آسان ترین راه تشخیص یکنواخت بودن و نبودن یک مخلوط مایع در مایع چیستمهدی

بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

آسان ترین راه تشخیص یکنواخت بودن و نبودن یک مخلوط مایع در مایع چیست را از سایت تکست لس دریافت کنید.

درس مخلوط ها به همراه سوال مطا لعه کن دخترم

برای دیدن نمونه سوالات درس مخلوط ها برو به ادامه مطلب

کلاس کوشای مصلحیان

درس مخلوط ها به همراه سوال مطا لعه کن دخترم

نمونه سوالات درس پنجم علوم چهارم دبستان ( 5)

درس پنجم ( مخلوط ها )

مفاهیم درس

- مخلوط : اگر دو یا چند چیز را روی هم ریخته و زیر و رو کنیم طوری که هر ماده خاصیت های خود را حفظ کند

و در هم ناپدید نشوند به آن مخلوط می گویند . مانند مخلوط نخود و کشمش

- محلول : هر گاه دو یا چند ماده طوری با هم مخلوط شده که در هم ناپدید شوند

یک مخلوط یکنواخت به نام محلول به دست می آید . مانند محلول شکر و آب

- انواع محلول : محلول جامد در مایع مانند شکر در آب ، نبات در چای ، محلول مایع در مایع مانند اب و الکل ، سرکه و آب

- حلال و حل شونده : به ماده ای که ماده ی دیگر را در خود حل کند حلال می گویند

و به ماده ای که در ماده دیگر حل شده و در آن ناپدپد شود حل شونده می گویند

مانند محلول نبات و چای که نبات حل شونده و چای حلال است .

- راه جدا سازی مخلوط ها : با استفاده از الک ، استفاده از آهن ربا

و از راه ته نشین شدن می توانیم مخلوط ها را جدا کنیم .

- مخلوط هوا : هوا مخلوطی از چند نوع گاز است که مهم ترین آن ها گاز اکسیژن است .

- شن در آب ، مخلوط جامد در مایع است .

- شکر در آب ، محلول جامد در مایع است و محلول الکل در آب ،

محلول مایع در مایع است و محلول نوشابه گاز دار یک محلول گاز در مایع است .

- همه ی مخلوط ها محلول نیستند ولی همه ی محلول مخلوط هستند .

- یکی از راههای شناخت یک محلول این است که مدتی آن را

بی حرکت در جایی قرار دهیم اگر ته نشین شد مخلوط است .

- یکی از راههای تهیه آب آشامیدنی از آب شور این است که آب شور را بجوشانیم

و بخار آن را سرد کنیم آب به دست آمده شیرین خواهد بود .

درس پنجم ( مخلوط ها ) علوم چهارم

سوالات تشریحی

1 – مهم ترین گاز در هوا را نام ببرید . هوامخلوط است یامحلول ؟

2 – محلول را تعریف کنید . دو نمونه مثال بزنید .

3 – یکی از راه هایی که می توانیم بفهمیم ، آیا یک مخلوط ، محلول است یا نه ، این است که آن را مدتی در یک جا ، بی حرکت قرار دهیم آیا می دانید چرا ؟

4 – آیا همه ی مخلوط ها ، محلول هستند ؟ با مثال توضیح دهید .

5 – برای تهیه ی آب آشامیدنی از آب شور چه راهی را پیشنهاد می دهید .

6 – آیا نوشابه ی گاز دار یک مخلوط است ؟

7 - مخلوط های زیر چه نوع محلول هایی هستند ؟

الکل در آب = ( ................... )

نمک در آب = ( .................. )

اکسیژن در آب = ( ................. )

نوشابه ی گاز دار = ( ................. )

8 – مخلوط را تعریف کنید و دو مثال بزنید .

9 – معروف ترین حلال چه نام دارد ؟

10 – برای جدا کردن شن از براده های آهن چه راهی بهتر است ؟

11 – مهسا دو لیوان آب داشت . در یکی از آن ها مقداری آب لیمو و در دیگری مقداری روغن ریخت . چه تفاوتهایی را در آن ها مشاهده کرد ؟

12 – مخلوط شن و آب و نمک را چگونه از یکدیگر جدا سازیم ؟

13 – تفاوت مخلوط با محلول را بنویسید .

14 – مخلوط یک ماده ی جامد و یک ماده ی مایع را مثال بزنید و طرز جدا کردن ان را بنویسید .

15 – یکی از راه های که می توان فهمید ماده ای مخلوط است یا محلول را بنویسید .

16 – در یک محلول آب شیرین ، آیا مزه ی سطح مایع با ته مایع با هم فرق دارد ؟ چرا ؟

17 – قطره چکانی را از آب شور پر کردیم و در داخل لیوان آبی قرار دادیم بعد از مدتی آب لیوان را چشیدیم . دلیل شوری آب لیوان چیست ؟

سوالات تکمیلی

18 – نوشابه ی گاز دار یک محلول گاز در .............. است .

19 – هوا مخلوطی از چند گاز است که مهم ترین آن ها گاز ................. است .

20 – در محلول شکر در آب به ............... ماده ی حل شونده می گویند .

21 – محلول سرکه در آب یک محلول مایع در .................. است .

22 – در آب شور دریا به نمک ماده ی .......... و به آب ماده ی حل کننده یا .............. می گویند .

23 – در محلول ، ماده ی حل کننده را ، ............. می گویند .

24 – در شربت آبلیمو آب ........... و شکر ............ است .

25 – در آب شور دریا به نمک ، حل شونده و به آب ، .......... است .

26 – هوا یه ماده ی ........ است .

27 – محلول از دو قسمت ...... و ..... تشکیل شده است .

سوالات چهار گزینه ای

28 – کدام یک از مخلوط های زیر محلول است ؟

الف ) آب و شن ب ) آب و براده ی آهن

ج ) آب و نمک د ) نشاسته و آب

29 – کدام یک از مخلوط های زیر مایع در مایع نیست ؟

الف ) سرکه در آب ب ) خاک در آب

ج ) الکل در آب د ) روغن در آب

30 – اگر در یک لیوان آب ، یک حبه قند بیندازیم و هم بزنیم در این محلول ، به آب چه می گویند ؟

الف ) محلول ب ) حلال

ج ) مخلوط د ) حل شونده

31 – بهترین راهی که می توانیم بفهمیم یک مخلوط ، محلول است یا نه چیست ؟

الف ) جوشانیدن ب ) از صافی رد کردن

ج ) بی حرکت در جایی قرار دادن د ) به هم زدن

32 – آب شور دریا ، چه نوع محلولی است ؟

الف ) جامد در مایع ب ) جامد در جامد

ج ) مایع در مایع د ) گاز در مایع

33 – اگر در یک لیوان آب یک حبه قند بیندازیم و هم بزنیم ، در این حالت به قند چه می گویند ؟

الف ) محلول ب ) حل شونده

ج ) مخلوط د ) حلال

34 – در محلول آب و قند ، هر کدام از مواد آب و قند چه هستند ؟

الف ) حل شونده – حل کننده ب ) حل کننده – حلال

ج ) حلال – حل شونده د ) حل شونده – حل شونده

35 – کدام مورد مخلوط است ؟

الف ) نمک در آب ب ) الکل در آب

ج ) نشاسته در آب د ) سرکه در آب

سوالات صحیح و غلط

جمله ی صحیح یا غلط را با علامت ( × ) مشخص کنید .

36 – در یک ماده ی مخلوط رنگ و بو و مزه ی مواد تغییر می کند .

ص غ

37 – در آب دریا ، آب ماده ی حل شونده و نمک حلال است .

ص غ

38 – شن در آب یک محلول است .

ص غ

کلاس کوشای مصلحیان درس مخلوط ها به همراه سوال مطا لعه کن دخترم نمونه سوالات درس پنجم علوم چهارم دبستان ( 5)   درس پنجم ( مخلوط ها ) مفاهیم درس - مخلوط : اگر دو یا چند چیز را روی هم ریخته و زیر و رو کنیم طوری که هر ماده خاصیت های خود را حفظ کند و در هم ناپدید نشوند به آن مخلوط می گویند . مانند مخلوط نخود و کشمش - محلول : هر گاه دو یا چند ماده طوری با هم مخلوط شده که در هم ناپدید شوند یک مخلوط یکنواخت به نام محلول به دست می آید . مانند محلول شکر و آب - انواع محلول : محلول جامد در مایع مانند شکر در آب ، نبات در چای ، محلول مایع در مایع مانند اب و الکل ، سرکه و آب - حلال و حل شونده : به ماده ای که ماده ی دیگر را در خود حل کند حلال می گویند و به ماده ای که در ماده دیگر حل شده و در آن ناپدپد شود حل شونده می گویند مانند محلول نبات و چای که نبات حل شونده و چای حلال است . - راه جدا سازی مخلوط ها : با استفاده از الک ، استفاده از آهن ربا و از راه ته نشین شدن می توانیم مخلوط ها را جدا کنیم . - مخلوط هوا : هوا مخلوطی از چند نوع گاز است که مهم ترین آن ها گاز اکسیژن است . - شن در آب ، مخلوط جامد در مایع است . - شکر در آب ، محلول جامد در مایع است و محلول الکل در آب ، محلول مایع در مایع است و محلول نوشابه گاز دار یک محلول گاز در مایع است . - همه ی مخلوط ها محلول نیستند ولی همه ی محلول مخلوط هستند . - یکی از راههای شناخت یک محلول این است که مدتی آن را بی حرکت در جایی قرار دهیم اگر ته نشین شد مخلوط است . - یکی از راههای تهیه آب آشامیدنی از آب شور این است که آب شور را بجوشانیم و بخار آن را سرد کنیم آب به دست آمده شیرین خواهد بود . درس پنجم ( مخلوط ها ) علوم چهارم سوالات تشریحی 1 – مهم ترین گاز در هوا را نام ببرید . هوامخلوط است یامحلول ؟ 2 – محلول را تعریف کنید . دو نمونه مثال بزنید . 3 – یکی از راه هایی که می توانیم بفهمیم ، آیا یک مخلوط ، محلول است یا نه ، این است که آن را مدتی در یک جا ، بی حرکت قرار دهیم آیا می دانید چرا ؟ 4 – آیا همه ی مخلوط ها ، محلول هستند ؟ با مثال توضیح دهید . 5 – برای تهیه ی آب آشامیدنی از آب شور چه راهی را پیشنهاد می دهید . 6 – آیا نوشابه ی گاز دار یک مخلوط است ؟ 7 - مخلوط های زیر چه نوع محلول هایی هستند ؟ الکل در آب = ( ................... ) نمک در آب = ( .................. ) اکسیژن در آب = ( ................. ) نوشابه ی گاز دار = ( ................. ) 8 – مخلوط را تعریف کنید و دو مثال بزنید . 9 – معروف ترین حلال چه نام دارد ؟ 10 – برای جدا کردن شن از براده های آهن چه راهی بهتر است ؟ 11 – مهسا دو لیوان آب داشت . در یکی از آن ها مقداری آب لیمو و در دیگری مقداری روغن ریخت . چه تفاوتهایی را در آن ها مشاهده کرد ؟ 12 – مخلوط شن و آب و نمک را چگونه از یکدیگر جدا سازیم ؟ 13 – تفاوت مخلوط با محلول را بنویسید . 14 – مخلوط یک ماده ی جامد و یک ماده ی مایع را مثال بزنید و طرز جدا کردن ان را بنویسید . 15 – یکی از راه های که می توان فهمید ماده ای مخلوط است یا محلول را بنویسید . 16 – در یک محلول آب شیرین ، آیا مزه ی سطح مایع با ته مایع با هم فرق دارد ؟ چرا ؟ 17 – قطره چکانی را از آب شور پر کردیم و در داخل لیوان آبی قرار دادیم بعد از مدتی آب لیوان را چشیدیم . دلیل شوری آب لیوان چیست ؟ سوالات تکمیلی 18 – نوشابه ی گاز دار یک محلول گاز در .............. است . 19 – هوا مخلوطی از چند گاز است که مهم ترین آن ها گاز ................. است . 20 – در محلول شکر در آب به ............... ماده ی حل شونده می گویند . 21 – محلول سرکه در آب یک محلول مایع در .................. است . 22 – در آب شور دریا به نمک ماده ی .......... و به آب ماده ی حل کننده یا .............. می گویند . 23 – در محلول ، ماده ی حل کننده را ، ............. می گویند . 24 – در شربت آبلیمو آب ........... و شکر ............ است . 25 – در آب شور دریا به نمک ، حل شونده و به آب ، .......... است . 26 – هوا یه ماده ی ........ است . 27 – محلول از دو قسمت ...... و ..... تشکیل شده است . سوالات چهار گزینه ای 28 – کدام یک از مخلوط های زیر محلول است ؟ الف ) آب و شن ب ) آب و براده ی آهن ج ) آب و نمک د ) نشاسته و آب 29 – کدام یک از مخلوط های زیر مایع در مایع نیست ؟ الف ) سرکه در آب ب ) خاک در آب ج ) الکل در آب د ) روغن در آب 30 – اگر در یک لیوان آب ، یک حبه قند بیندازیم و هم بزنیم در این محلول ، به آب چه می گویند ؟ الف ) محلول ب ) حلال ج ) مخلوط د ) حل شونده 31 – بهترین راهی که می توانیم بفهمیم یک مخلوط ، محلول است یا نه چیست ؟ الف ) جوشانیدن ب ) از صافی رد کردن ج ) بی حرکت در جایی قرار دادن د ) به هم زدن 32 – آب شور دریا ، چه نوع محلولی است ؟ الف ) جامد در مایع ب ) جامد در جامد ج ) مایع در مایع د ) گاز در مایع 33 – اگر در یک لیوان آب یک حبه قند بیندازیم و هم بزنیم ، در این حالت به قند چه می گویند ؟ الف ) محلول ب ) حل شونده ج ) مخلوط د ) حلال 34 – در محلول آب و قند ، هر کدام از مواد آب و قند چه هستند ؟ الف ) حل شونده – حل کننده ب ) حل کننده – حلال ج ) حلال – حل شونده د ) حل شونده – حل شونده 35 – کدام مورد مخلوط است ؟ الف ) نمک در آب ب ) الکل در آب ج ) نشاسته در آب د ) سرکه در آب سوالات صحیح و غلط جمله ی صحیح یا غلط را با علامت ( × ) مشخص کنید . 36 – در یک ماده ی مخلوط رنگ و بو و مزه ی مواد تغییر می کند . ص غ 37 – در آب دریا ، آب ماده ی حل شونده و نمک حلال است . ص غ 38 – شن در آب یک محلول است . ص غ 39 – همه ی مخلوط ها ، محلول هستند .

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع : kooshaclass.blogfa.com

آسان ترین راه تشخیص محلول از مخلوط غیر یکنواخت چیست

آسان ترین راه تشخیص محلول از مخلوط غیر یکنواخت چیست - بهترين راه تشخيص مخلوط يكنواخت از مخلوط غير يكنواخت چیست جواب درست مخلوط را مدتی بی حر

آسان ترین راه تشخیص محلول از مخلوط غیر یکنواخت چیست

امتیاز دهید ☆★★★★ رتبه 4 از 5

تعداد نظرات 0 دیدگاه تعداد لایک 58 پسندیدن تاریخ انتشار

شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

بازدید 9,898 نفر

بهترين راه تشخيص مخلوط يكنواخت از مخلوط غير يكنواخت چیست؟

جواب درست: مخلوط را مدتی بی حركت بگذاريم.

مخلوط چیست؟

اگر با ذره بین مقداری خاک باغچه یا گلدان را نگاه کنید خواهید دید که خاک از چندین جزء تشکیل شده است و هر جزء آن با جزء دیگر تفاوت دارد. به چیزهایی مانند خاک که از چند ماده ی مختلف تشکیل شده است مخلوط می گویند.

در یک مخلوط هر جزء ویژگی های خود را حفظ می کند. به عبارت دیگر مخلوط شدن یک ماده با ماده دیگر بر ویژگی های آن ماده تأثیری ندارد. برای نمونه نمک چه به تنهایی و چه به صورت مخلوط با ماسه مزه ی شور دارد و در آب حل می شود.

انواع مخلوط:

مخلوط ها دو نوعند :همگن و ناهمگن

مخلوط ناهمگن:

مخلوط ناهمگن به مخلوطی می گویند که اجزای سازنده آن بطور یکنواخت در همه جا پخش نشده اند و در بیشتر موارد نیز می توان همه یا شماری از اجزای مخلوط را به آسانی از یکدیگر تشخیص داد.

دو ویژگی مهم مخلوط های ناهمگن عبارتند از :

۱ - قابل تشخیص بودن اجزا

۲- پخش غیریکنواخت است و اجزاء آن قابل دیدن می باشند.

مخلوط همگن:

نوع دیگری از مخلوط ها هستند که در آنها اجزای سازنده بطور یکنواخت

درهمه جا پخش شده اند و نمی توان هر جزء را به آسانی از یکدیگر تشخیص داد. به مخلوط های همگن محلول هم می گویند.

محلول ها :

محلول یک مخلوط همگن است و مانند هر مخلوط دیگری حداقل از دو جزء تشکیل می شود، حلال و حل شونده . در محلول شکر در آب، آب حلال و شکر حل شونده است.

حلال مایعی است که حل شونده را در خود حل می کند. آب مهم ترین حلالی است که تا به حال شناخته شده است. زیرا به فراوانی یافت می شود و مواد بسیاری را در خود حل می کند. ماده حل شونده می تواند جامد مایع و گاز باشد.

در این جدول با برخی محلول ها آشنا می شوید:

در محلول های مایع در مایع، مانند محلول آب و الکل هر دو جزء می توانند به هر مقدار با هم مخلوط شوند و ماده حل شده ، خود به خود از حلال جدا نمی شود.

حل شدن گازها در آب:

گازها نیز مانند برخی جامدها و مایع ها در آب حل می شوند. هوا که مخلوطی از چند گاز است تا حدودی در آب حل می شود. ماهی ها از هوای حل شده در آب برای تنفس استفاده می کنند. عوامل متعددی بر حل شدن گازها در آب اثر می گذارد.

جداسازی اجزای یک مخلوط:

همان طور که می دانید در اثر مخلوط شدن دو یا چند ماده تغییری در خواص آنها بوجود نمی آید. از این ویژگی مهم مخلوط می توان برای جداکردن اجزای سازنده ی آن استفاده کرد. جداسازی اجزای یک مخلوط زمانی امکان پذیر است که اجزای سازنده مخلوط حداقل در یک ویژگی با هم تفاوت زیادی داشته باشند

ارائه شده توسط : حسین ایزدی

در وب سایت : پرشین جم

ثبت دیدگاه برای این مطلب

نظرات شما عزیزان

هیچ نظری برای این پست ارسال نشده است

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع : persiangem.ir

بهترين راه تشخيص مخلوط يكنواخت از مخلوط غير يكنواخت چیست؟

بهترين راه تشخيص مخلوط يكنواخت از مخلوط غير يكنواخت چیست؟

???????? مسابقه استعدادیابی گاما تلنت ????????

ثبت نام   ورود

پربازدیدها: #درآمدزایی#آزمون‌ساز#جبرانی_شهریور

درس 2: مخلوط‌ها در زندگی علوم تجربی چهارم دبستان درسنامه آموزشی این مبحث

بهترين راه تشخيص مخلوط يكنواخت از مخلوط غير يكنواخت چیست؟

1 )

مخلوط را حرارت دهيم.

2 ) مخلوط را هم بزنيم. 3 )

مخلوط را از صافي عبور دهيم

4 )

مخلوط را مدتی بی حركت بگذاريم.

گزارش خطا یک تست دیگه بزن یک آزمون کامل بده

تحلیل ویدئویی تست

1400/09/13 زهرا شیخ الاسلامی

ویدیو دوره کامل آموزشی، علوم تجربی چهارم دبستان

مدرس: فاطمه خسرو پور

مدت دوره: 4 ساعت (13 فایل)

ریاضی

1105 تست 77,350 تومان

علوم تجربی

1780 تست 124,600 تومان

فارسی

1484 تست 103,880 تومان

هدیه‌های آسمانی

751 تست 52,570 تومان

مطالعات اجتماعی

1065 تست 74,550 تومان

قرآن

113 تست 7,910 تومان

نمونه سوالات مرتبط

آزمون آنلاین

40 تست

آزمون آغازین ورودی علوم از پایه سوم به چهارم ابتدائی (دوره کتاب علوم سوم…

تیم مدیریت گاما

آزمون آنلاین

27 تست

آزمون آنلاین علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی دبستان برکت بیرجند | از درس…

تیم مدیریت گاما

آزمون آنلاین

17 تست

آزمون مجازی علوم تجربی پایه چهارم | درس 11: بی مهره ها

تیم مدیریت گاما

4 صفحه

آزمون مداد کاغذی علوم تجربی چهارم دبستان فرزانگان | درس 8 تا 11

زهرا اسحاقی

2 صفحه

آزمون مدادکاغذی علوم چهارم دبستان اقبال نخبگان | درس 2 تا 5

سامان گودرزی

رایـــــگان

2 صفحه

آزمون عملکردی علوم تجربی چهارم دبستان امام سجاد | جذب آهن ربا و تبدیل انرژی

رضا زحمتکش

16 صفحه

درسنامه و کاربرگ های درس 12 و 13 علوم تجربی چهارم دبستان دخترانه فروزش

زهره زائری اصفهانی

3 صفحه

آزمون مداد کاغذی علوم تجربی چهارم دبستان شهید محمد منتظری | درس 3 و 4

امید دیلمی زاده

4 صفحه

طرح درس روزانه علوم تجربی چهارم دبستان شاهد بروجن | درس 6: سنگ‌ها

صبا غفاری

3 صفحه

ارزشیابی علوم تجربی چهارم دبستان نداء النبی | درس 11: بی‌مهره‌ها

لیلا نباتی

2 صفحه

امتحان درس 3 علوم چهارم دبستان محمد بن جریر طبری | انرژی نیاز هر روز ما

زهرا اکبری

2 صفحه

آزمون مداد و کاغذی علوم چهارم دبستان با جواب | درس 3: انرژی نیاز هر روز ما

رضا سهرابی

6 صفحه

آزمون نوبت دوم علوم تجربی چهارم ابتدایی | اردیبهشت 1400

سهراب شکرانه ننه کران

محتواهای آموزشی مرتبط

فایل های پاورپوینت، ویدئو، صوتی، متنی و ...

کار در کلاس صفحه 30 و 31: جمع و تفریق کسرها

پاورپوینت ریاضی چهارم دبستان | آشنایی با موضوع اعداد مخلوط

فیلم آموزش صفحه به صفحه درس 22: روزهای مهم

موارد بیشتر ارسال فایل

پرسش و پاسخ های مرتبط

سوال کنید یا به سوالات دیگران پاسخ دهید ...

روش کار با راهنمای نقشه را توضیح دهید؟

چگونه به كمك قطب نما شمال، جنوب و شرق و غرب را تشخيص بدهيم؟

سوالم در مورد ماشین های ورودی و خروجی است

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع : gama.ir

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب