ریاضی هشتم صفحه 37 با جواب

ریاضی هشتم صفحه 37 با جوابمهدی

بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

ریاضی هشتم صفحه 37 با جواب را از این سایت دریافت کنید.

جواب صفحه 37 ریاضی هشتم

در این نوشته با جواب صفحه 37 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

دقیقه مطالعه

در این نوشته با جواب صفحه 37 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 37 ریاضی هشتم

جواب کاردرکلاس صفحه ۳۷ ریاضی هشتم

1- الف) یک مثلث متساوی الساقین بکشید؛ طوری که پاره خط AB قاعده آن باشد. پاسخ خود را با پاسخ‌های دوستانتان مقایسه کنید.ب) خط تقارن مثلث را رسم کنید.ج) آیا دو زاویهٔ مجاور قاعده با هم برابرند؟

بله

د) آیا خط تقارن‌، عمود منصّف قاعده و نیمساز زاویهٔ مقابل آن است؟

بله، باهم مساویند

جواب صفحه 37 ریاضی هشتم

2- متوازی الاضلاعی رسم کنید که نقاط B ،A و C سه تا از رأس‌های آن باشند.پاسخ خود را با پاسخ‌های دوستانتان مقایسه کنید.

جواب صفحه 37 ریاضی هشتم

برای این سؤال چند پاسخ مختلف می‌توانید پیدا کنید؟

سه تا

جواب تمرین صفحه ۳۷ ریاضی هشتم

1- در هر قسمت، اندازهٔ زاویهٔ مجهول را پیدا کنید.الف)

x=۱۴۸° ب)

x=۱۲۵° و y=۱۲۵° ج)

x=۱۲۰° د)

y=۹۵°

2- مانند نمونه با تشکیل معادله، مقدار x را پیدا کنید.

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع مطلب : haladars.ir

گام به گام فصل3 ریاضی هشتم

گام به گام فصل3 ریاضی هشتم شامل جواب تمام صفحه ها و سوالات فصل3 ریاضی هشتم

گام به گام فصل3 ریاضی هشتم

حل تمرین فصل درس مورد نظر خود را انتخاب کنید

حل فعالیت و کار در کلاس صفحه 30 ریاضی هشتم

پاسخ فعالیت های ، جوابکاردرکلاسها و حل تمرین های ریاضی هشتم فصل 3

حل فعالیت صفحه 31 ریاضی هشتم

گام به گام ریاضی هشتم - فصل سوم پاسخ فعالیت های ، جوابکاردرکلاسها و حل تمرین

ادامه حل فعالیت صفحه 31

گام به گام ریاضی هشتم - فصل سوم پاسخ فعالیت های ، جوابکاردرکلاسها و حل تمرین

حل کاردرکلاس و تمرین صفحه 33 ریاضی هشتم

گام به گام ریاضی هشتم - فصل سوم پاسخ فعالیت های ، جوابکاردرکلاسها و حل تمرین

حل فعالیت صفحه 34 ریاضی هشتم

حل تمرین ریاضی هشتم - فصل سوم پاسخ فعالیت های ، جوابکاردرکلاسها و حل تمرین

حل کار در کلاس صفحه 35 ریاضی هشتم

حل تمرین ریاضی هشتم - فصل سوم پاسخ فعالیت های ، جوابکاردرکلاسها و حل تمرین

حل فعالیت صفحه 35 و 36 ریاضی هشتم

گام به گام ریاضی هشتم - فصل سوم پاسخ فعالیت های ، جوابکاردرکلاسها و حل تمرین

حل کار در کلاس و تمرین صفحه 37

حل تمرین ریاضی هشتم - فصل سوم

حل فعالیت صفحه 38 ریاضی هشتم

گام به گام ریاضی هشتم - فصل سوم پاسخ فعالیت های ، جوابکاردرکلاسها و حل تمرین

حل فعالیت و کار در کلاس صفحه 39 ریاضی هشتم

گام به گام ریاضی هشتم - فصل سوم پاسخ فعالیت های ، جوابکاردرکلاسها و حل تمرین

حل کار در کلاس صفحه 40 ریاضی هشتم

گام به گام ریاضی هشتم - فصل سوم پاسخ فعالیت های ، جواب کاردرکلاسها و حل تمرین

حل تمرین صفحه 41 ریاضی هشتم

گام به گام ریاضی هشتم - فصل سوم پاسخ فعالیت های ، جواب کاردرکلاسها و حل تمرین

حل فعالیت و کار در کلاس صفحه 42 ریاضی هشتم

گام به گام ریاضی هشتم - فصل سوم پاسخ فعالیت های ، جواب کاردرکلاسها و حل تمرین

حل فعالیت صفحه 43 ریاضی هشتم

گام به گام فصل 5 ریاضی هشتم پاسخ فعالیت های ، جواب کاردرکلاسها و حل تمرین های

حل کار در کلاس صفحه 44 ریاضی هشتم

گام به گام فصل 5 ریاضی هشتم پاسخ فعالیت های ، جواب کاردرکلاسها و حل تمرین های

حل تمرین صفحه 45 ریاضی هشتم

گام به گام فصل 3 ریاضی هشتم پاسخ فعالیت های ، جواب کاردرکلاسها و حل تمرین های

حل فعالیت صفحه 46 ریاضی هشتم

گام به گام فصل 3 ریاضی هشتم پاسخ فعالیت های ، جواب کاردرکلاسها و حل تمرین های

حل فعالیت صفحه 47 ریاضی هشتم

گام به گام فصل 47 ریاضی هشتم پاسخ فعالیت های ، جواب کاردرکلاسها و حل تمرین های

حل فعالیت صفحه 48 ریاضی هشتم

گام به گام فصل 3 ریاضی هشتم پاسخ فعالیت های ، جواب کاردرکلاسها و حل تمرین های

حل کار در کلاس وتمرین صفحه 49 ریاضی هشتم

گام به گام فصل 3 ریاضی هشتم پاسخ فعالیت های ، جواب کاردرکلاسها و حل تمرین های

حل تمرین های ترکیبی ریاضی هشتم

گام به گام فصل 3 ریاضی هشتم پاسخ فعالیت های ، جواب کاردرکلاسها و حل تمرین های

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع مطلب : paadars.com

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب