ریاضی ص 21

ریاضی ص 21مهدی

بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

ریاضی ص 21 را از این سایت دریافت کنید.

جواب تمرین صفحه 21 ریاضی دهم انسانی

در این نوشته با جواب تمرین صفحه 21 ریاضی دهم انسانی همراه شما هستیم.

دقیقه مطالعه

در این نوشته با جواب تمرین صفحه 21 ریاضی دهم انسانی همراه شما هستیم.

جواب تمرین صفحه 21 ریاضی دهم انسانی

جواب تمرین صفحه 21 ریاضی دهم انسانی

2- از مربعی به ضلع 6cm سه شکل زیر بریده شده است. مساحت باقی‌ماندهٔ  24cm2 است. طول ضلع کوچک بریده شده چقدر است؟

جواب تمرین صفحه 21 ریاضی دهم انسانی

3- معادلهٔ درجه دومی بنویسید که x=2 و x=-3 جواب‌های آن باشد.4- معادلهٔ درجه دومی بنویسید که x=1 ریشهٔ مضاعف آن باشد.

جواب تمرین صفحه 21 ریاضی دهم انسانی

5- در معادلهٔ k=(x-1)2

الف) جواب این معادله را در صورت وجود به‌ازای k=2 ,k=4, k=-9 به‌دست آورید.

ب) به‌ازای چه مقادیری از k معادله ریشهٔ مضاعف دارد؟

پ) به‌ازای چه مقادیری از k معادله دو ریشهٔ حقیقی دارد؟

ت) به‌ازای چه مقادیری از k معادله ریشهٔ حقیقی ندارد؟

6- برای ساخت تابلوی راهنمایی «یک‌طرفه» روی یک پل، مطابق شکل زیر از برچسب‌های آبی و سفید استفاده می‌شود. هزینهٔ 1cm2 برچسب سفید 30 تومان و هزینهٔ 1cm2 برچسب آبی 10 تومان است. مجموع هزینهٔ برچسب‌های سفید و آبی 27000 تومان شده است.

جواب تمرین صفحه 21 ریاضی دهم انسانی

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع مطلب : haladars.ir

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب