هوا شناسی سقز

هوا شناسی سقزمهدی

بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

هوا شناسی سقز را از این سایت دریافت کنید.

پیش بینی آب و هوا در سقز شهر

پیش بینی آب و هوا در سقز شهر

پیش بینی آب و هوا در سقز شهر

3 ساعت\6 ساعت ابزارک ها تنظیمات فارسی

ایراناستان کردستانسقز

پیش بینی آب و هوا در سقز شهر

زمان کنونی در سقز:

دوشنبه, 31 اکتبر 2022

1 4 : 3 9 ۰۹ آبان ۱۴۰۱

خورشید:   طلوع خورشید 06:47, غروب 17:30.ماه:   طلوع ماه 13:08, غروب ماه 22:48, فاز ماه: اپیلاسیون هلال

میدان ژئومغناطیس: غیر قابل انعطاف

شاخص ماوراء بنفش: 3,6 (متوسط)

ظهر+14...+17 °Cباران کوچک

باد: وزش نسیم تازه, جنوب غرب, سرعت 7-8

گشتاور های باد: 17 رطوبت نسبی: 43-57% ابری: 70%

فشار اتمسفر: 848-851

مقدار بارش: 0,3 میلیمتر

دید: 88-100%

عصر+10...+14 °Cتا حدودی ابری

باد: وزش نسیم تا حدی ملایم, جنوب, سرعت 2-5

گشتاور های باد: 11 رطوبت نسبی: 63-86% ابری: 49%

فشار اتمسفر: 845-848

دید: 100% بیشتر ...

دوشنبه, 31 اکتبر 2022 در سقز آب و هوا خواهد بود:

در بعد از ظهر درجه حرارت هوا گرم تا +14...+17°C، نقطه شبنم: +4,04°C؛ نسبت درجه حرارت، سرعت باد و رطوبت: کمی خشک برای برخی از; در بعضی از نقاط خواهد بود باران، توصیه می شود به یک چتر, . وزش نسیم تازه وزش باد از جنوب غرب با سرعت 7-8 , آسمان پوشیده از ابردر شب درجه حرارت هوا قطره به +10...+14°C، نقطه شبنم: +5,76°C؛ نسبت درجه حرارت، سرعت باد و رطوبت: کمی خشک برای برخی از; بارش انتظار نمی رود, . وزش نسیم تا حدی ملایم وزش باد از جنوب با سرعت 2-5 , در آسمان، گاهی اوقات ابرهای کوچک وجود داردسهشنبه, 1 نوامبر 2022

طول روز 10:43 ۱۰ آبان ۱۴۰۱

خورشید:   طلوع خورشید 06:48, غروب 17:29.ماه:   طلوع ماه 13:54, غروب ماه 23:59, فاز ماه: در سه ماهه اول خود را

میدان ژئومغناطیس: فعال

شاخص ماوراء بنفش: 3,8 (متوسط)

شب+8...+10 °Cابری

باد: وزش نسیم ملایم, جنوب شرق, سرعت 1-2

گشتاور های باد: 11 رطوبت نسبی: 86-93% ابری: 79%

فشار اتمسفر: 843-845

مقدار بارش: 0,1 میلیمتر

دید: 98-100%

صبح+8...+16 °Cباران کوچک

باد: وزش نسیم معتدل, جنوب, سرعت 1-6

گشتاور های باد: 14 رطوبت نسبی: 54-91% ابری: 71%

فشار اتمسفر: 843-847

مقدار بارش: 0,6 میلیمتر

دید: 100%

ظهر+14...+16 °Cباران کوچک

باد: وزش نسیم تازه, جنوب غرب, سرعت 8-10

گشتاور های باد: 17 رطوبت نسبی: 52-61% ابری: 71%

فشار اتمسفر: 845-847

مقدار بارش: 0,6 میلیمتر

دید: 100%

عصر+9...+13 °Cآسمان صاف

باد: وزش نسیم معتدل, جنوب غرب, سرعت 2-7

گشتاور های باد: 13 رطوبت نسبی: 67-74% ابری: 22%

فشار اتمسفر: 845-847

دید: 100% بیشتر ...

سهشنبه, 1 نوامبر 2022 در سقز آب و هوا خواهد بود:

در طول شب درجه حرارت هوا قطره به +8...+10°C؛ بیش از حد سرد: سرد، نقطه شبنم: +6,08°C؛ نسبت درجه حرارت، سرعت باد و رطوبت: کمی خشک برای برخی از; بارش انتظار نمی رود, . وزش نسیم ملایم وزش باد از جنوب شرق با سرعت 1-2 , آسمان پوشیده از ابردر صبح درجه حرارت هوا گرم تا +8...+16°C، نقطه شبنم: +5,55°C؛ نسبت درجه حرارت، سرعت باد و رطوبت: کمی خشک برای برخی از; در بعضی از نقاط خواهد بود باران، توصیه می شود به یک چتر, . وزش نسیم معتدل وزش باد از جنوب با سرعت 1-6 , آسمان پوشیده از ابردر بعد از ظهر درجه حرارت هوا گرم تا +14...+16°C، نقطه شبنم: +5,26°C؛ نسبت درجه حرارت، سرعت باد و رطوبت: کمی خشک برای برخی از; در بعضی از نقاط خواهد بود باران، توصیه می شود به یک چتر, . وزش نسیم تازه وزش باد از جنوب غرب با سرعت 8-10 , آسمان پوشیده از ابردر شب درجه حرارت هوا قطره به +9...+13°C، نقطه شبنم: +3,83°C؛ نسبت درجه حرارت، سرعت باد و رطوبت: کمی خشک برای برخی از; بارش انتظار نمی رود, . وزش نسیم معتدل وزش باد از جنوب غرب با سرعت 2-7 , آسمان صافچهار شنبه, 2 نوامبر 2022

طول روز 10:41 ۱۱ آبان ۱۴۰۱

خورشید:   طلوع خورشید 06:49, غروب 17:28.ماه:   طلوع ماه 14:32, غروب ماه --:--, فاز ماه: اپیلاسیون بر امده

میدان ژئومغناطیس: فعال

شاخص ماوراء بنفش: 3,7 (متوسط)

شب+6...+9 °Cآسمان صاف

باد: وزش نسیم ملایم, جنوب, سرعت 2

گشتاور های باد: 5 رطوبت نسبی: 78-84% ابری: 0%

فشار اتمسفر: 843-845

دید: 100%

صبح+6...+14 °Cآسمان صاف

باد: وزش نسیم تا حدی ملایم, جنوب, سرعت 2-5

گشتاور های باد: 7 رطوبت نسبی: 42-83% ابری: 30%

فشار اتمسفر: 843-848

دید: 100%

ظهر+14...+16 °Cتا حدودی ابری

باد: وزش نسیم معتدل, غرب, سرعت 5-7

گشتاور های باد: 11 رطوبت نسبی: 35-43% ابری: 57%

فشار اتمسفر: 845-848

دید: 100%

عصر+7...+12 °Cآسمان صاف
برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع مطلب : fa.meteocast.net

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع مطلب : chromewebdata

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب