ایمپلنت جدید مغزی کلمات را بطور مستقیم از فکر افراد «می‌خواند»یک دستگاه جدید از طریق ایمپلنت مغزی سیگنال‌های عصبی افراد معلول و ناتوان از سخن گفتن را بطور مستقیم به متن و گفتار تبدیل می‌کند؛ فقط کافی است که شخص روی هر کلمه فکر کند....

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب