 97,300 تومان

فارسی

1141 تست 79,870 تومان

علوم تجربی

887 تست 62,090 تومان

هدیه‌های آسمانی

298 تست 20,860 تومان

مطالعات اجتماعی

251 تست 17,570 تومان

قرآن

64 تست 4,480 تومان

نمونه سوالات مرتبط

آزمون آنلاین

15 تست

آزمون تستی ریاضی پایه سوم دبستان | فصل 2: عددهای چهار رقمی

تیم مدیریت گاما

آزمون آنلاین

15 تست

کاربرگ مجازی ریاضی کلاس سوم ابتدائی | فصل 1 (درس 4: الگوهای متقارن)

تیم مدیریت گاما

آزمون آنلاین

15 تست

آزمون تستی ریاضی پایه سوم دبستان | فصل 1: الگوها

تیم مدیریت گاما

2 صفحه

کاربرگ ویژه تمرین صفحه 85 و 86 ریاضی سوم دبستان | محیط

رویا عباس زاده

2 صفحه

ارزیابی پیشنیاز های ضروری مبحث ضرب، ارزیابی راهبردهای حل مسئله با الگوسازی و الگویابی

علی طالبی زاده

رایـــــگان

2 صفحه

آزمون ورودی ریاضی سوم دبستان - بر اساس محتوای درسی ریاضی دوم دبستان

سعیده ربانی مقدم

4 صفحه

نکات آموزشی، روش تدریس و طرح درس ریاضی سوم | فصل 3: عددهای کسری | مبحث تساوی کسرها

احمدرضا محمدزمانی

2 صفحه

ارزشیابی ورودی ریاضی پایه چهارم دبستان یا نوبت دوم پایه سوم دبستان

فرج الله شاکری

3 صفحه

آزمون مدادکاغذی فصل 4 و 5 ریاضی سوم دبستان شهید حاجیانی + پاسخ

فاطمه شیخیانی

4 صفحه

نکات آموزشی، روش تدریس و طرح درس ریاضی سوم | فصل 4: ضرب و تقسیم | مبحث ضرب عددهای…

احمدرضا محمدزمانی

2 صفحه

سوالات آزمون مداد کاغذی نوبت اول ریاضی کلاس سوم | دی 1399

رویا عباس زاده

رایـــــگان

2 صفحه

ارزشیابی مداد کاغذی ریاضی سوم دبستان شهید حسین پور | فصل 2: عددهای چهار رقمی

حامد غفاری

3 صفحه

نکات آموزشی، روش تدریس و طرح درس ریاضی سوم | فصل 2: عددهای چهار رقمی | مبحث: معرفی…

احمدرضا محمدزمانی

محتواهای آموزشی مرتبط

فایل های پاورپوینت، ویدئو، صوتی، متنی و ...

کلیپ آموزش نشان دادن کسر روی محور

حل تمرینات آنلاین صفحه 101 تا 109 فارسی سوم | فصل 6 | درس 14: ایران آباد

پاورپوینت متن درس و حل سطربه‌سطر سوالات فارسی سوم دبستان | درس 15: دریا

موارد بیشتر ارسال فایل

پرسش و پاسخ های مرتبط

سوال کنید یا به سوالات دیگران پاسخ دهید ...

منظور از این که می گویند مواد جامد شکل ثابتی دارند ولی گازها و مایعات شکل ثابتی ندارند چیست؟

تغییر حالت ماده از جامد به گاز و از گاز به جامد چه نامیده می شود؟

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع : gama.ir

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب