هم خانواده ی حرکت

هم خانواده ی حرکتمهدی

بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

هم خانواده ی حرکت را از این سایت دریافت کنید.

حرکت

معنی حرکت - معانی، لغت نامه دهخدا، فرهنگ اسم ها، فرهنگ معین و عمید، مترادف و متضاد و ... در فرهنگ لغت آبادیس - برای مشاهده کلیک کنید

حرکت

/harekat/

مترادف حرکت: تحرک، تکان، جنبش ، قیام، نهضت ، رحلت، کوچ ، عزیمت، سیر، گردش، اهتزاز، نوسان، رفتار، عمل، وولمتضاد حرکت: سکون، رفرم، اقامتبرابر پارسی: جنبش، پویش، تکان، جُنبه

فارسی به انگلیسی

act, action, locomotion, move, movement, shake, stir, stroke, wave, wiggle

مترادف ها

departure (اسم)

انحراف، حرکت، کوچ، مرگ، عزیمت، فراق

stroke (اسم)

ضربه، حرکت، ضربت، ضرب، لطمه، تکان، دست کشیدن روی

progress (اسم)

پیشرفت، حرکت، جریان، پیش روی، ترقی، گردش، سفر، تکامل

action (اسم)

گزارش، عمل، فعل، کنش، کار، کردار، جدیت، اقدام، بازی، حرکت، رفتار، نبرد، جنبش، تاثیر، تعقیب، اشاره، وضع، پیکار، طرز عمل، تمرین، سهم، سهام شرکت، جریان حقوقی، اقامهء دعوا، اشغال نیروهای جنگی، اثر جنگ، جریان

stir (اسم) فعالیت، حرکت، جنبش move (اسم)

اقدام، حرکت، جنبش، تکان، تغییر مکان، نقل مکان، نوبت حرکت یا بازی

movement (اسم)

حرکت، جنبش، گردش، وزن، نهضت، تکان، سیر، تغییر مکان، ژست، حرکت سریع

motion (اسم)

حرکت، جنبش، پیشنهاد، تکان، سیر، ژست، جنب وجوش

travel (اسم)

حرکت، جنبش، گردش، سفر، سیر، جهانگردی، مسافرت، سیاحت

gesture (اسم)

حرکت، رفتار، اشاره، وضع، قیافه، ادا، ژست

behavior (اسم)

حرکت، رفتار، وضع، سلوک، اخلاق، طرز رفتار، مشی

demeanor (اسم)

حرکت، رفتار، وضع، سلوک

locomotion (اسم)

حرکت، جنبش، نقل و انتقال، مسافرت، تحرک، نقل و انتقال نیرو به وسیله حرکت

poke (اسم)

حرکت، اماس، فشار با نوک انگشت، بهم زدن اتش بخاری

gest (اسم)

عمل، حرکت، رفتار، اشاره، قیافه، کار نمایان

stirabout (اسم)

حرکت، جنب وجوش، غذایی شبیه اش جو، اش جو

لغت نامه دهخدا

حرکت. [ ح َ رَ ک َ ] ( ع مص ) حَرَکة. جنبش. جنبیدن. مقابل سکون ، آرام ، آرامیدن ، درنگ. تحشحش. حشحشة. کون. ذماء. تقتقة. رکضت. نهضت. مور. تمور. تکان. تکان خوردن. سید جرجانی گوید: حرکت اشغال حیزی است پس از حیزی. و هم او گوید: حرکت خروج از قوه است به فعل بر سبیل تدریج. و نیز حرکت دو بُوِش در دو آن در دو مکان ، چنانکه سکون دو بوش است در دو آن در مکان واحد : به یک حرکت به بام رسیدمی. ( کلیله و دمنه ). قوت حرکت در فرزند پیدا آید. ( کلیله و دمنه ). بعضی گفته اند اوج شمس را حرکت نیست. ( ترجمه تاریخ یمینی ص 260 ).

- امثال :

حرکت از تو برکت از خدا.

|| رفتن. ذهاب : اینک رایت ها حرکت خواهد نمود جانب بست. ( تاریخ بیهقی ص 510 ). حرکت خواهیم کرد ما [ مسعودبن محمود ] بر جانب بلخ... آنگاه سوی غزنین رفته آید. ( تاریخ بیهقی ). علی تکین بر منزل بازپس نشیند چنانکه پیش رسول ما حرکت کند. ( تاریخ بیهقی ص 356 ). و ما چون از ری حرکت کردیم تا تخت ملک پدر را ضبط کرده آید و به دامغان رسیدیم بوسهل زوزنی به ما پیوست. ( تاریخ بیهقی ص 332 ). صواب آن است که من پیوسته ام تا صلح پیدا آید و از آنجا بسلامت حرکت کرده شود. ( تاریخ بیهقی ). طلیعه را بازگردانید که خوارزمشاه حرکت خواهد کرد. ( تاریخ بیهقی ص 375 ). بر اثر به سه روز حرکت کنم. ( تاریخ بیهقی ص 379 ).خواجه احمد حسن پس از حرکت رایت عالی ، به یک هفته گذشته شد. ( تاریخ بیهقی ص 371 ). بر جانب هدایت حرکت خواهد کرد. ( تاریخ بیهقی ص 400 ). دختر وی را که عقد نکاح کرده شده بباید آورد، پیش از آنکه از نشابور حرکت کرده باشد. ( تاریخ بیهقی ص 383 ). دمنه گفت... ملک... حرکت و نشاط شکار فروگذاشته. ( کلیله و دمنه ). بهیچ جانب حرکت و نشاط نمی کرد. ( کلیله و دمنه ). که راه مخوف است... و هنگام حرکت نامعلوم. ( کلیله و دمنه ). || ( اِ ) عمل. فعل. کار. رفتار : عامه مردم ویرا لعنت کردند بدین حرکت ناشیرین که کرد. ( تاریخ بیهقی ). ملک زوزن را خواجه ای بود کریم النفس.... اتفاقاً از او حرکتی در چشم سلطان ناپسند آمد. ( گلستان ). و این کلمه را در فارسی در حال لزوم با کردن صرف کنند، و معنی جنبیدن و رفتن دهد و در حال تعدی با دادن و معنی تحریک و جنبانیدن و بردن بخشد. ج ، حرکات. || ( اصطلاح نحو ) هریک از سه جنبش حرف یعنی فتحه و ضمه و کسره. حرکات ثلاث. مقابل سکون و جزم. حرف مصوت . و رجوع به اعراب شود. || ( اصطلاح عروض ) یکی از رَس واشباع و حذو و توجیه و مجری و نفاذ در قافیه. || ( اصطلاح موسیقی ) زخم و ضربی که بر اوتار آید از زخمه یا کمان یا ناخن . || ( اصطلاح فیزیک ) وضع را گویند که موقع آن نسبت به نقطه ثابتی تغییر کند. هرگاه مسافت مطویه بواسطه جسم متحرک متناسب با زمان باشد حرکت را متشابه وگرنه متغیر گویند. اگر در حرکت متغیر سرعت جسم به نسبت معینی تغییر کند حرکت را متغیر متشابه نامند. || ( اصطلاح روانشناسی ) در اصطلاح روانشناسی ، حرکت بر چهار قسم است. دکتر سیاسی آرد: از جنبش ساده موجودات یک سلولی گذشته سایر حرکات را میتوان به چهار دسته تقسیم نمود بدین قرار: 1- حرکت انعکاسی یا بازتاب. 2- حرکت غریزی. 3- حرکت عادی. 4- حرکت ارادی. و نیز گوید: هر فعلی معمولاً از چندین حرکت ترکیب یافته است و از همین جهت ، هرچند که لفظ فعل ( کنش ) ولفظ حرکت ( جنبش ) غالباً بجای هم استعمال میشوند، ولی بهتر است حرکات مرکب را فعل یا کنش بخوانیم و از اطلاق این لفظ به حرکت ساده بسیط یا جنبش مانند اکثر حرکتهای انعکاسی خودداری کنیم.

بیشتر بخوانید ...

فرهنگ فارسی

جنبش، ضدسکون، حرکات جمع، حرکت انتقالی ومداری

۱- ( مصدر ) جنبش کردن جنبیدن مقابل سکون. ۲- خروج از حالت موجود بطور تدریج و آن عبارتست از فعل و کمال اول چیزیست که بالقوه است . پس قوت برای موجود متحرک بمنزل. فصل مقوم است و مقابل حرکت سکون است از باب تقابل عدم و ملکه و بالجمله حقیقت حرکت عبارت از حدوث تدریجی و خروج از قوت بفعل است ۳ - ( اسم ) حرف مصوف وایل . جمع : حرکات . ترکیبات اسمی . یا حرکت ارادی . حرکت یک عضو یا تمام بدن تحت فرمان مراکز دماغی یا بمیل و اراد. خود شخص مقابل حرکت غیر ارادی . یا حرکت انتقالی . حرکت کر. زمین در مدت ۳۶۵ روز و ۵ ساعت و ۴۸ دقیقه یعنی یک سال شمسی گرد آفتاب مقابل حرکت وضعی. یا حرکت ( جوهریه ) . هراکلیتوس فیلسوف یونانی و گروهی از حکمای دیگر قابل بوقوع حرکت در مقول. جوهر بوده اند . صدر الدین شیرازی این مساله را بنحوی خاص مورد بحث قرار داده گوید: حرکت در مقول. جوهر واقع است و ازین قول نتایجی گرفته است . یا حرکت دائم ( دائمه ) . حرکت افلاک را گویند که دایم است و مستدیر است . یا حرکت سعاوی . حرکات افلاک همواره مستدیر و قدیم انداز جهت اجزائ و واسط. میان حوادث و قدیمند یا حرکت طبیعی . مقابل حرکت قسری است که مبدائ آن میل طبیعی باشد مانند حرکت آتش بسوی بالا . یا حرکت غیر ارادی . حرکتی که بدون فرمان مراکز دماغی و بدون اراد. شخصی انجام گیرد . مقابل حرکت ارادی . یا حرکت قسری . هرحرکت که مخالف میل طبیعی متحرک و مستفاد از خارج باشد و آنرا حرکت قهری هم نامند بعبارت دیگر حرکتی است که محرکش خارج از ذات متحرک باشد . یا حرکت قهری . یا حرکت وضعی . حرکت کر. زمین در مدت ۲۴ ساعت یک شبانه روز - بدور محور خود مقابل حرکت انتقالی . یا به ( در ) حرکت در آوردن . بجنبش در آوردن .

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع مطلب : abadis.ir

هم خانواده کلمه حرکت چیست؟ :: استیکر نام ها

هم خانواده کلمه حرکت ؛ حرکه، حرکات، محرک، تحرک و تحریک می باشد. واژه حرکت از حرکه گرفته شده است که ریشه در زبان عربی دارد و به معنی جنبیدن و فعالیت می باشد واژه حرکت در زبان فارسی به هر ...

استیکر نام ها

عکس نوشته ، عکس پروفایل ، تعبیر خواب ، طراحی اسم

هم خانواده کلمه حرکت چیست؟

دوشنبه, ۳ آبان ۱۴۰۰، ۰۸:۳۴ ب.ظ

هم خانواده کلمه حرکت؛ حرکه، حرکات، محرک، تحرک و تحریک می باشد.

واژه حرکت از حرکه گرفته شده است که ریشه در زبان عربی دارد و به معنی جنبیدن و فعالیت می باشد واژه حرکت در زبان فارسی به هر چیزی که جنبش داشته باشد گویند حرکت دارد همچنین واژه حرکت در رانندگی بسیار پر کاربرد و پر استفاده می باشد.

واژه حرکت معمولا با افعالی چون حرکت کردن و حرکت دادن صرف می شود. مترادف های واژه حرکت؛ جنبش، جنبیدن، فعالیت، نهضت، تحرک، قیام، تکان، سیر، عمل، گردش ، رفتار، اهتزاز، وول و کوچ می باشد همچنین متضاد های این واژه نیز اقامت، سکون و رفرم می باشد.

واژه حرکت در فرهنگ معین به معنی جا به جا کردن، تکان خوردن، جنبیدن، فعالیت، عمل، جنبش، تکان دادن و فعالیت می باشد . لغت نامه دهخدا نیز واژه حرکت را به معنی جنبیدن، حرکه، تکان، و تکان خوردن همچنین مقابل واژه سکون و آرامیدن، درنگ و آرام می باشد.

و فرهنگ عمید نیز در تعریف این واژه کلمه جنبش را ارائه داده است و فرهنگ واژه های فارسی سره نیز به جنبه و جنبش اشاره نموده است

نظرات: (۰) کامنت خود را ثبت کنید و منتظر پاسخ باشید

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.

موضوعات

عکس پروفایل و استیکر اسم ها (۳۸۸۳)

استیکر اسم های تکی (۱۲۹۶)

استیکر اسم های ترکیبی (۱۴۸۷)

اسامی سه بعدی ایرانی و عربی (۱۰۰)

تولدت مبارک با اسم دلخواه شما (۵۹۸)

تبریک به متولدین ماه های سال (۴۵)

استیکر برای تلگرام (۱۰۹)

حروف انگلیسی نام ها (۱۸)

نام های افغانی (۱۷۷)

تبریک تولد به نام های عربی (۱۵)

دوستت دارم برای اسم های مختلف (۱۹)

عکس نوشته و متن پروفایل (۴۱۵۴)

عاشقانه (۶۰۹) مذهبی (۲۳۱) متفرقه (۳۱۳۶) طنز و خنده (۷۷) علمی و آموزنده (۴۰) گالری عکس (۱۳۰) پسرونه (۱۹) دخترونه (۹) حیوانات (۱) بازیگران (۱۳) تعبیر خواب (۱۶۹)

انتخاب اسم برای نوزاد (۵۳)

انتخاب اسم پسر (۱۷)

انتخاب اسم دختر (۳۱)

هم خانواده و معنی کلمات (۵۰۶)

آخرین نظرات

پریا : ایا طفل هم خانواده لطافت هست ؟آدرینا : سلام ممنون خوب بود ????????مهان : اراک تا دلت بخواد بدردنخور زیاددارهمحمد : لعنت بهت مسخرهانی : مخالف کلمه ی حکمت و مشقت چیست؟

پیوندها

لینک ویژه

درباره من

پورتال عکس نوشته ، عکس پروفایل ، طراحی اسم ، تعبیر خواب و سایر مطالب سرگرمی و تفریحی.

تازه ترین مطالب

دلنوشته های مادرانه برای فرزند پسر

جملات تولدت مبارک به بهترین بابای دنیا

متن تبریک تولد خواهرزاده از طرف خاله

دلنوشته های مادرانه و احساسی برای فرزند دخترم

متن تشکر از دوستان بابت سورپرایز تبریک تولدم

پربازدیدترین مطالب

معرفی اسم های جدید برای گروه تلگرام

معرفی اسم های شیک برای عروس هلندی (نر و ماده)

فال برای فهمیدن اسم شوهر اینده

عکس متن دار تولدت مبارک پسرم

اسم های ناب و زیبا برای گروه مذهبی در واتساپ و تلگرام

محبوب ترین مطالب

فهمیدن مشخصات ظاهری و شغل همسر آیندم (3)

فهمیدن اسم شوهر آینده (2) اسم همسر آیندم

لوگوی اسم دونفره طرح های عاشقانه و جدید

عکس متن دار جدی بودن و مطالب کوتاه

فال برای فهمیدن اسم شوهر اینده

پربحث ترین مطالب

فهمیدن مشخصات ظاهری و شغل همسر آیندم (3)

لوگوی اسم دونفره طرح های عاشقانه و جدید

فهمیدن اسم شوهر آینده (2) اسم همسر آیندم

فال برای فهمیدن اسم شوهر اینده

اسم نوشته با طرح هندوانه شب یلدا

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع مطلب : stickernames.ir

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب