نگارش راز نشانه ها

نگارش راز نشانه هامهدی

بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

نگارش راز نشانه ها را از این سایت دریافت کنید.

جواب تمرین نگارش چهارم

جواب تمرین نگارش چهارم|درس سوم:راز نشانه ها|صفحه24

صفحه24

به جمله های موضوع زیر دقّت کنید.موضوع کلی و موضوع کوچک تر آن را بنویسید.

الف)آلودگی هوا دلایلی دارد.

موضوع کلی:آلودگی هوا

موضوع کوچک تر:دلایل آلودگی هوا

ب)پرچم ایران سه رنگ دارد.

موضوع کلی:پرچم ایران

موضوع کوچک تر:سه رنگ پرچم ایران

پ)جانوران بر دو دسته اند.

موضوع کلی:جانوران

موضوع کوچک تر:دسته بندی جانوران

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع مطلب : eche.ir

حل تمرین نگارش چهارم

Skip to content

بدانیم

حل تمرین و پاسخ دروس

حل نگارش چهارم همه دسته ها

حل تمرین نگارش چهارم|درس سوم:راز نشانه ها

آگوست 19, 2021 ad101 پاسخ نگارش چهارم،حل تمرین نگارش چهارم،نگارش چهارم

نگارش چهارم صفحه20

1-کلمه های زیر را به ترتیب حروف الفبا بنویسید.

هوش-فهم-دست نخورده-قهوه خانه-جادّه-آفرین

آفرین-جادّه-دست نخورده-فهم-قهوه خانه-هوش

2-با توجه به معنای جمله ها،کلمه مناسب را انتخاب کنید.

غذا حیاط اساس

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه21

1-در جدول زیر کلمه های درس آمده است.پنج کلمه از آنها را پیدا کنید و با هر یک جمله بسازید.

جادّه:رانندگی در جادّه های شلوغ ،کار بسیار سختی است.

فهم:درک و فهم دوستم علی،بسیار زیاد است.

آسیاب:برای تبدیل گندم به آرد می توان از آسیاب استفاده کرد.

طرف:آن طرف کوچه یک مغازه خیّاطی وجود دارد.

کمتر:سن من از برادرم کمتر است.

2-با توجه به متن درس برای هر یک از حروف داخل شکل،کلمه بنویسید.

ح خوشحال حاکم حدس س آسیاب کیسه راست

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه22

2-خانه های جدول را به دلخواه با کلماتی از متن درس پر کنید.

کلمه اول کلمه دوم  کلمه سوم

ردیف اول گندم آسیاب قهوه خانه

ردیف دوم چشم علف حاکم

ردیف سوم هوش آفرین چشم

حالا با کلمات هر ردیف جمله بسازید،به طوری که هر سه کلمه در آن به کار رفته باشد.

جمله اول:کشاورز پس از تحویل گندم به آسیاب برای رفع خستگی به سمت قهوه خانه رفت.

جمله دوم:چشم حاکم به علف های خشک شده ی گوشه قصر افتاد.

جمله سوم:معلم با حرکت چشمانش کار پسر را تایید کرد و به هوش و ذکاوت او آفرین گفت.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه23

1-متن کدام یک از کتاب های درسی شما شبیه متن(الف)است؟ مطالعات اجتماعی

متن کدام یک از کتاب های درسی شما شبیه متن(ب)است؟ فارسی

2-تفاوت های متن (الف) و (ب) را در جدول زیر بنویسید.

متن (الف) متن (ب)

در این متن از کلمات ساده استفاده شده و فقط سعی بر انتقال مفهوم از طریق ادبیاتی ساده بوده است و استفاده از ضرب المثل را نمی بینیم. این متن  کلمات سخت و ادبی تری دارد و برای بیان مفهوم سعی شده از ادبیات جذاب و زیباتری بهره گرفته شود.برای زیبایی متن از ضرب المثل استفاده شده است.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه24

به جمله های موضوع زیر دقّت کنید.موضوع کلی و موضوع کوچک تر آن را بنویسید.

الف)آلودگی هوا دلایلی دارد.

موضوع کلی:آلودگی هوا

موضوع کوچک تر:دلایل آلودگی هوا

ب)پرچم ایران سه رنگ دارد.

موضوع کلی:پرچم ایران

موضوع کوچک تر:سه رنگ پرچم ایران

پ)جانوران بر دو دسته اند.

موضوع کلی:جانوران

موضوع کوچک تر:دسته بندی جانوران

→ حل تمرین نگارش چهارم|درس دوم:کوچ پرستوها

حل تمرین نگارش چهارم|درس چهارم:ارزش علم ←

ممکن شما دوست داشته باشید

حل تمرین عربی نهم |درس سوم

سپتامبر 11, 2021

حل تمرین پیام‌های آسمان هشتم/ درس سوم: همه چیز در دست تو …

سپتامبر 8, 2021

حل تمرین پیام‌های آسمان هشتم/ درس دهم: دو سرمایه گرانبها

سپتامبر 11, 2021

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع مطلب : dooy.ir

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب