معنی دایه ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمین بپروردمهدی

بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

معنی دایه ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمین بپرورد را از سایت تکست لس دریافت کنید.

شرح یک درس

به نام خداوند جان و خرد شرح و تحليل درس اول ادبيات 3عمومي رشته هاي غير انساني * منت خداي را عزوجل كه طاعتش موجب قربت است و به شكر اندرش مزيد نعمت : منت:

شرح یک درس

به نام خداوند جان و خرد شرح و تحليل درس اول ادبيات 3عمومي رشته هاي غير انساني

*    منت خداي را عزوجل كه طاعتش موجب قربت است و به شكر اندرش مزيد نعمت :

منت: نيكويي و احسان، مجازاً سپاس و شكر     جمع آن: مِنَن               منت خداي را : «را» حرف اضافه در معني مخصوص براي    الحمد لله

به شكر اندرش: دو حرف اضافه براي متمم آمده است.  «ش» مضاف اليه  مرجع ضمير خداي عزوجل            قربت، نعمت: سجع  متوازي

طاعتش موجب قربت است: تلميح به آيه شريفه «واسجد واقترب»  و به شكر اندرش مزيد نعمت: تلميح به آيه شريفه «لئن شكرتم لازيدنكم»   ابراهيم/ 7

*هر نفسي كه فرو مي رود ممد حيات است و چون بر مي آيد مفرح ذات. پس در هر نفسي دو نعمت موجود است و بر هر نعمت شكري واجب.

آرايه ها : فرو مي رود، برمي آيد: تضاد    حيات، ذات: سجع

*از دست و زبان كه بر آيد كز عهده شكرش به در آيد

دست و زبان: مراعات نظير     دست: مجازاً اعمال      زبان: مجازاً گفتار            *  از دست و زبان كسي بر آمدن: كنايه از توانايي داشتن

* اعملوا آل داوود شكراً ....    : تضمين             *  مفهوم كلي بيت : هيچ كس نمي تواند سپاس نعمت هاي خدا را به جا آورد .با اين بيت قرابيت معنايي دارد :              فضل خداي را كه تواند شمار كرد          يا كيست آن كه شكر يك از هزار كرد

* باران رحمت بي حسابش همه را رسيده و خوان نعمت بي دريغش همه جا كشيده.

باران رحمت: اضافه ي تشبيهي    خوان نعمت: اضافه تشبيهي  رسيده، كشيده : سجع پاياني قرينه ها و ترصيع هم دارد (تمام واژه ها در قرينه دو به دو با هم سجع دارد)

تلميح به آيه ي: ربكم ذو رحمة واسعه              انعام/147         باران رحمت بي حسابش همه را رسيده : الرحمن و اشاره دارد به صفت رحمانيت خداوند                   خوان نعمت بي دريغش همه جا كشيده : صفت منعم  و كريم بودن خداوند

*پرده ي ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد و وظيفه ي روزي به خطاي منكر نبرد.

پرده ي ناموس: اضافه تشبيهي            پرده دريدن: كنايه از رسوا كردن، فاش كردن راز           ندرد، نبرد: سجع

پرده ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد : صفت ستارالعيوبي خداوند               وظيفه ي روزي به خطاي منكر نبرد : صفت رزّاق      هو الرزّاق

*فراش باد صبا را گفته تا فرش زمردين بگسترد و دايه ي ابر بهاري را فرموده تا بنات نبات در مهد زمين بپرورد.

فراش باد صبا ، دايه ي ابر بهاري ، بنات نبات، مهد زمين هر چهار مورد اضافه تشبيهي ( تشبيه بليغ )  هستند

فرش زمردين: استعاره از سبزه و چمن          فراش، فرش،‌بگسترد: مراعات نظيربين فراش و فرش       باد صبا، ابر بهار، نبات، زمين: مراعات نظير          دايه، بنات، مهد ، بپرورد: مراعات نظير

دايه ي ابر ، بنات نبات ،  آرايه ي تشخيص دارد.                بگسترد، بپرورد، سجع         مهد زمين: الم نجعل الارض مهادا(تلميح)

بنات نبات: جناس        را:در دايه ي ابر بهاري را فرموده ،  حرف اضافه«به» معني مي دهد = به دايه ي ابر بهاري فرموده

* درختان را به خلعت نوروزي قباي سبز ورق در برگرفته و اطفال شاخ را به قدوم موسم ربيع كلاه شكوفه بر سر نهاده.

قباي سبز ورق، اطفال شاخ، كلاه شكوفه، اضافه تشبيهي هستند.                        : «را» در «اطفال شاخ را ....» فك اضافه است : بر سر اطفال شاخ

قدوم موسم ربيع: تشخيص                 خلعت نوروزي و موسم ربيع: مراعات نظير  شاخ، درخت، ورق، شكوفه، نوروز، ربيع: مراعات نظير

نوروز، خلعت، قبا: مراعات نظير     اطفال، كلاه، سر: مراعات نظير         بر،‌ سر: جناس           گرفته، نهاده: سجع

* عصاره تاكي به قدرت او شهد فايق شده و تخم خرمايي به تربيتش نخل باسق گشته:

نخل باسق: «والنخل باسقات»              فايق، باسق/ شده، گشته: سجع    عصاره تاك، شهد فايق/ تخم خرما، نخل باسق: مراعات نظير                               كل عبارت به صفت قادر بودن خداوند اشاره دارد .

ابر و باد و مه و خورشيد و فلك: مراعات نظير      مصراع تشخيص دارد       تلميح به آيه شريفه ي: «و سخرلكم الشمس و القمر دائبين» (ابراهيم/33)

نان: مجازاً‌ روزي ،‌غذا                     كف: مجازاً: دست        مفهوم كلي بيت ها : وظيفه ي انسان شناخت خداوند و پرستش اوست

*در خبر است از سرور كائنات و مفخر موجودات و رحمت عالميان و صفوت آدميان و تتمه دور زمان محمد مصطفي- ص- تنسيق الصفات

رحمت عالميان: تلميح به آيه شريفه ي:«و ما ارسلناك الارحمة للعالمين» (انبياء/ 7)     سرور، مفخر/ كائنات، موجودات/ رحمت، صفوت/ عالميان، آدميان: سجع

* قسيم، جسيم، نسيم، وسيم: جناس        كل بيت: آرايه تنسيق الصفات          كمال، جمال: جناس اختلافي در حرف اول

ن

ديوار امت: اضافه تشبيهي                       تلميح به ماجراي حضرت نوح (ع)       نوح، بحر، كشتيبان: مراعات نظير     را: حرف اضافه «براي»

* هر گه كه يكي از بندگان گنه كار پريشان روزگار، دست انابت به اميد اجابت به درگاه حق- جل و علا- بردارد ايزد تعالي در او نظر نكند. بازش بخواند باز اعراض كند بار ديگرش به تضرع و زاري بخواند ................... همي شرم دارم.

«يا ملائكتي ..........»تضمين حديثي از پيامبر اكرم كه در كتاب كشف الاسرار به نقل از جابر آمده است

دست انابت: ضافه ي غير تعلقي          بازش، بار ديگر او را : «ش: مفعول»

بندگان گنه كار پريشان روزگار ، دست ا نابت به اميد اجابت  و اين گونه سجع هاي نزديك به هم را «تضمين المزدوج» گويند.

تلميح به «يا ملائكتي قد استحييت من عبدي .....»          مرجع ضمير او: خداوندگار.            خداوندگار و بنده: مراعات نظير و تضاد

كرم، لطف: مراعات نظير                         « و»  در مصراع دوم: واوحاليه است در حالي كه

* عاكفان كعبه جلالش به تقصير عبادت معترف كه: ما عبدناك حق عبادتك و واصفان حليه جمالش به تحير منسوب كه ما عرفناك حق معرفتك.

كعبه جلال، حليه جمال: اضافه ي تشبيهي   سجع: عبادتك و معرفتك سجع مطرف  / عاكف، كعبه، عبادت: مراعات نظير / جلال، جمال: مراعات نظير

ما عبدناك حق عبادتك، ما عرفناك حق معرفتك: تضمين * با بيت از دست و زبان كه برآيد............... قرابت معنايي دارد .

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع : sorosh-j.blogfa.com

ادبیات فارسی

درس اول:ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم لطفا روی ادامه مطلب کلیک کنید

زبان و ادبيات فارسي متوسطه

زبان و ادبيات فارسي متوسطه ادبیات فارسی - سال سوم - درس اول

درس اول: ما همچنان در اول وصف تو مانده ايم

- منت خداي را عزوجل كه طاعتش موجب قربت است و به شكر اندرش مزيد نعمت:

منت: نيكويي و احسان، مجازاً سپاس و شكر     جمع آن: مِنَن

منت خداي را : «را» حرف اضافه در معني مخصوص براي    الحمد لله

به شكر اندرش: دو حرف اضافه براي متمم آمده است.  «ش» مضاف اليه

قربت، نعمت: سجع  متوازي

طاعتش موجب قربت است: تلميح به آيه شريفه «واسجد واقترب»

و به شكر اندرش مزيد نعمت: تلميح به آيه شريفه «لئن شكرتم لازيدنكم»          ابراهيم/ 7

- هر نفسي كه فرو مي رود ممد حيات است و چون بر مي آيد مفرح ذات. پس در هر نفسي دو نعمت موجود است و بر هر نعمت شكري واجب.

فرو مي رود، بر مي آيد: تضاد            حيات، ذات: سجع

- از دست و زبان كه بر آيد               كز عهده شكرش به در آيد

دست و زبان: مراعات نظير     دست: مجازاً اعمال      زبان: مجازاً گفتار

از دست و زبان كسي بر آمدن: كنايه از توانايي داشتن

- اعملوا آل داوود شكراً ....    : تضمين

- باران رحمت بي حسابش همه را رسيده و خوان نعمت بي دريغش همه جا كشيده.

باران رحمت: اضافه ي تشبيهي           خوان نعمت: اضافه تشبيهي

رسيده، كشيده : سجع پاياني قرينه ها و ترصيع هم دارد (تمام واژه ها در قرينه دو به دو با هم سجع دارد)

تلميح به آيه ي: ربكم ذو رحمة واسعه              انعام/147

باران رحمت بي حسابش همه را رسيده : الرحمن         صفت رحمانيت خداوند

خوان نعمت بي دريغش همه جا كشيده :           صفت منعم بودن

پرده ي ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد و وظيفه ي روزي به خطاي منكر نبرد.

پرده ي ناموس: اضافه تشبيهي            پرده دريدن: كنايه از رسوا كردن، فاش كردن راز

ندرد، نبرد: سجع

پرده ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد : صفت ستارالعيوبي خداوند

وظيفه ي روزي به خطاي منكر نبرد : صفت رزّاق      هو الرزّاق

- فراش باد صبا را گفته تا فرش زمردين بگسترد و دايه ي ابر بهاري را فرموده تا بنات نبات در مهد زمين بپرورد.

فراش باد صبا ، دايه ي ابر بهاري ، بنات نبات، مهد زمين هر چهار مورد اضافه تشبيهي هستند

فرش زمردين: استعاره از سبزه و چمن         فراش، فرش،‌بگسترد: مراعات نظير

باد صبا، ابر بهار، نبات، زمين: مراعات نظير

دايه، بنات، مهد ، بپرورد: مراعات نظير

كل عبارت آرايه ي تشخيص دارد.                بگسترد، بپرورد، سجع

مهد زمين: الم نجعل الارض مهادا(تلميح)

بنات نبات: جناس        را: حرف اضافه«به»

- درختان را به خلعت نوروزي قباي سبز ورق در بر گرفته و اطفال شاخ را به قدوم موسم ربيع كلاه شكوفه بر سر نهاده.

قباي سبز ورق، اطفال شاخ، كلاه شكوفه، اضافه تشبيهي هستند.

اطفال شاخ را: «را» فك اضافه : بر سر اطفال شاخ

قدوم موسم ربيع: تشخيص                 خلعت نوروزي و موسم ربيع: مراعات نظير

شاخ، درخت، ورق، شكوفه، نوروز، ربيع: مراعات نظير        نوروز، خلعت، قبا: مراعات نظير

اطفال، كلاه، سر: مراعات نظير

بر،‌ سر: جناس           گرفته، نهاده: سجع

- عصاره تاكي به قدرت او شهد فايق شده و تخم خرمايي به تربيتش نخل باسق گشته:

نخل باسق: «والنخل باسقات»

فايق، باسق/ شده، گشته: سجع

عصاره تاك، شهد فايق/ تخم خرما، نخل باسق: مراعات نظير    اشاره به صفت قادر بودن خداوند

ابر و باد و مه خورشيد و فلك در كارند                           تا تو ناني به كف آري و به غفلت نخوريهمه از بهر تو سرگشته وفرمانبردار                    شرط انصاف نباشد كه تو فرمان نبري

ابر و باد و مه و خورشيد و فلك: مراعات نظير           مصراع تشخيص دارد            تلميح به آيه شريفه ي: «و سخرلكم الشمس و القمر دائبين» (ابراهيم/33)

نان: مجازاً‌ روزي ،‌غذا                     كف: مجازاً: دست

- در خبر است از سرور كائنات و مفخر موجودات و رحمت عالميان و صفوت آدميان و تتمه دور زمان محمد مصطفي- صلي ا... عليه و آله و سلم- تنسيق الصفات

رحمت عالميان: تلميح به آيه شريفه ي: « و ما ارسلناك الا رحمة للعالمين» (انبياء/ 7)

سرور، مفخر/ كائنات، موجودات/ رحمت، صفوت/ عالميان، آدميان: سجع

- قسيم، جسيم، نسيم، وسيم: جناس        كل بيت: آرايه تنسيق الصفات

- كمال، جمال: جناس

- چه غم ديوار امت را كه دارد چون تو پشتيبان         چه باك از موج بحر آن را كه باشد نوح كشتيبان

ديوار امت: اضافه تشبيهي

بيت اسلوب معادله دارد.                                      تلميح به ماجراي حضرت نوح (ع)

نوح، بحر، كشتيبان: مراعات نظير                                   را: حرف اضافه «براي»

- هر گه كه يكي از بندگان گنهكار پريشان روزگار، دست انابت به اميد اجابت به درگاه حق- جل و علا- بردارد ايزد تعالي در او نظر نكند. بازش بخواند باز اعراض كند بار ديگرش به تضرع و زاري بخواند ................... همي شرم دارم.

سجع:                      تضمين: «يا ملائكتي ..........»

دست انابت: ضافه ي غير تعلقي          بازش، بار ديگرش: «ش: مفعول»

سجع هاي نزديك به هم را «تضمين المزدوج» گويند.

- كرم بين و لطف خداوندگار              گنه بنده كرده است و او شرمسار

تلميح به «يا ملائكتي قد استحييت من عبدي .....»

او: مرجع ضمير خداوندگار.               خداوندگار،‌بنده: مراعات نظير

كرم، لطف: مراعات نظير                 و در مصراع دوم: واو تقابل يا مقابله به معناي در مقابل

- عاكفان كعبه جلالش به تقصير عبادت معترف كه: ما عبدناك حق عبادتك و واصفان حليه جمالش به تحير منسوب كه ما عرفناك حق معرفتك.

كعبه جلال، حليه جمال: اضافه ي تشبيهي                  سجع

عاكف، كعبه، عبادت: مراعات نظير               جلال، جمال: مراعات نظير

ما عبدناك حق عبادتك، ما عرفناك حق معرفتك: تضمين

- گر كسي وصف او ز من پرسد                   بي دل از بي نشان چه گويد باز

عاشقان كشتگان معشوقند                          بر نيايد ز كشتگان آواز

بيت اول تلميح به «ان الله لا يوصف و لا يدرك»

بيت دوم تلميح به حديث «من عرف الله كلّ لسانه» كسي كه خدا را شناخت زبانش كند مي شود و نمي تواند چيزي بگويد.           (جامع الصغير)

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع : adabf.blogfa.com

شرح درس اول ادبیات 3 عمومی

* درس اول * تاریخ ادبیات : * گلستان سعدی : 1- نثری آهنگین و مسجع و روان دارد . 2- بیش از چهارصد جمله و بیت این کتاب در شمار امثال و حکم درآمده است .

شرح درس اول ادبیات 3 عمومی

* درس اول *

تاریخ ادبیات :* گلستان سعدی : 1- نثری آهنگین و مسجع و روان دارد . 2- بیش از چهارصد جمله و بیت این کتاب در شمار امثال و حکم درآمده است . 3- در هشت باب و در سال 656 نوشته شده است . ( بوستان یا سعدی نامه در ده باب و در سال 655 نوشته شده است . )* سعدی در گلستان در اوج بلاغت ( چیره زبانی . زبان آوری . شیوایی ) و قدرت از تجربه های خویش سخن می گوید .* سعدی در گلستان چشم اندازهای گوناگون زندگی و راه رسیدن به زندگی مطلوب و برتر را نشان می دهد .

متن درس :

* ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم *

منّت خدای را عزّ و جل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت .

منّت : احسان . مجازاً سپاس         قربت : نزدیکی ( غربت : دوری )          مزید : افزونی . زیادی

عزّ و جل : گرامی و بزرگ است .                                      * قربت و نعمت آرایه ی سجع می سازند .

* حرف « را » در منت خدای را ، حرف اضافه است به معنی « برای »

* فعل « است » در آخر عبارت به قرینه ی لفظی حذف شده است . ( مزید نعمت است . )

** سپاس مخصوص خداوند گرامی و بزرگی است که فرمان برداری از او سبب نزدیکی به او می شود و شکرگزاری از او باعث زیادی نعمت می شود .

هر نفسی که فرو می رود ، ممدّ حیات است و چون برمی آید ، مفرِّح ذات . پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب .

ممدّ : مدد کننده . یاری رساننده         مفرّح : شادی بخش . فرح انگیز           نَفَس : دم . جمع آن انفاس است .        حیات : زندگی       * حیات و ذات سجع می سازند .

* فعل « است » در آخر عبارت به قرینه ی لفظی حذف شده است .

** هر نفسی که به درون می رود ( دَم ) یاری رساننده ی زندگی است و زمانی که بیرون می آید ( بازدم ) شادی بخش وجود است . بنابراین در هر نفسی دو نعمت وجود دارد و برای هر نعمتی هم شکرگزاری واجب است .

 از دست و زبان که برآید           کز عهده ی شکرش به درآید ؟

* دست مجازاً اعمال و قدرت و زبان مجازاً گفتار

* از دست و زبان کسی برآمدن کنایه از « توانایی داشتن . از عهده برآمدن »

* حرف « که » در مصرع اول به معنی چه کسی ، ضمیر پرسشی است و در مصراع دوم حرف ربط وابسته ساز است .

* در این بیت استفهام انکاری وجود دارد یعنی پرسشی که جواب مثبت یا منفی را در خودش دارد .

* عهده : مسئولیت

** هیچ کس نمی تواند خداوند را آن چنان که شایسته است ، سپاس و شکر گوید .

اِعملوا آلَ داود َ شکراً و قلیلٌ مِن عبادیَ الشکور .

** ای خاندان داود شکرگزار باشید و عده ی کمی از بندگان من شکرگزارند .

بنده همان به که ز تقصیر خویش             عذر به درگاه خدای آورد

ورنه سزاوار خداوندیش                         کس نتواند که به جای آورد

* تقصیر : کوتاهی ( در شکرگزاری و عبادت )  . کوتاهی کردن . گناه       * ورنه : وگرنه

* قالب شعر قطعه است .

** همان بهتر است که بنده به خاطر کوتاهی کردن در عبادت و شکرگزاری ، از درگاه خداوند طلب آمرزش و بخشایش کند .

** وگرنه هیچ کس نمی تواند خداوند را آنگونه که سزاوار است ، شکرگزاری و عبادت کند .

باران رحمت بی حسابش همه را رسیده و خوان نعمت بی دریغش همه جا کشیده .*  بی حساب : بی اندازه        * خوان : سفره         * بی دریغ : بی مضایقه

* باران رحمت : اضافه ی تشبیهی ؛ رحمت به باران تشبیه شده است .

* رسیده و کشیده آرایه ی سجع می سازند .

* خوان نعمت : اضافه ی تشبیهی ؛ نعمت به خوان تشبیه شده است .

* آرایه ی ترصیع وجود دارد ؛ چون بین تک تک کلمات دو عبارت بالا ، آرایه ی سجعی وجود دارد که هم وزن آنها یکی است و هم حرف آخر آنها . ( باران = خوان . رحمت = نعمت . بی حسابش = بی دریغش . همه را = همه جا . رسیده = کشیده )

** رحمت بی اندازه ی خداوند همانند بارانی به همه رسیده است و نعمت بی مضایقه ی خداوند همانند سفره ای همه جا گسترده است .

مفهوم : رحمت و نعمت خداوند شامل حال همه ی بندگان و موجودات می شود .

پرده ی ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد و وظیفه ی روزی به خطای منکَر نبُرد .ناموس : آبرو . شرافت         فاحش : آشکار . زشت

وظیفه : مقرّری . مستمری . حقوق ماهیانه . دستمزد

مُنکَر : زشت ( منکِر : انکار کننده )           * پرده ی ناموس : اضافه ی تشبیهی

* وظیفه ی روزی : اضافه ی تشبیهی       * پرده دریدن : کنایه از آشکار کردن . فاش کردن راز . رسوا کردن        * ندرد و نبرد : سجع

* جمله ی اول نشانگر صفت ستار العیوب بودن خداوند است و جمله ی دوم بیانگر صفت بخشنده و رزّاق بودن خداوند است .

**آبروی بندگان را به خاطر گناه آشکارشان نمی ریزد و رزق و روزی مقرّرشان را به خاطر خطای زشت آنها قطع نمی کند .

فرّاش باد صبا را گفته تا فرش زمرّدین بگسترد و دایه ی ابر بهاری را فرموده تا بنات نبات در مهد زمین بپرورد .

فرّاش : فرش گستر . گسترنده ی فرش          باد صبا : بادی است که از سمت مشرق می وزد .

زمرّدین : صفت نسبی است ؛ منسوب به زمرّد             دایه : شیر دهنده . پرستار

بنات : جِ بنت . دختران            نبات : گیاه ( جمع آن نباتات است )          مهد : گهواره

* فرّاش باد صبا . دایه ی ابر بهاری . بنات نبات . مهد زمین : اضافه ی تشبیهی هستند . ( یعنی باد صبا همچون فراش ؛ ابر بهاری همچون دایه ؛ نبات همچون بنات و زمین همچون مهد است . )

* فرش زمردین : استعاره از سبزه ها و چمن و گیاهان ( استعاره مصرحه )

* آرایه ی تشخیص در این عبارات نمایان است . ( چون پهن کردن فرش به باد صبا و پرورش دادن گیاه و نبات به ابر بهاری نسبت داده شده است ؛ در حالی که اینها از ویژگی های انسان است که به غیر انسان نسبت داده شده است . ) ( در ضمن هر تشخیصی ، نوعی استعاره مکنیه نیز هست . )

* بگسترد و بپرورد : سجع           * بنات و نبات : جناس ناقص

** خداوند به باد صبا دستور داده تا گلها و سبزه ها را شکوفا و سرسبز کند و به ابر بهاری نیز دستور داده تا گیاهان را در زمین پرورش دهد .

درختان را به خلعت نوروزی قبای سبز ورق در بر گرفته و اطفال شاخ را به قدوم موسم ربیع کلاه شکوفه بر سر نهاده

خلعت : جامه ی دوخته که بزرگی به کسی بخشد . مجازاً هدیه و بخشش

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع : neveshtestan.blogfa.com

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب