تفکر و پژوهش ششم درس سوم

تفکر و پژوهش ششم درس سوممهدی

بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

تفکر و پژوهش ششم درس سوم را از این سایت دریافت کنید.

فصل سوم کتاب تفکّر و پژوهش پایه ششم ابتدایی

فصل سوم کتاب تفکّر و پژوهش پایه ششم ابتدایی برای دانش آموزان کلاس تفکر و پژوهش ششم ابتدایی از کتاب تفکر و پژوهش ششم دبستان بمنظور آموزش کتاب تفکر و پژوهش

تفکر و پژوهش ششمششم ابتدایی

فصل سوم کتاب تفکّر و پژوهش پایه ششم ابتدایی

By احمد عزتی Last updated مهر 12, 1398

0Share

عــناوینی که در ایــن آموزش مــی خــوانید :

فصل سوم نظام مندی کتاب تفکّر و پژوهش پایه ششم ابتدایی

@[email protected]#=img=#

درس لی لی حوضک تفکّر و پژوهش پایه ششم ابتدایی

چرا افراد در موقعیت های یکسان مانند هم عمل نمی کنند؟

چطور می توان دربارهٔ رفتار خود و دیگران قضاوت کرد؟

چطور می توان بر دیگران تأثیر گذاشت؟

در این درس دانش آموزان با مشاهدهٔ فیلم «لی لی حوضک »، و گفت وگو دربارهٔ روند وقایع در داستان فیلم،فرضیات خود دربارهٔ علّت وقوع یک پدیده و واکنش های متفاوت نسبت پبه آن را با دیگران در میان می گذارند.

آنها با بررسی تفاوتها، شباهت ها، رابطه ها در بینش افراد نسبت به پدیده های پیرامونی، نحوهٔ رفتار و شیوه های تأثیرگذاری بر رفتار دیگران را مورد گفت و گو قرار می دهند و به این طریق مهار تهای تفکّر، به خصوص توانایی استدلال در آنها پرورش می یابد.

@[email protected]#=img=#

اهداف لی لی حوضک 

پرورش توانایی تحلیل رفتارها بر اساس معیارهای معتبر

ارتقای فضایل فکری، و توسعهٔ آداب گفت وگو های جمعی

انتظارات عملکردی لی لی حوضک 

بررسی پدیده ها و شناسایی تفاوت ها، شباهت ها و رابطه ها

استفاده از زبان صحیح و دقیق برای توضیح ایده ها و افکار خود

ارزیابی و به چالش کشیدن ایده های خود و دیگران

استخراج معنا و مفهوم از تجارب خود

روش نسازی طرز تلقی خود دربارهٔ معیارهای مورد استفاده برای قضاوت دربارهٔ رفتارها

پیوستگی تفکّر و پژوهش پایه ششم ابتدایی

سیستم مجموعه ای منظّم از اجزای به هم وابسته است

که برای نیل به یک یا چند هدف معین با هم در ارتباط هستند.

در نگاه به پدیده ها با دو نوع تفکّر مواجه می شویم.

تفکّر پویا که در مقابل تفکّر ایستا قرار می گیرد.

تفکّر ایستا موجب می شود افراد به پدیده ها تنها در یک نقطهٔ خاص که همان نقطهٔ وقوع پدیده است بنگرند و نه به روندی که منجر به بروز آن پدیده در طول زمان شده است.

متفکّران سیستمی بر این باورند که اتّفاقات به یکباره رخ نمی دهند،

بلکه در نتیجهٔ تأثیر و تأثرات سیستم به وجود می آیند و اگر بخواهیم آنها را پیش بینی کنیم،

قبل از هر کار باید با رفتار آنها در طول زمان آشنا شویم

در این درس دانش آموزان از طریق انجام یک بازی با مفهوم سیستم، رابطهٔ اجزا، تأثیر و تأثّر و نقش آنها در رسیدن به هدف آشنا می شوند و تفکّر پویا را تمرین می کنند.

@[email protected]#=img=#

اهداف پیوستگی

درک مفهوم وابستگی اجزای سیستم به هم

پرورش توانایی تحلیل موقعیت و تأمّل در خود

ارتقای فضایل فکری، و توسعهٔ آداب گفت وگو های جمعی

انتظارات عملکردی پیوستگی

بررسی رابطه بین اجزای یک سیستم و تأثیر تغییر اجزا بر یکدیگر و کل سیستم

استفاده از زبان صحیح و دقیق برای توضیح ایده ها و افکار خود

ارزیابی و به چالش کشیدن ایده های خود و دیگران

استخراج معنا و مفهوم از تجارب خود

پلنگ ها و گوزن ها تفکّر و پژوهش پایه ششم ابتدایی

توسعهٔ پایدار یک تغییر مهم در فهم رابطهٔ انسان و طبیعت و انسان ها با یکدیگر است.

در دو قرن گذشته، محیط طبیعی به طور عمده به عنوان یک عامل خارجی و تنها برای استفادهٔ انسان در نظر گرفته می شد.

در این دیدگاه،