صفحه 27 ریاضی نهم مجید رضایی

صفحه 27 ریاضی نهم مجید رضاییمهدی

بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

صفحه 27 ریاضی نهم مجید رضایی را از این سایت دریافت کنید.

MajidRezaei به سایت مجید رضائی خوش آمدید

...

ریاضی نهم

آزمون های ریاضی نهم

مرور فصل های کتاب ریاضی نهم

فیلم های آموزشی فصل 8 و...

مطالب بیشتر

ریاضی هشتم

آزمون های ریاضی هشتم

مرور فصل های ریاضی هشتم

فیلم های آموزشی فصل 9 و ...

مطالب بیشتر

ریاضی هفتم

آزمون های ریاضی هفتم

مرور فصل های ریاضی هفتم

فیلم های آموزشی فصل 9 و...

مطالب بیشتر

ریاضی دهم

نمونه آزمون پایان ترم اول-شماره1

فصل اول- دنباله های حسابی

فصل اول- دنباله های هندسی

مطالب بیشتر

سی شارپ-#C

Csharp-07- ماشین حساب ساده

Csharp-06- مدیریت خطا

Csharp-05- دستورات شرطی

مطالب بیشتر

ویژوال بیسیک-VBA

VBA-15- جمع اعداد متوالی-گاوس

VBA-14- اول یا مرکب بودن یک عدد

VBA-13- دستور حلقه For

مطالب بیشتر

اکسل-Excel

Excel-16- قالب های شرطی

Excel-15- تابع Rank

Excel-14- تابع CountIFS

مطالب بیشتر

فتوشاپ

Phoshop-06 -کار با اشکال

Phoshop-05 -انواع فیلتر

Phoshop-04 - لایه متنی

مطالب بیشتر

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع مطلب : majidrezaei.ir

فیلم و جزوه های صفر تا صد ریاضی دهم

فیلم و جزوه های صفر تا صد ریاضی دهم - مجید صداقت | آلاء

صفر تا صد ریاضی دهم - مجید صداقت

فیلم ها : 71 | جزوه ها: 4

فیلم ها (71) جزوات (4)

فیلم جلسه 0 - جلسه صفر- معرفی دوره

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/9 | آلاء

جلسه صفر- معرفی دوره صفر تا صد ریاضی دهم - مجید صداقت فیلم جلسه 0 - جلسه صفر- معرفی دوره

فیلم جلسه 1 - فصل اول (قسمت اول)- معرفی مجموعه ها و بازه ها (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء

فصل اول (قسمت اول)-  معرفی مجموعه ها و بازه ها (قسمت اول) صفر تا صد ریاضی دهم - مجید صداقت فیلم جلسه 1 - فصل اول (قسمت اول)- معر

فیلم جلسه 2 - فصل اول (قسمت دوم)- معرفی مجموعه ها و بازه ها (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/9 | آلاء

فصل اول (قسمت دوم)-  معرفی مجموعه ها و بازه ها (قسمت دوم) صفر تا صد ریاضی دهم - مجید صداقت فیلم جلسه 2 - فصل اول (قسمت دوم)- معر

فیلم جلسه 3 - فصل اول (قسمت سوم)- بازه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/9 | آلاء

فصل اول (قسمت سوم)-  بازه  صفر تا صد ریاضی دهم - مجید صداقت فیلم جلسه 3 - فصل اول (قسمت سوم)- بازه

فیلم جلسه 4 - فصل اول (قسمت چهارم)- مجموعه های متناهی و نامتناهی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/9 | آلاء

فصل اول (قسمت چهارم)-  مجموعه های متناهی و نامتناهی (قسمت اول) صفر تا صد ریاضی دهم - مجید صداقت فیلم جلسه 4 - فصل اول (قسمت چهار

فیلم جلسه 5 - فصل اول (قسمت پنجم)- مجموعه های متناهی و نامتناهی (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/9 | آلاء

فصل اول (قسمت پنجم)-  مجموعه های متناهی و نامتناهی (قسمت دوم) صفر تا صد ریاضی دهم - مجید صداقت فیلم جلسه 5 - فصل اول (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 6 - فصل اول (قسمت ششم)- متمم یک مجموعه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/9 | آلاء

فصل اول (قسمت ششم)- متمم یک مجموعه  صفر تا صد ریاضی دهم - مجید صداقت فیلم جلسه 6 - فصل اول (قسمت ششم)- متمم یک مجموعه

فیلم جلسه 7 - فصل اول (قسمت هفتم)- تعداد عضوهای اجتماع دو مجموعه (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/9 | آلاء

فصل اول (قسمت هفتم)- تعداد عضوهای اجتماع دو مجموعه (قسمت اول) صفر تا صد ریاضی دهم - مجید صداقت فیلم جلسه 7 - فصل اول (قسمت هفتم)

فیلم جلسه 8 - فصل اول (قسمت هشتم)- تعداد عضوهای اجتماع دو مجموعه (قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/11 | آلاء

فصل اول (قسمت هشتم)- تعداد عضوهای اجتماع دو مجموعه (قسمت دوم) صفر تا صد ریاضی دهم - مجید صداقت فیلم جلسه 8 - فصل اول (قسمت هشتم)

فیلم جلسه 9 - فصل اول (قسمت نهم)- حل تست های کنکور سراسری

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/14 | آلاء

فصل اول (قسمت نهم)- حل تست های کنکور سراسری صفر تا صد ریاضی دهم - مجید صداقت فیلم جلسه 9 - فصل اول (قسمت نهم)- حل تست های کنکور

فیلم جلسه 10 - فصل اول (قسمت دهم)- انواع الگو

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/14 | آلاء

فصل اول (قسمت دهم)- انواع الگو صفر تا صد ریاضی دهم - مجید صداقت فیلم جلسه 10 - فصل اول (قسمت دهم)- انواع الگو

فیلم جلسه 11 - فصل اول (قسمت یازدهم)- حل تمرین و تست مبحث الگو

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/14 | آلاء

فصل اول (قسمت یازدهم)- حل تمرین و تست مبحث الگو صفر تا صد ریاضی دهم - مجید صداقت فیلم جلسه 11 - فصل اول (قسمت یازدهم)- حل تمرین

فیلم جلسه 12 - فصل اول (قسمت دوازدهم) - دنباله بازگشتی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/17 | آلاء

فصل اول (قسمت دوازدهم) - دنباله بازگشتی صفر تا صد ریاضی دهم - مجید صداقت فیلم جلسه 12 - فصل اول (قسمت دوازدهم) - دنباله بازگشتی

فیلم جلسه 13 - فصل اول (قسمت سیزدهم) - دنباله حسابی (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/9/17 | آلاء

فصل اول (قسمت سیزدهم) - دنباله حسابی (قسمت اول) صفر تا صد ریاضی دهم - مجید صداقت فیلم جلسه 13 - فصل اول (قسمت سیزدهم) - دنباله ح

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع مطلب : alaatv.com

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب