با دیدن ماه و ستارگان زیبا به چه چیز خداوند پی می بریم کلاس چهارمبا دیدن ماه و ستارگان زیبا به چه چیز خداوند پی می بریم کلاس چهارم را از سایت تکست لس دریافت کنید.

جامع سؤالات هدیه آسمان چهارم ابتدایی( همراه پاسخنامه)

جامع سؤالات هدیه آسمان چهارم ابتدایی )همراه پاسخنامه( حمیدرضا نان آور عنوان و نام پدیدآور: جامع سؤالات هدیه آسمانی پایه چهارم ابتدایی: )همررا پاسخنامه (

جامع سؤالات هدیه آسمان چهارم ابتدایی( همراه پاسخنامه)

درس اول

دانهای که نمیخواست بروید

سؤالات تشریحی

۱ دانه برای رشد به چیزهایی نیاز دارد؟ -

۲ غذا خوردن خود را با یک نوزاد مقایسه كنید؟ -

۳ خداوند نیازهای نوزاد را به مواد غذایی چگونه برطرف میكند؟ -

4 هر كدام از شکل دندانهای انسان چه نیازهای انسان را برطرف میكند؟ -

۵ اگر همهی دندانها یک شکل بود چه اتفاقاتی میافتد؟ -

۶ حیوانات اهلی چه نیازهایی از ما را برطرف میكند؟ -

سؤالات کاملکردنی

۱ .................... از نیازهای ما آگا است. -

۲ هنگامی كه دانه، جوانه زد و از خرا بیررون آمرد نرور...................، آ -

و................. برای رشدش آماد شد است.

۳ ..................... نیاز انسان به خوا و استراحت را برطرف میكند. -

سؤالات چهار گزینهای

۱ دانه برای رشد به چیزهایی نیاز دارد؟ -

الف( آ ( هوا ج( خا د( همهی موارد

8 / جامع سؤالات هدیه آسمانی

۲ غذای طوطی كدام گزینه میباشد؟ -

الف( دانههای گیاهان ( گیاهان دریایی

ج( علفها د( گوشت

۳ پوشش خرس و طوطی كدام یک از موارد زیر میباشد؟ -

الف( پر ر مو ( مور پر

ج( پولک ر مو د( مو ر مو

درس اول  دانهای که نمیخواست بروید / 9

پاسخنامه سؤالات تشریحی

۱ دانه برای رشد به آ ، هوا، خا مناسب و نور خورشید نیاز دارد. -

۲ ما قادر به خوردن انواع مواد غذایی هستیم چرون مرا دنردان داریرم ولری -

نوزاد به دلیل نداشتن دندان فقط از شیر مادر تغذیه میكند ر ما در شربانه

روز سه وعد غذا میخوریم و نوزادان به دفعات بیشتری نیاز دارند.

۳ چهار گرو مواد غذایی )پروتئین ر قند و نشاسته ر چربی و ویترامین هرا( -

در شیر مادر وجود دارد.

4 نیاز انسان به خوردن انواع مواد غذایی را برطرف میكند. -

۵ ما قادر به خوردن انواع غذایی مانند غلات، سبزیجات، گوشت و... نبودیم. -

۶ از گوشت و تخممرغ آن برای تهیهی غذا و از پوست آن برای تهیه لباس -

و كیف و كفش ر از شیر برای تهیه لبنات استفاد میكنیم.

پاسخنامه سؤالات کاملکردنی

۱ خداوند - ۲ گرما ر هوا - ۳ شب -

پاسخنامه سؤالات چهارگزینهای

۱ ( د ۲ ( الف ۳ ) درس دوم کودکی بر آب سؤالات تشریحی

۱ ( چرا فرعون تصمیم به نابودی كودكان گرفته بود؟

۲ ( فرعون كه بود؟

۳ ( نام همسر فرعون چه بود و چگونه زنی بود؟

4 ( چه كسی صندوق حضرت موسی )ع( را در میان رودخانه دید؟

۵ ( دایه حضرت موسی )ع( چه كسی بود؟

۶ ( مادر حضرت موسی )ع( چگونه وارد كاخ شد؟

سؤالات کاملکردنی

۱ ( ...................... دایهی حضرت موسی )ع( را معرفی كرد.

۲( حضرت موسی )ع( از سوی خدا برای مبرارز برا.................... و هردایت

قوم.................. فرستاد شد بود.

۳ ( خداوند در قرآن آسیه، این بانوی نیکوكار را............ معرفی میكند.

4( آسریه برر مرردان و زنران برا ایمران آموخرت كره هرگرز از............... برا

.................. نهراسند.

۵ ( .................. حضرت موسی )ع( به مار بزرگی تبدیل شد.

14 / جامع سؤالات هدیه آسمانی

سؤالات چهار گزینهای

۱ ( آسیه به دستور چه كسی به شهادت رسید؟

الف( فرعون ( نمرود ج( هارون د( آخناتون

۲ ( پیروان حضرت موسی )ع( كدام است؟

الف( یهود ( حنیفیان ج( بنیاسرائیل د( زرتشت

۳( كدام پیامبر عصای خود را بره دریرا زد و از وسرط دریرا زمرین خشرکی

پدیدار شد؟

الف( عیسی)ع( ( موسی )ع( ج( نوح )ع( د(

یوسف )ع(

درس دوم  کودکی بر آب/ 15

پاسخنامه سؤالات تشریحی

۱ ( فرعون خوا آشفتهای دیرد برود. دسرتور داد تعبیركننردگان خروا را

حاضر كنند. خوا خود را برای آنها تعریف كرد. آنها با ترس گفتند: بره

زودی در این سرزمین پسری به دنیا میآید كه حکومت شما را به خطرر

میاندازد.

۲ ( فرعون پادشا ستمگر مصر بود كه حضرت موسی )ع( در زمان حکومرت

او به دنیا آمد.

۳ ( آسیه نام داشت زنی با ایمان و پاكدامن بود.

4( فرعون در میان رودخانه صندوقی را دید و با دستور فرعرون صرندوق را

از آ گرفتند.

۵ ( مادر حضرت موسی )ع(

۶ ( مأموران دربار فرعون روانهی شهر شدن تا دایهای برای نوزاد گرسنه پیردا

كنند. زنهای زیادی نزدیک كود آمد، اما بیفاید برود ر كرود شریر

نمیخورد. خواهر موسی )ع( كه از دور ماجرا را زیر نظر داشت، به مادر

خبر داد و مادر حضرت موسی )ع( كه به او شیر داد كرود آرام شرد و

به عنوان دایه كنار كود ماند.

پاسخ سؤالات کاملکردنی

۱ ( خواهر موسی )ع( ۲ ( فرعون بنیاسرائیل ۳ ( الگوی مؤمنان

4 ( مبارز ر ستمکاران ۵ ( عصای

پاسخ سؤالات چهارگزینهای

۱ ( الف ۲ ( ج ۳ ) درس سوم ما به مسجد میرویم سؤالات تشریحی

۱ ( اولین مسجد توسط چه كسی و در كجا ساخته شد؟

۲ ( مسجد النبی در كجا و توسط چه كسی ساخته شد؟

۳ ( در مسجد چه فعالیتهایی انجام میشود؟

4 ( تفاوتهای نماز جماعت و نماز فرادی را شرح دهید؟ ) ۳ مورد(

۵ ( چند مورد از كارهای پسندید به هنگام حضور در مسجد را نام ببرید؟

۶ ( مهمترین مساجد مسلمانان را نام ببرید؟

سؤالات کاملکردنی

۱ ( اولین مسجدی كه پیامبر اسلام )ص( و یرارانش سراختند.........................

نام دارد.

۲ ( آرامگا حضرت محمد )ص( در مسجد.................. قرار دارد.

۳ ( نماز................. نمازی است كه هر فرد به تنهایی میخواند.

4 ( در نماز جماعت بعد از تکبیر.................. تکبیر میگوییم.

۵( در نمرراز جماعررت در ركعررت او امررام جماعررت سررور ی .............

و.................. را میخواند.

۶ ( خواندن نماز به صورت................... سفارش مهم پیامبر اسلام )ص( است.

۷ ( نمازگزاران در صفهای نماز جماعرت بایرد بردون فاصرله و..................

بایستند.

20 / جامع سؤالات هدیه آسمانی

8 ( جمع شدن در مسجد موجب................ مسلمانان میشود.

9( یکی از فاید های حضور در مسجد، چار جویی برای............... مسلمانان

است.

۱۰ ( پاداش نماز............... خیلی بیشتر است.

سؤالات چهارگزینهای

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع : amozeshghahonline.blogfa.com

نشانه‏هاى خدا در قرآن (6) آفرینش آسمانها و زمین نشانه قدرت و عظمت‏خدا

آفرینش و برپائى اینهمه کهکشانها و کرات بى‏شمار با آن منابع بى‏پایانش براى بشر، بدون ستون و پایه، کار غیر خدا نمى‏تواند باشد . در...

نشانه‏هاى خدا در قرآن (6) آفرینش آسمانها و زمین نشانه قدرت و عظمت‏خدا

نویسندگان: فرج‏الله فرج اللهیمنبع: ماهنامه مکتب اسلام 1381 شماره 8حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام خداشناسی

دریافت مقاله

آرشیو

آرشیو شماره ها:

۳۴۰

سال ۱۳۸۷ (۳)

سال ۱۳۸۶ (۱۲)

سال ۱۳۸۵ (۹)

سال ۱۳۸۴ (۵)

سال ۱۳۸۳ (۸)

سال ۱۳۸۲ (۴)

سال ۱۳۸۱ (۱۰)

سال ۱۳۸۰ (۱۰)

سال ۱۳۷۹ (۷)

سال ۱۳۷۸ (۱۲)

سال ۱۳۷۷ (۶)

سال ۱۳۷۶ (۱۱)

سال ۱۳۶۰ (۱۱)

سال ۱۳۵۹ (۱۳)

سال ۱۳۵۸ (۱۱)

سال ۱۳۵۷ (۱۲)

سال ۱۳۵۵ (۹)

سال ۱۳۵۴ (۱۲)

سال ۱۳۵۳ (۱۲)

سال ۱۳۵۲ (۱۳)

سال ۱۳۵۱ (۱۲)

سال ۱۳۵۰ (۱۲)

سال ۱۳۴۹ (۱۱)

سال ۱۳۴۸ (۱۲)

سال ۱۳۴۷ (۱۱)

سال ۱۳۴۶ (۱۲)

سال ۱۳۴۵ (۱۱)

سال ۱۳۴۴ (۱۲)

سال ۱۳۴۳ (۱۰)

سال ۱۳۴۲ (۶)

سال ۱۳۴۱ (۱۲)

سال ۱۳۴۰ (۱۲)

سال ۱۳۳۹ (۱۰)

سال ۱۳۳۸ (۳)

سال ۱۳۳۷ (۴)

چکیده

متن

آفرینش و برپائى اینهمه کهکشانها و کرات بى‏شمار با آن منابع بى‏پایانش براى بشر، بدون ستون و پایه، کار غیر خدا نمى‏تواند باشد .

در ادامه بحث پیرامون «نشانه‏هاى خدا در قرآن‏» ، در شماره گذشته، به مساله «معیار انتخاب همسر» و «موانع ازدواج‏» پرداختیم و اینک بررسى آیاتى که خداوند آنها را از نشانه‏هاى عظمت و قدرت خود معرفى کرده، مى‏پردازیم:

یکى از آیاتى که در آنها از نشانه‏هاى خدا بحث‏شده، آیه بیست و دوم سوره روم است که اشاره به خلقت آسمانها و زمین و اختلاف زبانها و رنگهاى گوناگون انسانهاست . و به عبارت دیگر آیه‏اى که هم اشاره به نشانه‏هاى آفاقى و هم به نشانه‏هاى انفسى مى‏کند و مى‏فرماید:

«و من آیاته خلق السموات و الارض و اختلاف السنتکم و الوانکم ان فی ذلک لآیات للعالمین‏» (1) .

«از نشانه‏هاى خدا آفرینش آسمانها و زمین و تفاوت زبانها و رنگهاى شماست . در این، نشانه‏هائى است‏براى عالمان‏» .

آسمانى که با آنهمه کرات و منظومه‏ها و کهکشان‏هایش که فکر بشر از درک عظمت آنها عاجز است، و هرقدر علم پیشرفت مى‏کند، نکات تازه‏اى براى بشر کشف مى‏شود و پى به عظمت آن مى‏برد، از نشانه‏هاى بارز خداى جهان آفرین است .

«روزى بود که انسان با چشم غیر مسلح شمارش ستارگان را به پنج‏یا شش هزار مى‏رساند ولى با به وجود آمدن تلسکوپهاى قوى و با عظمت، شمارش تعداد ستارگان آسمان رو به فزونى نهاد تا جائى که امروزه کهکشان ما که یکى از کهکشانهاى بى‏شمار آسمان است، مى‏گویند بیش از یکصد میلیون ستاره دارد که خورشید ما با عظمت‏خیره‏کننده‏اش یکى از ستارگان متوسط آن به شمار مى‏آید و غیر از خدا هیچ‏کس از تعداد آنها خبر ندارد» (2) .

همچنین هر قدر علوم طبیعى، زمین‏شناسى، گیاه‏شناسى و ... پیشرفت مى‏کند، کشفیات تازه‏اى درباره آفرینش زمین به دست مى‏آید که هرکدام آیت و نشانه‏اى از نشانه‏هاى عظمت و قدرت خداست .

هدف از آفرینش آسمانها و زمین چیست؟

آیا مى‏شود گفت آفرینش آسمانها و زمین با آنهمه کهکشانها و اقمار متعدد و بى‏شمارى که دارند، به‏طور اتفاقى به وجود آمده‏اند؟ یا بیهوده خلق شده‏اند؟ . که چنین چیزى را هیچ عقلى باور نمى‏کند چرا که کار بیهوده از حکیمى مطلق مانند خداوند بزرگ صادر نمى‏شود . پس خلقت اینهمه کهکشانها هدفى را دنبال مى‏کند که خود خلاق عالم در آیات متعددى اشاره به هدف از آفرینش آنان مى‏نماید که از جمله آنها هدف از خلقت ماه و خورشید که هرکدام جزئى از اجزاى کهکشانهاى آسمانها مى‏باشند .

حرکت ماه و خورشید امر ساده و آسانى نیست زیرا آفتاب در طلوع خود کارها را از دو جهت‏شروع مى‏کند: از جهتى موجودات زنده را در هوا و دریا به حرکت درمى‏آورد و از جهتى با نور خود پرندگان و چرندگان و سایر جانداران را به راه انداخته و براثر حرارت آن، زمین براى حیات و زندگى آماده مى‏شود . و اگر از دیدگاه یک دانشمند طبیعى بنگریم تمامى جزر و مد دریاها و رودخانه‏ها را منتسب به آن مى‏دانند و عمل اختلاط آب و هوا و خاک را فراهم مى‏نماید .

و اگر از نظر یک حسابگر نگاه کنیم، براى حفظ اوقات و نوع حسابهاى بشر مادى بهترین ساعت کوک‏شده آسمانى است که براى همه دنیا و به جاى عقربه ساعت‏حرکات آن را به خود مى‏گیرد که اهل هر لغت و زبانى مى‏تواند بخواند چنانکه خداوند متعال مى‏فرماید:

«هو الذی جعل الشمس ضیاء و القمر نورا و قدره منازل لتعلموا عدد السنین و الحساب ...» (3) .

«اوست که خورشید را روشنائى و ماه را نور قرار داد، و براى آن منزلگاههایى مقدر کرد تا عدد سالها و حساب [کارها] را بدانید خداوند این را جز به حق، نیافریده است ...» .

و همچنین در آیه بعدى مى‏فرماید:

«مسلما در آمد و شد شب و روز و آنچه خداوند در آسمانها و زمین آفریده، نشانه‏هائى است‏براى آنها که پرهیزکارند . .» (4) .

مى‏دانیم که آمار و ارقام و حساب و تاریخ روز و ماه و سال چه اهمیتى در زندگى بشر دارد چرا که بشر براى قراردادها و فعالیت‏هاى اجتماعى، سیاسى، تجارى و اقتصادى و کشاورزى و سایر امور زندگى نیاز به نظم دارد . و این نظم نعمتى براى بشر از طرف پروردگار است . اهمیت این نعمت وقتى روشن مى‏شود که زندگى را بدون آن بررسى نمائیم مثلا فکر کنیم که اگر خورشید شبها هم مى‏تابید، همه‏چیز در اثر گرماى حاصل از آن ذوب مى‏شد و یا اصلا نمى‏تابید همه‏چیز یخ مى‏زد و ... .

همچنین مى‏شود گفت ماه، یک تقویم طبیعى است که حتى بى‏سوادان هم از آن استفاده مى‏نمایند (چنانکه مى‏بینیم احکام شرعى هم با ماه‏هاى قمرى قابل اجرا است) در صورتى که از تقویم‏هاى ساخته و نوشته بشر فقط کسانى استفاده مى‏نمایند که سواد داشته باشند .

امام زین‏العابدین على بن الحسین علیه السلام هنگام نگاه کردن به ماه مى‏فرمود:

«ایها الخلق المطیع الدائب السریع، المتردد فی منازل التقدیر، المتصرف فی فلک‏التدبیر، آمنت‏بمن نور بک الظلم، و اوضح بک البهم، و جعلک آیة من آیات ملکه، و علامة من علامات سلطانه ... .» (5) .

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع : ensani.ir

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب