جواب فصل 3 ریاضی هفتم

جواب فصل 3 ریاضی هفتممهدی

بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

جواب فصل 3 ریاضی هفتم را از این سایت دریافت کنید.

سوالات فصل سوم ریاضی هفتم با جواب – تمرین های صفحه ۲۸ . ۲۹ . ۳۰ . ۳۱ . ۳۲ . ۳۳ . ۳۴ . ۳۵ . ۳۶ . ۳۷ . ۳۸ . ۳۸ . ۳۹ . ۴۰ فصل ۳ ریاضی کلاس هفتم • منوجانی دانلود کتاب

سوالات فصل سوم ریاضی هفتم با جواب – تمرین های صفحه ۲۸ . ۲۹ . ۳۰ . ۳۱ . ۳۲ . ۳۳ . ۳۴ . ۳۵ . ۳۶ . ۳۷ . ۳۸ . ۳۸ . ۳۹ . ۴۰ فصل ۳ ریاضی کلاس هفتم گام به گام فصل سوم ریاضی کلاس هفتم جواب سوالات و حل …

ریاضی هفتم

سوالات فصل سوم ریاضی هفتم با جواب – تمرین های صفحه ۲۸ . ۲۹ . ۳۰ . ۳۱ . ۳۲ . ۳۳ . ۳۴ . ۳۵ . ۳۶ . ۳۷ . ۳۸ . ۳۸ . ۳۹ . ۴۰ فصل ۳ ریاضی کلاس هفتم

سوالات فصل سوم ریاضی هفتم با جواب – تمرین های صفحه ۲۸ . ۲۹ . ۳۰ . ۳۱ . ۳۲ . ۳۳ . ۳۴ . ۳۵ . ۳۶ . ۳۷ . ۳۸ . ۳۸ . ۳۹ . ۴۰ فصل ۳ ریاضی کلاس هفتم گام به گام فصل ۳ ریاضی هفتم

سوالات فصل سوم ریاضی هفتم با جواب – تمرین های صفحه ۲۸ . ۲۹ . ۳۰ فصل ۳ ریاضی کلاس هفتم

سوالات فصل سوم ریاضی هفتم با جواب – تمرین های صفحه ۲۸ . ۲۹ . ۳۰ . ۳۱ . ۳۲ . ۳۳ . ۳۴ . ۳۵ . ۳۶ . ۳۷ . ۳۸ . ۳۸ . ۳۹ . ۴۰ فصل ۳ ریاضی کلاس هفتم گام به گام فصل سوم ریاضی کلاس هفتم جواب سوالات و حل کتاب ریاضی پایه هفتم درسنامه آموزشی پاسخ به فصل به فصل صفحه به صفحه ریاضی هفتم در این مقاله در سایت منوجانی با کاربران پایه هفتمی همراه هستیم .

مطالب پیشنهادی کتاب های علوم غریبه

این جواب سوالات فصل سوم کتاب ریاضی پایه هفتم شامل

جواب فعالیت ها فصل سوم ریاضی هفتم

جواب کار در کلاس فصل ۳ ریاضی هفتم

جواب حل تمرین فصل سوم ریاضی هفتم

جواب مرور فصل ۲ ریاضی هفتم

جواب تمرین‌های ترکیبی فصل سوم ریاضی هفتم

جواب سوالات آموزشی و درسنامه فصل ۳ : که قرار است برای شما قرار دهیم شامل چه درس هایی از پایه هفتم است :

جواب سوالات درس ۱ ریاضی هفتم الگوهای عددی با پاسخ

جواب سوالات درس ۲ ریاضی هفتم عبارت‌های جبری با پاسخ

جواب سوالات درس ۳ ریاضی هفتم مقدار عددی یک عبارت جبری با پاسخ

جواب سوالات درس ۴ ریاضی هفتم معادله با پاسخ

در این موضوع از گام به گام فصل سوم ریاضی هفتم ما صفحه به صفحه از درس ها جواب سوالات ریاضی پایه هفتم را قرار خواهیم داد که این صفحات شامل :

جواب فعالیت صفحه ۲۸ ریاضی هفتم

جواب کار در کلاس صفحه ۲۹ ریاضی هفتم

جواب فعالیت صفحه ۲۹ ریاضی هفتم

جواب تمرین صفحه ۳۰ ریاضی هفتم

جواب فعالیت صفحه ۳۱ ریاضی هفتم

جواب فعالیت صفحه ۳۲ ریاضی هفتم

جواب کار در کلاس صفحه ۳۳ ریاضی هفتم

جواب تمرین صفحه ۳۳ ریاضی هفتم

جواب فعالیت صفحه ۳۴ ریاضی هفتم

جواب کار در کلاس صفحه ۳۵ ریاضی هفتم

جواب فعالیت صفحه ۳۵ ریاضی هفتم

جواب تمرین صفحه ۳۶ ریاضی هفتم

جواب فعالیت صفحه ۳۷ ریاضی هفتم

جواب کار در کلاس صفحه ۳۷ ریاضی هفتم

جواب فعالیت صفحه ۳۸ ریاضی هفتم

جواب کار در کلاس صفحه ۳۸ ریاضی هفتم

جواب فعالیت صفحه ۳۹ ریاضی هفتم

جواب تمرین صفحه ۳۹ ریاضی هفتم

جواب مرور فصل 3 صفحه ۴۰ ریاضی هفتم

جواب تمرین‌های ترکیبی صفحه ۴۰ ریاضی هفتم

جواب سوالات درس اول الگوهای عددی فصل سوم ریاضی هفتم با پاسخ

کتاب ریاضی گام به گام ریاضی هفتم جواب سوالات و حل فصل سوم جبر و معادله درس الگوهای عددی شامل چه صفحاتی از فصل سوم کتاب ریاضی کلاس هفتم میباشد؟

صفحه ۲۸ ریاضی هفتم صفحه ۲۹ ریاضی هفتم صفحه ۳۰ ریاضی هفتم

گام به گام فصل سوم ریاضی هفتم با جواب صفحه ۲۸ . ۲۹ . ۳۰

جواب فعالیت صفحه ۲۸ ریاضی هفتم

باز هم یک سوال دیگر از گام به گام فصل سوم ریاضی هفتم صفحه ۲۸ که پاسخ این صفحه را برای شما حل کرده ایم در سایت منوجانی و صفحه های دیگر از کتاب ریاضی هفتم فصل ۳ را در قسمتهای زیر برای شما فراهم کرده ایم.

1- یک تشک کشتی به شکل مربّع است. جدول زیر را کامل کنید.

4 × یک ضلع = محیط مربع

2- اکنون با توجّه به شکل‌های زیر و الگویی که مشاهده می‌کنید، ابتدا شکل پنجم و ششم را رسم و سپس جدول را کامل کنید.

= ۲ × ۴ − ۱ =۲×۴−۱ تعداد دایره = ۲ × ۳ − ۱ =۲×۳−۱ تعداد دایره = ۲ × ۵ − ۱ =۲×۵−۱ تعداد دایره

3- شکل‌های زیر با چوب کبریت درست شده‌اند و به همین ترتیب ادامه پیدا می‌کنند. با توجّه به آنها جدول را کامل کنید. ابتدا شکل‌های چهارم و پنجم را رسم کنید.

با توجّه به الگویی که در جدول مشاهده می‌کنید، توضیح دهید چه رابطه‌ای بین شمارهٔ شکل و تعداد چوب کبریت‌ها وجود دارد؟

شماره شکل ضرب در عدد 2 به اضافه‌ی عدد یک

شکل n‌ام چند چوب کبریت خواهد داشت؟ تعداد چوب کبریت‌ها را بر حسب n بنویسید.

۲ × n + ۱ ۲×n+۱

حال با توجّه به رابطه‌ای که به دست آوردید، تعداد چوب کبریت‌های شکل بیستم را پیدا کنید.

۲ × ۲ ۰ + ۱ = ۴ ۱ ۲×۲۰+۱=۴۱

در فعالیت بالا، محیط یک مربع به ضلع a، برابر با

۴ × a = ۴ a ۴×a=۴a

است. حرف a یک متغیّر نامیده می‌شود. در جبر، متغیّرها، نمادهایی برای بیان عددهای نامعلوم یا مقادیر غیرمشخص‌اند.

جواب کار در کلاس صفحه ۲۹ ریاضی هفتم

باز هم یک سوال دیگر از گام به گام فصل سوم ریاضی هفتم صفحه ۲۹ که پاسخ این صفحه را برای شما حل کرده ایم در سایت منوجانی و صفحه های دیگر از کتاب ریاضی هفتم فصل ۳ را در قسمتهای زیر برای شما فراهم کرده ایم.

1- در دبستان با محیط و مساحت دایره آشنا شده‌اید. محیط و مساحت دایره را با استفاده از متغیّرها نشان دهید.

S = ۳ / ۱ ۴ × r × r S=۳/۱۴×r×r مساحت p = ( r + r )

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع مطلب : manujani.ir

گام به گام فصل 3 ریاضی هفتم

گام به گام فصل 3 ریاضی هفتم شامل جواب تمام صفحه ها و سوالات فصل 3 ریاضی هفتم

گام به گام فصل 3 ریاضی هفتم

حل تمرین فصل درس مورد نظر خود را انتخاب کنید

حل فعالیت صفحه 28 ریاضی هفتم

مبحث: الگوهای عددی گام به گام ریاضی هفتم - حل تمرین ها فعالیت ها و کاردرکلاس

حل کاردرکلاس صفحه 29 ریاضی هفتم

مبحث الگوهای عددی گام به گام ریاضی هفتم - حل تمرین ها فعالیت ها و کاردرکلاس

حل تمرین صفحه 46 ریاضی هفتم

مبحث: الگوهای عددی گام به گام ریاضی هفتم - حل تمرین ها فعالیت ها و کاردرکلاس

حل فعالیت صفحه 31 ریاضی هفتم

مبحث: عبارتهای جبری گام به گام ریاضی هفتم - حل تمرین ها فعالیت ها و کاردرکلاس

حل فعالیت صفحه 32 ریاضی هفتم

مبحث: عبارتهای جبری گام به گام ریاضی هفتم - حل تمرین ها فعالیت ها و کاردرکلاس

حل تمرین صفحه 33 ریاضی هفتم

مبحث: عبارتهای جبری گام به گام ریاضی هفتم - حل تمرین ها فعالیت ها و کاردرکلاس

حل فعالیت صفحه 34 ریاضی هفتم

مبحث: مقدا عددی یک عبارت جبری گام به گام ریاضی هفتم - حل تمرین ها فعالیت ها

حل کاردرکلاس صفحه 35 ریاضی هفتم

مبحث: مقدار عددی یک عبارت جبری گام به گام ریاضی هفتم - حل تمرین ها فعالیت ها

حل تمرین صفحه 36 ریاضی هفتم

مبحث:مقدار عددی یک عبارت جبری گام به گام ریاضی هفتم - حل تمرین ها فعالیت ها

حل فعالیت صفحه 37 ریاضی هفتم

مبحث: معادله گام به گام ریاضی هفتم - حل تمرین ها فعالیت ها و کاردرکلاس های فصل

حل فعالیت صفحه 38 ریاضی هفتم

مبحث: معادله گام به گام ریاضی هفتم - حل تمرین ها فعالیت ها و کاردرکلاس های فصل

حل تمرین صفحه 39 ریاضی هفتم

مبحث: معادله گام به گام ریاضی هفتم - حل تمرین ها فعالیت ها و کاردرکلاس های فصل

حل تمرینهای ترکیبی ریاضی هفتم

جمع بندی فصل گام به گام ریاضی هفتم - حل تمرین ها فعالیت ها و کاردرکلاس های فصل

دیگر محتواهای این درس

ویدئو ریاضی هفتم جزوه ریاضی هفتم

نمونه سوال ریاضی هفتم

آزمون انلاین ریاضی هفتم

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع مطلب : paadars.com

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب