علیرضا کشاورز

علیرضا کشاورزمهدی

بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

علیرضا کشاورز را از این سایت دریافت کنید.

رزومه دکتر علیرضا کشاورز

دسترسی سریع

شما اینجا هستید

                                                                                                            اطلاعات فردی :                                                                                                                    نام و نام خانوادگی: دکتر علیرضا کشاورز مرتبه علمی: استاد تمام

تلفن محل کار: ۳۷۲۶۱۳۹۲-۰۷۱

پست الکترونیک: keshavarz[@]‎sutech.ac.ir

سوابق تحصیلی:

a) B.Sc in Atomic Physics, Department of Physics, Shiraz University, Shiraz, Iran.‎b) M.Sc in Atomic and Molecular Physics, Department of Physics, Kerman University, Kerman, Iran.‎c) Ph.‎D in Atomic Physics (Optics and Laser), Department of Physics, Shiraz University, Shiraz, Iran.‎d) Assistant Professor in 2004.‎e) Associate Professor in 2012f) Full Professor in 2016.‎

زمینه های مورد علاقه جهت تحقیق:

اپتیک غیرخطی

نانو فیزیکو و نانو فوتونیک

ادوات فوتونیکی

طراحی سیتم های لیزری و اپتیکی

انتشار امواج سالیتونهای نوری فیبرهای نوری بلورهای فوتونیکی بلورهای مایع فرامواد گرافن سلول های خورشیدی سنسورهای نوری فناوری کوانتومی سوابق اجرایی:

رئیس گروه فیزیک  دانشگاه صنعتی شیراز از سال ۱۳۸۳ تا سال ۱۳۹۳       راه اندازی گروه فوتونیک دانشگاه صنعتی شیراز ۱۳۸۶سال نام کنفرانسعنوان

۱۳۸۴

همایش کشوری پیام فیزیک شیراز

عضو کمیته علمی

۱۳۸۴

دوازدهمین کنفرانس سالانه اپتیک و فوتو نیک ايران

عضو کمیته اجرایی

۱۳۸۸

شانزدهمین کنفرانس سالانه اپتیک و فوتو نیک ايران

عضو کمیته علمی

۱۳۹۲

بیستمین کنفرانس سالانه اپتیک و فوتو نیک ايران

عضو کمیته اجرایی

۱۳۹۲

بیستمین کنفرانس سالانه اپتیک و فوتو نیک ايران

عضو کمیته علمی

۱۳۹۲

چهارمین جشنواره و نمایشگاه علم تا عمل، مدیر کل دفتر آموزش و پژوهش استانداری فارس

عضو کمیته داوران

۱۳۹۴

فیزیک نانو و فرامواد: از شبیه سازی تا صنعت

عضو کمیته علمی

۱۳۹۶

پنجمین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر

عضو کمیته علمی

۱۳۹۷

بیست و چهارمین کنفرانس سالانه اپتیک و فوتو نیک ايران

عضو کمیته علمی

مقالات چاپ شده در نشریات:

۲۰۲۰

A.‎ Baseri, A.‎ Keshavarz and  A.‎ Hatef,  A Type of Arrangement for Photonic Crystal Structures Interacting with a Terahertz Wave with Omnidirectional and Thermal Effects,  J.‎ Appl.‎ Phys.‎ 127, 214304 (2020)‎;‎ https://doi.org/10.‎1063/5.‎0007277.

N.‎ Zamani, A.‎ Keshavarz and H.‎ Nadgaran, Optimizing the optical absorption coefficient of a core/shell quantum dot near a bimetallic nanoparticle, Eur.‎ Phys.‎ J.‎ D, 74: 120, (2020)‎.‎ https://doi.org/‎ ۱۰.۱۱۴۰/epjd/e2020-100644-2.‎

A.‎ Keshavarz, S.‎ Zangenehzadeh and A.‎ Hatef, Optimization of surface plasmon resonance-based biosensors for monitoring hemoglobin levels in human blood, Applied Nanoscience, 10, 1465–1474, (2020)‎.‎ https://doi.org/‎ ۱۰.۱۰۰۷/s13204-020-01252-x.‎

S.‎ Zangenehzadeh, A.‎ Keshavarz and  N.‎ Zamani, Performance enhancement of surface plasmon resonance biosensors based on Noble metals-Graphene-WS2 at visible and near infrared wavelengths, Plasmonic, 15, 309–317, (2020)‎.‎ https://doi.org/‎ ۱۰.۱۰۰۷/s11468-019-01056-y.‎

۲۰۱۹

R.‎ Ghayoor and A.‎ Keshavarz, Design of Tunable Devices at Terahertz Frequencies Based on Quasi-Photonic Crystals Incorporated with Graphene, Commun.‎ Theor.‎ Phys.‎, 71, 1227–1235, (2019)‎.‎

R.‎ Ghayoor, A.‎ Keshavarz, M.‎ Soltani Rad and A.‎ Mashreghi, Enhancement of Photovoltaic Performance of Dye-Sensitized Solar Cells Based on TiO2-Graphene Quantum Dots, Materials Research Express, 6, 025505, (2019)‎.‎

S.‎ Samimi and A.‎ Keshavarz, A New Approach to Optimize Signal Output Power of Intracavity Single Resonator Optical Parametric Oscillator, Eur.‎ Phys.‎ J.‎ Plus 134: 203, (2019)‎.‎

R.‎ Ghayoor, A.‎ Keshavarz and M.‎ Soltani Rad, Facile Preparation of TiO2 Nanoparticles Decorated by the Graphene for Enhancement of Dye-Sensitized Solar Cell Performance, Journal of Materials Research, 34,,2014-2023, (2019)‎.‎

R.‎ Ghayour, A.‎ Keshavarz,  Transmission Properties of the Periodic Structures Based on Graphene Nonlinear Optical Conductivity in a Terahertz Field, International Journal of Optics and Photonics (IJOP), 13, winter-spring (2019)‎.‎

M.‎ Soltani, A.‎ Keshavarz, G.‎ Honarasa and R.‎ Ghayour, Sensitivity enhancement of ring laser gyroscope using dielectric-graphene photonic crystal, International Journal of Optics and Photonics (IJOP), 13, winter-spring (2019)‎.‎

۲۰۱۸

A.‎ Keshavarz, S.‎ Zangenezadeh, The effect of Au-Ag alloy metal layer on the performance biological sensors based on surface plasmon resonance, Journal of Laser in Medicine, 15(1)‎, 16-23, (2018)‎.‎

Z.‎ Roosta, A.‎ Keshavarz and G.‎ Honarasa, Gaussian Beam Focusing in Metamaterial with the Second Harmonic Generation Effect as a Perfect Lens Using Paraxial Group Transformation, Int.‎ J.‎ for Light and Electron.‎ Optik 174, 648–654 (2018)‎.‎

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع مطلب : phy.sutech.ac.ir

Magiran

فهرست مطالب «علیرضا کشاورز»

بررسی و تحلیل دلایل بروز تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی

محمدحسن فرهمندی، علیرضا کشاورز *

نشریه فقه، حقوق و علوم جزا، سال ششم شماره 20 (تابستان 1400)، صص 84 -92

چکیده مشاهده متن مقاله پژوهشی/اصیل زبان: فارسی

نقش سرمایه طبیعی در رشد اقتصادی ایران

علیرضا کشاورز، زکریا فرج زاده*

فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، پیاپی 86 (بهار 1400)، صص 126 -164

چکیده مشاهده متن مقاله پژوهشی/اصیل زبان: فارسی

شاخص هایی برای سرمایه طبیعی: روند تغییرات و پیش بینی

علیرضا کشاورز، زکریا فرج زاده*، محمدحسن طرازکار

مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی، سال سیزدهم شماره 1 (بهار 1400)، صص 235 -260

چکیده مشاهده متن مقاله پژوهشی/اصیل زبان: فارسی

صادرات محصولات دانش بنیان ایران به روسیه سرعت می گیرد

علیرضا کشاورز

ماهنامه دانش بنیان، پیاپی 33 (تیر 1398)، ص 132

مشاهده متن

نهال توسعه مبتنی بر فرهنگ جامعه

علیرضا کشاورز

ماهنامه دانش بنیان، پیاپی 30 (اسفند 1397)، ص 138

مشاهده متن

تاثیر لایۀ فلزی آلیاژ طلا- نقره بر عملکرد حسگرهای بیولوژیکی مبتنی بر تشدید پلاسمون سطحی

علیرضا کشاورز، ثریا زنگنه زاده*

فصلنامه لیزر در پزشکی، سال پانزدهم شماره 1 (بهار 1397)، صص 16 -23

چکیده مشاهده متن مقاله پژوهشی/اصیل زبان: فارسی

شبیه سازی انتشار امواج گاوسی تخت شده در سیستم های اپتیکی ABCD با روش تبدیل پیرا محوری

زهره روستا *، علیرضا کشاورز

مجله پژوهش فیزیک ایران، سال هفدهم شماره 5 (زمستان 1396)، صص 703 -708

چکیده مشاهده متن مقاله پژوهشی/اصیل زبان: فارسی

بررسی اثر ضخامت در محاسبه عمر خستگی جوش لب به لب جناغی یکطرفه در فولاد A36 با استفاده از کار تجربی و مقایسه آن با نتایج شبیه سازی

علیرضا کشاورز، اسلام رنجبرنوده، منوچهر فدوی، مهدی سعید کیاست

مجله علوم و فناوری جوشکاری ایران، سال سوم شماره 1 (پیاپی 4، بهار و تابستان 1396)، صص 62 -75

چکیده مشاهده متن زبان: فارسی

حالت های همدوس فوتون کاهیده برای نوسانگرهای ناهماهنگ در یک محیط غیرخطی کر

فرشید جهان بخش*، غلامرضا هنرآسا، علیرضا کشاورز

نشریه اپتوالکترونیک، پیاپی 4 (بهار 1396)، صص 15 -24

چکیده مشاهده متن مقاله پژوهشی/اصیل زبان: فارسی

بررسی اثر اصلاح ساختاری فوم پلی یورتان با کربن فعال بر جذب آلاینده های نفتی از آب

امیر احمد نیکخواه، حمید زیلویی*، علیرضا کشاورز

مجله آب و فاضلاب، پیاپی 102 (خرداد و تیر 1395)، صص 84 -93

چکیده مشاهده متن زبان: فارسی

سامانه نویسندگان علیرضا کشاورز

اطلاعات نویسنده(گان) توسط ایشان ثبت و تکمیل شده‌است. برای مشاهده مشخصات و فهرست همه مطالب، صفحه رزومه ایشان را ببینید.

بدانید!

در این صفحه نام مورد نظر در اسامی نویسندگان مقالات جستجو می‌شود. ممکن است نتایج شامل مطالب نویسندگان هم نام و حتی در رشته‌های مختلف باشد.

همه مقالات ترجمه فارسی یا انگلیسی ندارند پس ممکن است مقالاتی باشند که نام نویسنده مورد نظر شما به صورت معادل فارسی یا انگلیسی آن درج شده باشد. در صفحه جستجوی پیشرفته می‌توانید همزمان نام فارسی و انگلیسی نویسنده را درج نمایید.

در صورتی که می‌خواهید جستجو را با شرایط متفاوت تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مطالب نشریات مراجعه کنید.

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع مطلب : www.magiran.com

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب