معنی درس دوستی و مشاوره فارسی پایه ششممهدی

بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

معنی درس دوستی و مشاوره فارسی پایه ششم را از این سایت دریافت کنید.

معنی درس دوستی و مشاوره با آرایه ها و معنی کلمات

می‌توانید معنی درس دوستی و مشاوره را که در کتاب فارسی ششم آمده با آرایه های ادبی درس دوستی و مشاوره و معنی کلمات آن ها بخوانید.

ستاره » محتوای کمک درسی » پایه ششم » فارسی پایه ششم » معنی درس دوستی و مشاوره با آرایه ها و معنی کلمات

معنی درس دوستی و مشاوره با آرایه ها و معنی کلمات

معنی درس دوستی و مشاوره مربوط به کتاب فارسی ششم دبستان بوده و از دو کتاب قابوس نامه و سیاست نامه برگرفته شده است.

آخرین به روز رسانی: آبان 11, 1400

ستاره | سرویس محتوای کمک درسی – درس هفتم فارسی ششم دبستان، دو متن از قابوسنامه (درباره آداب دوستی) و سیاست نامه (درباره مشورت کردن)  است. معنی درس دوستی و مشاوره را با معنی کلمات و آرایه های ادبی آن بخوانید.

معنی درس دوستی و مشاوره

معنی درس دوستی و مشاوره پایه ششم

دوستی

بدان، ای پسر که مردمان تا زنده اند از دوستان ناگزیرند که مرد اگر بی برادر باشد به که بی دوست؛ از آنکه حکیمی را پرسیدند که دوست بهتر یا برادر؟ گفت: برادر نیز، دوست به.

آگاه باش که انسان تا زمانی که زنده است ناچار است که با مردم دوست باشد و دوستانی داشته باشد که اگر یک انسان بی قوم و خویش و برادر باشد بهتر از این است که هیچ دوستی نداشته باشد. چنانکه از حکیمی پرسیدند که دوست بهتر است یا بردار؟ پاسخ داد: برادر هم اگر با آدم «دوست» باشد خیلی بهتر می‌شود.

نکته دستوری: در دستور زبان فارسی کهن، هرگاه حرف (که) پس از صفت تفضیلی (به = بهتر) بیاید به معنای حرف اضافه (از) به کار می رود. بنابراین (بِه که) یعنی بهتر از. / «را» در حکیمی را پرسیدند به معنی «از» => از حکیمی پرسیدند.آرایه های  ادبی: تکرار «برادر» و «دوست» / واج آرایی حرف «ب»پس به کار دوستان اندیشه کن و دوستی ایشان به مردمی و احسان، تازه دار و چون دوست نو گیری، پشت بر دوستان کهن، مکن. دوست، همی طلب و دوستان کهن را بر جای همی دار تا همیشه بسیار دوست داشته باشی و دیگر با مردمانی که با تو به راه دوستی روند و «نیم دوست» باشند، نیکویی و سازگاری کن و در هر نیک و بد به ایشان مشفق باش تا چون از تو مردی بینید، دوست یک‌دل شوند.

پس به فکر دوستان خود باش و دوستی‌ات را با آنها با مردم‌داری و انسانیت و خوبی همواره نو و تازه کن و زمانی که با فردجدیدی دوست شدی، دوستان قدیمی را از یاد نبر و رابطه خود را با آنها قطع نکن. همواره با مردم تازه دوست شو و دوستان قدیمی را هم برای خودت نگه دار تا همیشه دوستان بسیاری داشته باشی و هچمنین با کسانی که دوستی مختصری داری (صمیمی نیستی) با نیکویی رفتار کن و در هر پیش‌آمد خوب و بد نسبت به آنها مهربان باش تا زمانی که این رفتارها را از تو می‌بینند در دوستی با تو صمیمی شوند.

آرایه های  ادبی: پشت کردن به کسی: کنایه از ترک کردن و بی توجهی به او / ن.، کهن: تضاد / بر جای دار: کنایه از نگه داشتن / راه دوستی: اضافه تشبیهی / نیک و بد:‌تضاد / دوست یکدل: کنایه از دوست صمیمی

«عنصرالمعالی کیکاووس، قابوس نامه»

معنی لغات درس دوستی:

ناگزیر : ناچار حکیم : دانشمند بِه : بهتر مردمی : انسانیّت احسان : نیکی کهن : قدیمی طلب : درخواست

همی طلب : انتخاب کن – بگیر – درخواست کن

سازگاری : سازش

مشفق : دلسوز – مهربان

با تو نیم دوست باشند : با تو کمی دوست باشند

یکدل : صمیمی

مشاوره

معنی درس دوستی و مشاوره پایه ششم

مشاورت کردن در کارها از قوی رایی مردم باشد و از تمام عقلی و پیش بینی؛ چه هر کس را دانشی باشد و هر یکی چیزی داند؛ یکی بیشتر و یکی کمتر و یکی دانشی دارد و هرگز کار نبسته است و نیازموده و یکی همان دانش داند و کار بسته است و آزموده؛ مَثَلِ این، چنان باشد که یکی باشد که بسیار سفرها کرده باشد و جهان بسیار دیده و سرد و گرم چشیده و در میان کار ها بوده با آن کس برابر نتوان کرد که هرگز سفر نکرده باشد و ولایت ها ندیده و از این رو، گفته اند: «تدبیر با دانایان و پیروان و جهان دیدگان باید کرد».

مشورت در کارها نشان هوشمندی و عاقل بودن و آینده نگری است؛ چرا که هرکس دانشی دارد و چیزی بلد است؛ بعضی‌ها بیشتر می‌دانند و بعضی‌ها کمتر بعضی‌ها دانشی دارند و هرگز از آن استفاده نکرده اند و آن را امتحان نکرده اند و بعضی های دیگر همان دانش را دارند و از آن استفاده نیز کرده اند و آن را امتحان نیز کرده اند.

مثلاً کسی که سفر ها زیادی کرده باشد و دنیا را دیده باشد و سرد و گرم روزگار را چشیده باشد و کار های بسیاری را تجربه کرده باشد با کسی که هرگز سفر نکرده باشد و شهرهای مختلف را ندیده باشد نمی تواند یکسان باشد. به همین دلیل گفته اند: «برای چاره اندیشی باید با دانایان و کهن سالان و افراد با تجربه مشورت کرد.»

آرایه های  ادبی: کار نبستن: کنایه از عمل نکردن، استفاده نکردن /  سرد و گرم چشیدن: کنایه از تجربه زیاد کسب کردن / در میان کارها بودن: کنایه از تجربه کارها و موقعیت های مختلف را داشتن، انجام کارهای مختلف / جهان دیده: کنایه از انسان های با تجربه و داناو نیز یکی را خاطر تیز تر باشد و در کارها زودتر تواند دید و یکی کُند فهم باشد. و تدبیر ده تنه چون زور ده مرده باشد.

و همچنین یکی هوش بیشتری دارد و نتیجه کار ها را زودتر می تواند پیش بینی کند و یکی هوش کمتری دارد و این توانایی را ندارد، همانطور که زور ده نفر از روز یک نفر بیشتر است فکر و اندیشه ده نفر هم از فکر و اندیشه یک نفر قوی تر است .

آرایه های  ادبی: تیز بودن: کنایه از باهوش بودن / دیدن در اینجا: کنایه از فهمیدن / تدبیر ده تنه چون زور ده مرده باشد: ارسال المثلهمه‌ی جهانیان متفق اند که هیچ آفریده، داناتر از پیغامبر (ص) نبوده است و با این همه فضیلت معجزات که او را بود، خدای (تعالی) او را می‌فرماید: «و شاورهم فی الامر» یا محمد چون کاری کنی و یا مهمی تو را پیش آید با یاران خویش تدبیر کن.

همه جهانیان در این موضوع هم‌عقیده هستندکه هیچ آفریده ای در دنیا داناتر و عاقل تر از پیامبر (ص) نبوده است؛ با اینهمه خردمندی و معجزه ها که پیامبر داشت، خدای بلند مرتبه به او می‌فرماید: «در کار ها با آنان مشورت کن»، ای محمّد زمانی که می خواهی کاری را انجام بدهی و یا مسئله مهّمی پیش آمد با مشورت با یاران خودت چاره اندیشی کن برای آن کار.

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع : setare.com

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب